Informace o možnostech oznámení protiprávního jednání

Při našem fungování a poskytování právních služeb se řídíme pravidly profesní etiky advokátů a hodnotami, které jsou pro nás důležité. Vždy dbáme na to, abychom jednali v souladu s platnými právními předpisy a našimi interními pravidly.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vedeme interní systém pro oznamování, přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním či jiném nežádoucím jednání („interní systém pro oznamování“). Pokud jste svědky takového jednání, můžete nám svým oznámením pomoci toto jednání prošetřit a stanovit další preventivní opatření do budoucna.

Kdo může využít interní systém pro oznamování?

Oznámení může podat kterákoliv osoba, která se o porušení pravidel dozví v souvislosti s výkonem její pracovní nebo obdobné činnosti pro nás. Zejména tedy naši stávající i bývalí zaměstnanci, stážisti, dobrovolníci i uchazeči o zaměstnání. Stejně tak naši stávající i bývalí trvale spolupracující advokáti, členové vykonávající funkci v našich orgánech, konzultanti, externisté a dodavatelé služeb. Přesný okruh oznamovatelů vyplývá z § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

Kdy využít interní systém pro oznamování?

Pokud máte podezření na nežádoucí jednání, které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 • 2. daně z příjmů právnických osob,

 • 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 • 4. ochrany spotřebitele,

 • 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 • 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 • 7. ochrany životního prostředí,

 • 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 • 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

 • 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

 • 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 • 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

 • 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

 • 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

e) závažně porušuje vnitřní předpisy a etický kodex naší společnosti.

Jak využít interní systém pro oznamování?

Prostřednictvím některého z našich zavedených oznamovacích kanálů podejte oznámení a upozorněte tak námi pověřenou tzv. příslušnou osobu na nežádoucí jednání.

Tyto kanály zaručují oznamovateli i dalším osobám, které by mohly být postiženy odvetnými opatřeními, vysokou míru ochrany, protože je zajištěna ochrana jejich totožnosti a přístup k oznámení má pouze příslušná osoba.

V oznámení uveďte informace, které potřebujeme pro řádné prošetření oznámeného porušení. Z oznámení musí být zřejmé, k jaké události došlo a kdy, v čem spočívá porušení, resp. jaké pravidlo bylo porušeno, a jakých osob se porušení týká. V oznámení nemohou být uvedeny informace, na které se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti (např. advokáta, notáře, soudce, lékaře apod.), nebo ochrana utajovaných informací, nebo které mohou ohrozit bezpečnostní zájmy České republiky.

V oznámení je vhodné uvést, kdo oznámení činí (tj. totožnost oznamovatele), avšak oznámení je možné učinit i anonymně.

Oznámení je možné učinit jedním z následujících způsobů:

 • Písemně: listinným podáním adresovaným k rukám příslušné osoby na adresu Údolní 33, Brno 602 00 

 • Elektronicky: e-mailem na adresu whistleblowing@frankbold.org

 • Elektronicky: přes formulář (podnět lze takto snadno podat i anonymně)

 • Ústně: na telefonní číslo příslušné osoby nebo na žádost oznamovatele osobně příslušné osobě, a to na jednání s ní, které se uskuteční v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od žádosti o setkání.

Kontaktní údaje příslušné osoby k přijímání a vyřizování oznámení jsou následující:

Jak s oznámením naložíme?

 • S oznámeními nakládáme důvěrně a citlivě a informace v nich uvedené použijeme pouze za účelem prošetření oznámeného porušení pravidel. 

 • Zaručíme, že oznamovatel nebude vystaven žádným odvetným opatřením, které by mu v souvislosti s podaným oznámením způsobily újmu.

 • K oznámení má přístup pouze příslušná osoba. 

 • Totožnost oznamovatele je po celou dobu šetření utajena a informace o totožnosti oznamovatele nebudou poskytnuty žádné jiné osobě. Výjimkou jsou jedině situace, kdy nám k tomu oznamovatel udělí souhlas, nebo kdy se jedná o informace, které musíme ze zákona poskytnout orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti).

 • Příslušná osoba je povinna vést databázi všech oznámení, včetně informací v oznámení uvedených, po dobu 5 let od podání oznámení.

Oznamovatele informujeme o krocích, která při řešení jeho oznámení podnikneme, konkrétně o přijetí oznámení a výsledcích našeho šetření. Při tom jsme vázáni lhůtami stanovenými zákonem.

 • O obdržení oznámení vás vyrozumíme do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, pokud bude jasné, jakým způsobem a kam vás můžeme vyrozumět. Pokud takové vyrozumění nechcete obdržet, výslovně to v oznámení uveďte.

 • Důvodnost oznámení posoudíme a písemně vás vyrozumíme o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu jsme oprávněni prodloužit ve skutkově nebo právně složitých případech dvakrát až o 30 dní.

Jak nakládáme s osobními údaji?

S veškerými osobními údaji, které shromáždíme v souvislosti s řešením oznámení, nakládáme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Podrobnější informace o způsobu zpracování těchto osobních údajů, včetně práv subjektů údajů, jsou uvedeny na našem webu zde: https://www.fbadvokati.cz/cs/osobni-udaje.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.