Podmínky poskytování právních služeb

1. Co vše spadá pod právní služby poskytované advokátní kanceláří?

Našim klientům poskytujeme právní služby, kterými rozumíme zejména zastupování klienta před soudy a správními orgány, sepisování smluv a podání, jednání s klientem, protistranou, jinými dotčenými osobami nebo médii i úvodní právní analýzu případu, se kterým se klient na advokátní kancelář obrátil. Jednáním se rozumí jak osobní kontakt, tak komunikace za použití telefonu, emailu, faxu nebo jiných prostředků komunikace na dálku.

2. Kdo poskytuje v advokátní kanceláři právní služby?

Právní služby poskytuje advokátní kancelář klientovi prostřednictvím svých advokátů, trvale spolupracujících advokátů, advokátních koncipientů, případně prostřednictvím dalších odborných spolupracovníků a zaměstnanců, je-li to vhodné. V naší advokátní kanceláři dbáme velice na to, aby mezi našimi právníky byly sdíleny a předávány zkušenosti a výsledkem byla vždy kvalitní práce.

3. Jakým způsobem jsou zasílány písemné výstupy?

Z důvodu snížení dopadů na životní prostředí i rychlosti a efektivity upřednostňujeme elektronickou komunikaci. S úřady a soudy přednostně komunikujeme přes datové schránky. Našim klientům zasíláme písemné výstupy emailem, ledaže si výslovně přejí zaslat je poštou. Všechny elektronické dokumenty jsou zasílány ve formátech kompatibilních s běžným softwarovým vybavením (doc, pdf).

4. Komu jsou naše písemné výstupy určeny?

Všechny písemné výstupy advokátní kanceláře (např. právní analýzy, stanoviska, memoranda apod.) jsou důvěrného charakteru a jsou určeny výhradně pro potřeby klienta. Písemné výstupy advokátní kanceláře proto nemohou být poskytnuty třetím osobám odlišným od klienta či zveřejněny bez předchozího souhlasu advokátní kanceláře, ledaže je s klientem výslovně dohodnuto jinak.

5. Jak je účtována sazba za právní služby?

Sazbu za poskytnuté právní služby si s klienty sjednáváme individuálně a je účtována u jednotlivého úkonu právní služby za každých započatých deset minut.

Smluvní odměna advokátní kanceláře za administrativní úkony související s poskytováním právních služeb prováděné zaměstnanci advokátní kanceláře bez právního vzdělání (právními asistenty) se sjednává ve výši jedné třetiny hodinové sazby za právní služby sjednané s klientem, přičemž je účtováno každých započatých deset minut. Jedná se typicky o úkony typu nahlížení do spisu nebo o právní rešerše zpracované zaměstnanými studenty práv.

Pokud stanovíme hodinový rozsah právních služeb odhadem, z povahy věci není vždy možné zajistit jeho absolutní přesnost, proto se čas potřebný pro provedení požadované právní služby může navýšit až o 20 % času oproti uvedenému odhadu, což nepovažujeme za podstatné překročení původního odhadu, které by vyžadovalo Váš souhlas. Účtujeme si vždy jen čas na posouzení a řešení Vašeho případu skutečně strávený.

V úvodní nabídce stanovený rozsah právních služeb se může změnit na základě množství klientem dále předaných informací a podkladů, které by bylo třeba z naší strany vyhodnotit. O případném navýšení původního rozsahu bychom Vás samozřejmě předem informovali, a v takovém případě si vyžádali Váš souhlas.

V některých případech stanovujeme cenu právní služby jako tzv. fixní (balíček). Garantujeme tím cenu právní služby a v nabídce vymezíme, které úkony budou obsahem poskytnuté právní služby. Veškerá další vykonaná práce nad rámec tohoto smluveného výčtu úkonů se pak řídí smluvenou hodinovou sazbou pro vícepráce.

6. Může se sjednaná sazba zvýšit?

V případech, kdy je cena za právní služby sjednána hodinovou sazbou a právní služby jsou poskytovány dlouhodobě, má advokátní kancelář právo jednostranně zvýšit sjednanou hodinovou sazbu, nejdříve však po 6 měsících od uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. K jednostrannému zvýšení může dojít opakovaně, ne však dříve, než po uplynutí dalších 6 měsíců od posledního zvýšení sazby.

V takovém případě oznámíme zvýšení hodinové sazby klientovi e-mailem zaslaným na kontaktní adresu poskytnutou nám klientem, a to nejméně 1 měsíc před zamýšleným zvýšením sazby. Klient má právo smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět. Nevypoví-li klient smlouvu ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o zvýšení sazby, použije se na právní služby poskytované klientovi po této lhůtě zvýšená hodinová sazba uvedená v oznámení zaslaném advokátní kanceláří.


7. Jak je účtován promeškaný čas?

V případě, že právní služby neposkytujeme v sídle naší advokátní kanceláře, účtujeme náhradu za promeškaný čas cestou do místa poskytování právní služby a zpět, a dále náhradu za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání s klientem, protistranou, či jinou osobou anebo jednání před soudem, či správním orgánem, pokud ke zpoždění nedošlo vinou advokátní kanceláře. Sazba náhrady zmeškaného času je ve výši jedné třetiny sazby za právní služby.

8. Jak jsou účtovány administrativní a hotové výdaje?

V rámci vydané faktury účtujeme částku ve výši 2,5 % z odměny za poskytnuté právní služby jako paušální náhradu nákladů na telekomunikační poplatky, tisk, kopírování a poštovné, neboť jejich detailní vyčíslení by bylo administrativně a časově náročné. V této částce jsou zahrnuty také náklady na vedení spisu, průběžný management i finální kontrolu správnosti vyúčtování a fakturace tak, aby plně odpovídaly poskytnuté službě a společné domluvě na ceně nebo rozsahu.

V případě, že si obstarání některých záležitostí klienta vyžádá vynaložení jiných hotových výdajů (zejm. soudní a jiné poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a opisy nebo cestovné), účtujeme pouze účelně vynaložené výdaje. Pokud advokátní kancelář za tímto účelem využije pro cestování automobil, jsou takové cestovní výdaje účtovány ve výši 10 Kč za 1 kilometr. Tyto hotové výdaje jsou klientovi jednotlivě vyčísleny a vyúčtovány při fakturaci právních služeb.

9. Požaduje advokátní kancelář zálohu?

Advokátní kancelář je oprávněna podmínit v konkrétním případě poskytování právních služeb uhrazením zálohy. Uhrazená záloha je následně klientovi řádně vyúčtována fakturou a je možné ji zaplatit například i platební kartou zde.

10. Jak probíhá fakturace právních služeb?

Advokátní kancelář fakturuje poskytnuté právní služby klientům zpravidla měsíčně, případně po vykonání určitého úkonu, na základě elektronického daňového dokladu zasílaného na e-mailovou adresu klienta. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů ode dne odeslání faktury klientovi. Upozorňujeme, že je naše advokátní kancelář plátcem DPH, a ke sjednané smluvní odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za promeškaný čas tak bude připočtena daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době fakturace.

11. Co se stane, když nezaplatíte včas?

Rozumíme tomu, že se může platba za právní služby nedopatřením opozdit nebo že se může náš klient ocitnout ve finanční tísni. Pokud nás v takovém případě neprodleně kontaktujete, jsme připraveni řešit takovou situaci flexibilně (např. formou splátkového kalendáře nebo poskytnutím zajištění například ve formě ručení jiné osoby). Pokud se však nedohodneme na způsobu jejího řešení do 14 dnů od uplynutí lhůty splatnosti faktury, zavazujete se nám zaplatit zákonný úrok z prodlení a počínaje 15. dnem prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

12. Je možné reklamovat poskytnuté právní služby?

Kvalitní a profesionální služby našim klientům jsou pro nás prioritou. Klient je oprávněn písemně reklamovat kvalitu a kvantitu poskytovaných právních služeb bezodkladně po jejich poskytnutí u advokátní kanceláře. V případě, že bude shledáno pochybení, učiní advokátní kancelář veškeré nezbytné kroky k nápravě dané situace.

13. Vztahují se na spotřebitele zvláštní práva?

V případech, kdy je smlouva uzavírána na dálku nebo mimo prostory advokátní kanceláře, mají klienti, kteří jsou považováni právními předpisy za spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni přijetí nabídky. Všichni klienti-spotřebitelé mají možnost využít bezplatného mimosoudního řešení jakéhokoliv sporu, který by mohl v budoucnu vzniknout ze smluvního vztahu mezi nimi a naší advokátní kanceláří. V takovém případě je možné obrátit se na Českou advokátní komoru (www.cak.cz) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Toto řešení by mělo být ukončeno zpravidla ve lhůtě 90 dnů od jeho zahájení. Náležitosti návrhu jsou uvedeny v § 20n zákona o ochraně spotřebitele.

14. Je advokátní kancelář pojištěna?

V případě, že advokátní kancelář způsobí zaviněným porušením svých povinností klientovi škodu, je povinna ji uplatnit jako pojistnou událost ze svého pojištění odpovědnosti za škodu. Advokátní kancelář je pojištěna do výše pojistného plnění 250.000.000 Kč.

15. Může advokátní kancelář použít referenci?

Je-li klient právnická osoba, uděluje uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb podle těchto podmínek advokátní kanceláři souhlas k uvádění jeho obchodní firmy/názvu, loga/znaku/značky a stručného popisu právních služeb, které mu poskytujeme, v referencích a jiných marketingových dokumentech pro potencionální klienty jako součást informací o advokátní kanceláři.

16. Jak nakládáme s osobními údaji klientů a jak je chráníme?

V souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 


17. Víte, že jsme v některých případech tzv. povinnou osobou, a co to pro Vás znamená?

V případech stanovených § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“) jsme tzv. povinnou osobou. Jedná se zejména o situace, kdy pro Vás provádíme např. úschovu peněz, cenných papírů nebo jiného majetku, anebo jestliže Vámi požadované služby mají spočívat v jednání Vašim jménem nebo na Váš účet při obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo obchodního závodu, správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného Vašeho majetku, zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, nebo inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku (dále jen „sledované činnosti“).

Při výkonu sledovaných činností jsme povinni provést Vaši identifikaci způsobem uvedeným v § 8 zákona, pokud se jedná o případ, na který se vztahuje povinnost identifikace podle § 7 zákona. V případech dle § 9 odst. 1 zákona jsme dále povinni provést také kontrolu klienta, a to pro posouzení rizikovosti konkrétního klienta a k odhalování podezřelého obchodu. Náležitosti kontroly jsou vymezeny v § 9 odst. 2 zákona. Vy nám poskytnete informace a předložíte doklady nutné k provedení identifikace nebo kontroly. Identifikace a kontrola vyžadují Vaši aktivní spolupráci; pokud součinnost odmítnete, nesmíme Vaši věc převzít, jsme povinni odmítnout uskutečnění obchodu nebo klientský vztah ukončit.

V souvislosti s Vaší identifikací a kontrolou jsme dále povinni zjišťovat skutečného majitele právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku nebo svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů.

Zjistíme-li při výkonu sledovaných činností podezřelý obchod ve smyslu § 6 zákona, máme dle § 18 zákona povinnost učinit o tom oznámení České advokátní komoře, která je předává Finančnímu analytickému úřadu.


Tyto podmínky jsou platné ode dne 10. 7. 2024.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.