Jak nakládáme s osobními údaji?

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČ 28359640, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno

telefon: +420 545 213 975, e-mail: info@fbadvokati.cz

(dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

1) Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

 1. Uchazeči o zaměstnání nebo stáž

 2. Stážisté a absolventi stáže

 3. Naši dodavatelé zboží a služeb

 4. Klienti

 5. Potenciální klienti

 6. Klienti využívající rozhraní pro komunikaci s open AI

 7. Třetí osoby v souvislosti s námi poskytnutými službami

 8. Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí

 9. Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení

 10.  Novináři

 11.  Oznamovatelé podle zákona o ochraně oznamovatelů a osoby, jejichž údaje jsou uvedeny v oznámeních podle tohoto zákona

Osobní údaje těchto osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném níže.

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Uchazeči o zaměstnání nebo o stáž

Posouzení vhodnosti uchazeče při výběrovém řízení a znovu oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době

 • Právním základem je plnění smlouvy, respektive provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
 • Zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci a další informace obsažené ve Vašem životopise.

Osobní údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení.

Případné prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci uchazečů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 kalendářních let od roku, ve kterém bylo výběrového řízení ukončeno, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení i po celou dobu řízení.

Vedení evidence výsledků výběrových řízení

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme pouze základní identifikační a kontaktní údaje spolu s informací o výsledku výběrového řízení, abychom s touto informací mohli pracovat v případě, že se budete opětovně ucházet o zaměstnání

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let.

Stážisté a absolventi stáže

Plnění a realizace smluv uzavřených se stážisty

 • Právním základem je plnění smlouvy, zejména dohody o výkonu odborné stáže.
 • Zpracováváme zejména identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech stážistů za účelem realizace smluvního vztahu.

 

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Udržování komunity absolventů naší stáže a vzájemné propojování absolventů včetně zasílání informačních e-mailů o našich činnostech

 • Právním základem je náš oprávněný zájem
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o vzdělání.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Naši dodavatelé zboží a služeb

 

Plnění smlouvy

 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

 

Vedení databáze spolupracovníků a potenciálních spolupracovníků v oblastech souvisejících s našimi právními službami

 • Právním základem je náš oprávněný zájem
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Klienti

Poskytování právních služeb a plnění dalších smluvních povinností vůči klientům

 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.
 • V rozsahu nezbytném pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků klienta může docházet i ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zejména informace o zdravotním stavu nebo o pravomocných odsouzeních).

 

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

 

Vedení dokumentace o případu klienta a plnění dalších povinností plynoucích ze zákona o advokacii, daňových předpisů a stavovských předpisů

 • Právním základem je plnění právních povinností.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.

 

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 

Vedení dokumentace při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta, anebo při jiných klientem požadovaných službách spočívajících v jednáních uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č.  253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jen „zákon AML“) a plnění dalších povinností vyplývajících pro nás jako povinnou osobu ze zákona AML, zejména související s povinnostmi identifikace klienta a kontroly klienta dle zákona AML.

 • Právním základem je plnění právních povinností.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje včetně všech jmen a příjmení, rodného čísla,  data narození, místa narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu a státního občanství, druhu a čísla průkazu totožnosti, státu, popřípadě orgánu, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; v případě podnikající osoby také obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby;  dále kontaktní údaje, účetní údaje, čísla účtů, informace o požadovaných službách a informace potřebné pro poskytnutí požadovaných právních služeb, informace o propojených osobách, informace o politicky exponované osobě nebo o uplatnění mezinárodních sankcí, informace o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, a jiné potřebné údaje.
 • Pro účely zákona AML jsme oprávněni také pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu zákona AML.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem, přičemž tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední nám známý úkon obchodu.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.
 • Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi námi a našimi klienty.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje.
 • Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Potenciální klienti

 

 

 

Komunikace s potenciálními klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

 

Vedení dokumentace z jednání o úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta, anebo při jiných klientem požadovaných službách spočívajících v jednáních uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č.  253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jen „zákon AML“) a plnění dalších povinností vyplývajících pro nás jako povinnou osobu ze zákona AML.

 • Právním základem je plnění právních povinností.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje včetně všech jmen a příjmení, rodného čísla,  data narození, místa narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu a státního občanství, druhu a čísla průkazu totožnosti, státu, popřípadě orgánu, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; v případě podnikající osoby také obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby;  dále kontaktní údaje, účetní údaje, čísla účtů, informace o požadovaných službách a informace potřebné pro poskytnutí požadovaných právních služeb, informace o propojených osobách, informace o politicky exponované osobě nebo o uplatnění mezinárodních sankcí, informace o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, a jiné potřebné údaje.
 • Pro účely zákona AML jsme oprávněni také pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu zákona AML.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od jednání s klientem, přičemž tato doba začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního roku.

Klienti využívající rozhraní pro komunikaci s open AI

 

 

 

Poskytování služeb klientům (zodpovídání dotazů open AI napojené na naši databázi právních článků a návodů)

 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a informace o poskytnutých službách (zodpovězených dotazech).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu (po dobu registrace klienta v online rozhraní, skrze které je poskytována služba)

 

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme identifikační a kontaktní osobní údaje.
 • Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Třetí osoby v souvislosti s námi poskytnutými službami

 

Plnění smlouvy uzavřené s našimi klienty

 • Právním základem je náš oprávněný zájem a plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie a ze zákona AML.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a informace související s námi poskytnutými službami.
 • V rozsahu nezbytném pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků klienta může docházet i ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zejména informace o zdravotním stavu nebo o pravomocných odsouzeních).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu s naším klientem, v případě úschov po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Za účelem plnění povinností dle zákona AML mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem, přičemž tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední nám známý úkon obchodu.

Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

 

Zajištění průběhu semináře, konference nebo jiné akce
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje a kontaktní údaje.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu (zejména do skončení akce).

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje.
 • Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je souhlas.
 • Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje.
 • Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Novináři

 

 

Udržování platformy novinářů k medializaci našich právních analýz

 • Právním základem je náš oprávněný zájem
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Oznamovatelé podle zákona o ochraně oznamovatelů a osoby, jejichž údaje jsou uvedeny v oznámeních podle tohoto zákona Interní šetření porušení pravidel podle zákona o ochraně oznamovatelů
 • Právním základem je plnění právních povinností vyplývajících ze zákona o ochraně oznamovatelů a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a náš oprávněný zájem na prošetření porušení právních předpisů nebo pravidel.
 • Zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o typu naší spolupráce. Dále zpracováváme údaje uvedené v oznámení, včetně údajů o osobách uvedených v oznámení.
Osobní údaje zpracovává a uchovává námi pověřená příslušná osoba po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení, případně déle, je-li to doba nezbytně nutná pro případ dalšího šetření (i ze strany orgánů veřejné moci).

 

2) Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

V odůvodněných případech můžeme předat vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

3) Cookies

Naše internetové stránky (fbadvokati.cz, frankbold.legal, frankbold.legal/de, frankbold.legal/frprekompenzace.eu, nefinancnireporting.eu, novystavebnizakon.cz, mezinarodnirozvod.cz) mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

4) Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5) Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

 

Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018. Naposledy aktualizovány v dubnu 2023. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.