ERÚ zveřejnil výkladové stanovisko k opravám a modernizacím elektráren

Energetický regulační úřad vydal dne 18. 12. 2018 výkladové stanovisko č. 10/2018 k pojmům oprava a údržba výrobny elektřiny, uvedených v § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE). 

http://www.eru.cz/cs/-/vykladove-stanovisko-eru-c-10-2018-narok-na-podporu-pri-oprave-nebo-udrzbe-vyrobny-elektriny-

Podle tohoto ustanovení se za nové uvedení výrobny do provozu považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny, nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny; za rekonstrukci nebo modernizaci se však nepovažuje oprava nebo údržba výrobny elektřiny dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy.

Odlišení, kdy lze změny na výrobně považovat za opravu a údržbu a kdy za rekonstrukci či modernizaci, je důležité, neboť s datem uvedení výrobny do provozu je svázán i vznik nároku na podporu podle ZPOZE. Proto se ERÚ ve stanovisku vyjadřuje k otázce určení, kdy došlo k opravě nebo údržbě výrobny elektřiny dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy, a kdy je tak zachován nárok na původní podporu dle ZPOZE.

Za rekonstrukci či modernizaci dle ZPOZE lze považovat jen takové úpravy výrobny, které zvýší technickou a ekologickou úroveň výrobny jako celku na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami.

Za opravu či údržbu pak lze dle ZPOZE považovat vždy takové úpravy či změny výrobny, které jsou vyvolány právními předpisy – zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který stanoví obecnou povinnost pravidelně a řádně udržovat technická zařízení. Dále je relevantním právním předpisem zákon č. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a to ohledně povinnosti držitelů licencí zajistit spolehlivou a trvale bezpečnou dodávku energie, používat jen taková technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti, dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob. Proto, pokud nesprávně fungující a vadné komponenty výroben neumožňují držiteli licence plnění shora uvedených povinností, má zákonnou povinnost provést jejich opravu či výměnu a v takovém případě se jedná vždy o opravu ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) ZPOZE, jejíž provedení není spojeno s následkem, který by znamenal nové uvedení výrobny do provozu.

Aby se jednalo o opravu či údržbu, musí být dle výkladového stanoviska ERÚ splněny všechny následující podmínky:

  1. Musí zde být objektivně vyvolaná okolnost, kterou je výrobní či jiná vada technického zařízení, které tvoří komponentu výrobny, nebo živelní událost či škodná událost, nebo ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických celků výrobny. Držitel licence musí být, pro případ kontroly, připraven předložit doklady o objektivních důvodech výměn komponent – např. doklady o likvidaci pojistné události, doklady o předání vadné, vysloužilé nebo poškozené komponenty jako odpadu k likvidaci, doklady o reklamaci či doklady o době životnosti vyměněných komponent.
  2. Vždy musí být po provedení opravy či údržby zachován celkový instalovaný výkon výrobny, který je uveden v licenci pro výrobu. Nesmí dojít k jeho překročení.
  3. A nakonec nesmí být podstatným způsobem zvýšena technologická a ekologická úroveň výrobny tak, aby tímto zvýšením dosáhla úrovně nově zřizovaných výroben.

Výkladové stanovisko ERÚ neupřesňuje, co se myslí pod „podstatným zvýšením technologické a ekologické úrovně“. Máme však za to, že nově použité komponenty na výrobnách by měly odpovídat technickými parametry původně instalovaným komponentům. Pokud takové komponenty již nejsou na trhu dostupné, měly by být použity ty komponenty dostupné na trhu, které se svými parametry co nejvíce blíží původně použitým komponentům.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.