Změny ve výkonu exekučního rozhodnutí a povinnost předžalobní výzvy

Omezeni dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce

Jedná se o zásadní změnu, jejímž cílem je především zrychlení, zefektivnění a větší hospodárnost výkonu exekučních titulů. Většina výkonu rozhodnutí nově přechází na exekutory, soudy budou nadále vykonávat rozhodnutí jen v těch případech, kdy je k tomu zvláštní důvod. Jedná se především o výkon rozhodnutí ve věcech týkajících se nezletilých dětí, vyklizení bytu s bytovou náhradou, aj. Pohledávky na výživném bude možno nadále vykonat alternativně i prostřednictvím soudního výkonu. 

Nový postup před a při zahájení exekuce

Podle nové právní úpravy již soud nepověřuje soudního exekutora provedením exekuce ve formě usnesení. O pověření provedení exekuce požádá soud sám exekutor do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce. Jsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady, vydá soud pověření, které však není rozhodnutím. Toto pověření se účastníkům řízení nedoručuje a není proti němu přípustné odvolání. Povinný má však možnost podat do 15 dnů poté, co se dozví o zahájení exekuce, návrh na zastavení řízení.

Než bude o tomto návrhu pravomocně rozhodnuto, nelze při provedení exekuce činit úkony, jež mají nevratných charakter.

Výkon rozhodnutí

Co se samotného výkonu exekučního rozhodnutí týká, je nově možné jej provádět také správou nemovitosti a v případě vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě také pozastavením řidičského oprávnění. Výkon rozhodnutí prodejem podniku je nově nahrazen výkonem rozhodnutí postižením podniku. 

Od 1. 1. 2013 lze vést exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů a to i v případě, že se jedná o závazek, jež vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Tomuto ustanovení se manželé nevyhnou ani v případě uzavření tzv. předmanželské smlouvy, neboť za majetek patřící do společného jmění se pro účely exekuce považuje i majetek, který z něj byl smlouvou vyloučen.

Ochrana práv třetích osob

Pokud během exekuce vyjde najevo, že povinnému exekuovaná věc nepatří nebo patřit nemůže, má exekutor povinnost takovou věc ze soupisu vyškrtnout. Nově pak musí exekutor také písemně uvědomit o provedení soupisu třetí osobu, o níž osoba přítomná u soupisu tvrdí, že je vlastníkem zabavované věci. Pakliže je třetí osoba skutečně vlastníkem zabavované věci, má právo podat do 30 dnů ode dne, kde se dozví o soupisu, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Spojování exekucí

Je-li oprávněným proti témuž povinnému zahájeno exekuční řízení u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, obě exekuce se ze zákona spojují v jedno společné řízení. Exekutor je ale oprávněn z důvodu hospodárnosti vyloučit věc k samostatnému řízení.

Fakultativně na návrh povinného spojí soud ke společnému řízení více věci, jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému. V takovém případě však předmět jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nesmí převyšovat částku 10.000,- Kč.

Zrušení exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti

Novela zrušila ustanovení § 78 exekučního řádu, které opravňovalo soudní exekutory k sepisování vykonatelných zápisů o dohodě, jíž se její účastník zavazoval splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka. Nadále jsou exekutoři oprávněni pouze k zápisům osvědčujícím skutkový stav děje nebo věci, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení. Oprávnění sepisovat zápisy o právních úkonech se svolením k vykonatelnosti mají tak od nového roku pouze notáři.

Předžalobní výzva

Jak již bylo zmíněno výše, zákon č. 396/2012 Sb. kromě exekučního řádu novelizoval také občanský soudní řád, do nějž vnesl ustanovením § 142a nový institut tzv. předžalobní výzvy. Žalobce je podle něj povinen zaslat žalovanému výzvu k plnění, a to ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení. Nesplnění této povinnosti bude mít pro žalobce v případě jeho úspěchu ve věci nepříznivý následek nepřiznání nákladů řízení proti žalovanému.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.