Frank Bold a hodnoty

Základní hodnotové zakotvení Franka Bolda

Frank Bold je konsorciem právnických osob, jehož cílem je přinášet praktická řešení, služby a produkty. Chceme spojovat byznys s veřejnou prospěšností, a přispívat tak i svými komerčními aktivitami k pozitivním změnám ve společnosti.

Svoboda a odpovědnost

Za základní hodnoty, které jsou primárním hodnotovým vodítkem pro rozhodování v naší každodenní praxi, považujeme osobní svobodu a odpovědnost za sebe i za věci veřejné. Svými aktivitami chceme na mnoha úrovních podporovat vizi svobodné a odpovědné společnosti. Společnosti umožňující každému usilovat o osobní štěstí při vědomí vlastní odpovědnosti za věci veřejné, včetně stavu planety Země.

Upřímnost

Jednáme na rovinu. Otevřeně hovoříme o našich úspěších i neúspěších. Jsme čitelní pro naše klienty, partnery a veřejnost. Svoboda slova je pro nás důležitou hodnotou.

Smělost

Klademe si raději smělé než přízemní cíle. Směle prozkoumáváme nové neotřelé postupy.

Férovost a etičnost

Usilujeme o to, abychom se žádnými svými aktivitami nepodíleli na poškozování životního prostředí, lidských práv a podkopávání principů svobody a demokracie. Uvědomujeme si, že věci nejsou černobílé, proto při rozhodování přihlížíme k okolnostem a vážíme zájmy, které jsou ve střetu.

Idealismus a hledání racionálních řešení

Společnou motivací aktivit Franka Bolda je idealistická snaha být společensky prospěšní a užiteční. Naší ambicí je přitom dodávat klientům i společnosti racionální a praktická řešení. Při zachování principu fair play a našich hodnot využíváme všech možností, které nám pomáhají dosáhnout cílů, jež jsme si vytyčili.

Zlepšování a inovace

Neulpíváme na dogmatech a statu quo. V tom, co děláme, se chceme dlouhodobě zlepšovat, hledat stále nové cesty, jak zvýšit přínos našich služeb a aktivit a využívat nejlepší dostupné techniky. Učíme se ze svých úspěchů i chyb.

Politická neutralita

Jsme programově politicky nestranní. Neposkytujeme ani nevyslovujeme přímou a všeobecnou podporu žádnému politickému subjektu.

Integrita

Dbáme o to, abychom se při našich aktivitách nedostávali do konfliktu s naší vizí svobodné a odpovědné společnosti a našimi hodnotami, i kdyby si to žádali naši klienti, donoři, partneři nebo veřejnost.

Politika na ochranu životního prostředí

Záleží nám na stavu planety Země a uvědomujeme si svou spoluodpovědnost za něj. Chceme přispívat ke zmírňování dopadů klimatické změny a ochraně životního prostředí – jak našimi cílenými aktivitami, tak omezováním negativních dopadů naší vlastní činnosti.

Podporujeme ty, kdo chrání životní prostředí

Poskytujeme bezplatné nebo zvýhodněné právní poradenství v souladu s naší veřejně prospěšnou politikou. Podporujeme obnovitelné zdroje energie.

Při našich rozhodnutích zvažujeme dopad na životní prostředí

Přistupujeme k rozhodnutím odpovědně a zamýšlíme se nad jejich environmentálními dopady. Systematicky prověřujeme negativní dopady našich aktivit na životní prostředí a hledáme nové cesty, jak je zmírňovat. Hledáme rozumné kompromisy, které neohrozí naplnění účelu našich aktivit a umožní nám je realizovat v dostatečné kvalitě a efektivně.

Přistupujeme ke spotřebě odpovědně

Vedeme zelenou kancelář

Důsledně recyklujeme odpad, šetříme zdroji a upřednostňujeme takový pronájem kanceláří, který nám umožňuje snižovat dopady našich aktivit na životní prostředí.

Pro vybavení kanceláře dáváme přednost výrobkům z recyklovaného papíru nebo papíru s FSC certifikací. Dáváme přednost opakovaně použitelným a doplnitelným výrobkům před jednorázovými (např. ekotonery, který se po použití dají znovu doplnit).

Odpovědně cestujeme

Pokud je to možné a přiměřeně efektivní, volíme nejvíce ekologické způsoby cestování, upřednostňujeme vlakovou dopravu.

Odpovědně nakupujeme

Prioritně si vybíráme výrobky, které jsou ekologické. V případě potravin kupujeme BIO certifikované výrobky, ledaže tomu brání vážné důvody (např. technická dostupnost). Přihlížíme k tomu, jestli jsou vyrobené lokálně, se sociální odpovědností (např. fair trade, sociální podnik). Zvažujeme jak samotné výrobky, tak odpovědného dodavatele. Všechna tato kritéria by neměla překročit rozumnou mez finanční únosnosti.

Klientská hodnotová politika

Máme respekt k našim klientům, donorům a partnerům, a proto se všemi jednáme profesionálně a odpovědně. Záleží nám na tom, aby se mohli vždy spolehnout, že od nás dostanou tu nejlepší službu a že pro ně jsme skutečnými partnery ve společných aktivitách.

Jednáme s respektem

Ke komunikaci s klienty přistupujeme s respektem a cílem o maximální srozumitelnost, neschováváme se za odbornou hantýrkou. Nabízíme jasná řešení.

Chráníme majetek a zájmy klienta

K problémům přistupujeme s pozitivním nastavením - aktivně hledáme řešení a způsoby, jak něco půjde, nikoliv proč to a priori nepůjde. Naši klienti mají kontrolu nad průběhem a cenou právních služeb, vykazujeme a fakturujeme jenom čas strávený řešením zadání. Nikdy klienty nestavíme před hotovou věc. Nezneužíváme složitého právního prostředí a navrhujeme jenom kroky, které mohou efektivně vést k řešení.

Jsme odpovědní a kritičtí ke své práci

Kvalitní a profesionální služby našim klientům jsou pro nás prioritou. Než se problému začneme věnovat, důsledně ho zvažujeme v celém kontextu. Jsme otevření kritice a v případě, že uděláme chybu, nabídneme klientovi řešení, které ochrání jeho zájmy a také ho na svůj účet zrealizujeme. Vážíme si zpětné vazby našich klientů. Každý klient má možnost obrátit se na nás s podnětem co zlepšit nebo vznést obavu, že jsme v jeho nebo jiném případě nedostáli námi deklarovaným hodnotám nebo etickému kodexu. Aktivně o tom klienty informujeme a jsme připraveni zohlednit kritiku naší práce při našich budoucích aktivitách.

Jednáme profesionálně

S klienty jednáme vždy s odbornou péčí, přátelsky a vstřícně. Nejsme úřad a neodkazujeme klienty, aby si zavolali na jiné oddělení nebo jinému kolegovi, který má věc na starosti - jakmile se nám jednou klient ozve, ozveme se zpět. Výjimkou je bezplatná poradenská linka, která má stanovené pevné hodiny „právníka na telefonu“.

Inovujeme s cílem zvyšovat přidanou hodnotu pro klienty

Vždy je co zlepšovat a platí to i o našich postupech ve vztahu ke klientům. Neustále hledáme cesty, jak naše služby učinit pro klienty ještě přínosnějšími, dostupnějšími a přátelštějšími.

Týmová hodnotová politika


Uvědomujeme si, že Franka Bolda vytvářejí lidé v jeho týmu. Každý z nás jej tvoří svým každodenním přístupem, jednáním a rozhodnutími, která uděláme.

Integrita a sdílení vize

Chceme, aby všichni členové týmu znali důvod, proč Frank Bold existuje, rozuměli tomu, jak přispívají k dosažení společných cílů, a sdíleli základní hodnoty a společnou vizi a směr.

Férový přístup

Jednáme spolu vždy férově, slušně a čestně. Usilujeme o férové hodnocení a odměňování všech členů týmu – podle zásluh.

Účast na rozhodování

Záleží nám na názoru lidí v týmu a vytváříme prostor pro to, aby každý člen týmu, ať je na jakékoliv pozici, měl možnost se vyjádřit a ovlivňovat tak aktivity a směřování Frank Bold. Společně se bavíme o etických otázkách a strategickém plánování. Vnímáme jako osobní odpovědnost každého z nás, jak tuto možnost využijeme.

Otevřenost, kritika a prostor pro inovace

Mezi sebou si věci netajíme. Dovedeme připustit různé úhly pohledu, netrváme a priori na jedné pravdě. Jsme otevření debatě, konstruktivní kritika je vítána - aktivně vytváříme prostor pro to, aby ji členové týmu Frank Bold mohli vyjadřovat. Každý člen týmu může přijít s návrhy a podněty, co a jakým způsobem zlepšit. Současně i očekáváme, že se každý z nás ozve, pokud vidí, že něco nefunguje a šlo by to dělat lépe.

Týmovost

Ať pracujeme na jakékoliv pozici, kopeme za jeden Frank Bold tým. Vážíme si práce každého člena týmu. Umíme spolupracovat, poděkovat si i dát zpětnou vazbu. Společně neseme naše úspěchy i neúspěchy. Podporujeme sdílení informací a know-how napříč celým týmem, tak aby mohl růst celý tým Frank Bold.

Profesionalita s nasazením pro věc

Každý člen týmu jedná profesionálně a vnímá osobní odpovědnost za své jednání v rámci Frank Bold i navenek. Respektujeme pravidla a postupy, která jsme si domluvili, neulpíváme však na procesech, je pro nás důležitý výsledek. Svou práci děláme s plným nasazením a pokud je to potřebné, dokážeme vždy udělat i něco navíc.

Osobní růst každého z nás

Vítáme a podporujeme osobní růst všech členů týmu. Vždy se snažíme dávat prostor lidem tam, kde je patrné, že jej mohou svojí aktivitou zaplnit a pomůže to v jejich osobním rozvoji. Chceme, aby práce ve Frank Bold každému členu týmu přinášela radost. Pokud to jde, snažíme se k tomu hledat cesty.

Přátelské prostředí a respekt k lidem v týmu

Záleží nám na lidech ve Frank Bold. Je-li to možné, hledáme cesty, jak podpořit lidi v týmu. Usilujeme o přátelské pracovní prostředí, kde se všem lidem v týmu dobře pracuje a které nikoho systematicky nenutí k práci na úkor jejich osobního života. Pokud to rozumně jde, snažíme se vycházet všem členům týmu vstříc.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.