Nový zákoník práce 1. díl: Co se mění pro home office nebo práci na dohodu?

Novela zákoníku práce přináší zásadní změny ohledně práce z home office, pro pracovníky na dohodu a také pro rodiče nebo pečující osoby. Většina změn začne platit už 1. října 2023, po schválení Poslanecké sněmovny novelu podepsal prezident a byla zveřejněna ve sbírce zákonů.

Čtěte i druhou část článku, která shrnuje změny ohledně odstoupení od smlouvy, informování zaměstnanců, přesčasů ve zdravotnictví, nepřetržitý odpočinek v týdnu a další.

Chybějící pravidla pro home office jsou tu

Nejdiskutovanější změnou je úprava pravidel pro home office. Největší dopad pro zaměstnavatele představuje povinnost uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku. Tuto dohodu bude posléze možné zrušit dohodou nebo písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou. Podle novely bude také možné sjednat odlišnou délku výpovědní doby či nemožnost ukončení závazku výpovědí. Zaměstnavatelé by tedy měli začít s přípravou vzoru dohody o práci na dálku, jelikož povinnost uzavřít dohodu na ně dopadne již od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení novely ve sbírce zákonů. Neuzavřením dohody o práci na dálku se zaměstnavatel dopustí přestupku, za něhož bude možné uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.


Týkají se Vás změny v zákoníku práce?

Připravte se včas s Frank Bold Advokáty


Zaměstnancům bude náležet za práci na dálku náhrada nákladů spojených s výkonem práce mimo pracoviště. Hradit se budou buď prokazatelně vzniklé náklady nebo bude možné sjednat se zaměstnancem či stanovit ve vnitřním předpisu, že se bude poskytovat paušální částka za každou započatou hodinu práce na dálku. Výši paušální částky stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou. Tento paušál bude možné poskytovat vyšší, to však nemá platit u zaměstnanců pobírajících plat (např. zaměstnanci státu, územních samosprávných celků a další).

Zaměstnavatel si podle novely může se zaměstnancem písemně sjednat, že zaměstnanci náhradu nákladů vyplácet nebude. U tzv. dohodářů to má platit naopak – primárně jim náhrada nákladů příslušet nebude, ale lze sjednat, že jim náhrada vyplácena bude. Pro zaměstnavatele to znamená, že budou muset zvážit, zda, v jaké podobě a výši budou náhradu nákladů poskytovat, a tomu následně přizpůsobit své vzory dohod a smluv či vnitřní předpisy.

Těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 9 let či zaměstnankyně nebo zaměstnanec dlouhodobě pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve II., III. nebo IV. stupni budou moci zaměstnavatele požádat o výkon práce na dálku. Nevyhoví-li jim zaměstnavatel, bude muset své rozhodnutí písemně odůvodnit.

Nová pravidla pro práci na dohodu (DPP a DPČ)

Dohodáři budou mít od nového kalendářního roku nově nárok na dovolenou. Pro výpočet této dovolené se bude vycházet z počtu hodin, které zaměstnanec na dohodu ročně odpracuje. Dohody proto bude nutné upravit, pokud zaměstnavatelé nyní v dohodách uvádějí, že dohodáři nemají na dovolenou nárok.

Zaměstnavatel bude nově povinen rozvrhovat dohodářům pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby. Dohodáře bude muset zaměstnavatel s rozvrhem seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž bude pracovní doba rozvržena, případně v jiném časovém úseku dle dohody.

Pracoval-li dohodář u zaměstnavatele v uplynulých 12 kalendářních měsíců po dobu nejméně 180 dní, bude moci požádat písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel bude muset na žádost písemně odpovědět do 1 měsíce, přičemž odpověď musí obsahovat zdůvodnění jeho rozhodnutí.

V některých případech bude mít zaměstnavatel povinnost odůvodňovat výpověď. Povinnost poskytnout bez zbytečného odkladu písemné odůvodnění bude mít v případě, kdy se dohodář bude domnívat, že mu dal zaměstnavatel výpověď proto, že

  • se zákonným způsobem domáhal práva na informace při vzniku nebo změně právního vztahu založeného DPP nebo DPČ,

  • se zákonným způsobem domáhal práva na písemné rozvržení pracovní doby předem,

  • se zákonným způsobem domáhal práva na odborný rozvoj, nebo

  • zaměstnavatele požádal o zaměstnání v pracovním poměru, o úpravu pracovních podmínek, o čerpání mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené nebo tuto dovolenou čerpal nebo pečoval o jinou fyzickou osobu či ji ošetřoval.

Aby byl zaměstnavatel povinen písemné zdůvodnění poskytnout, bude o něj muset dohodář písemně požádat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výpovědi.

Pozor na změnu doručování písemností

Jako primární způsob doručení písemnosti zaměstnavatelem má zůstat osobní předání do vlastních rukou zaměstnanci. Novela však navrhuje preferovat doručování prostřednictvím datové schránky před doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. K některému z těchto způsobů online doručení bude možné přistoupit, i pokud je možné zaměstnanci písemnost předat osobně. Doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb půjde využít až v případě, kdy nebude možné písemnost doručit zaměstnanci na pracovišti. Účinně doručeno bude moct být zaměstnanci, který odmítl písemnost převzít, už jen v případě, že odmítl převzít písemnost doručovanou mu osobním předáním.

Zaměstnavatel bude dle novely dále moci doručovat prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, jen pokud k tomu zaměstnanec udělil souhlas v samostatném písemném prohlášení, v němž uvedl i elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel nespravuje  – nemůže se tedy jednat např. o jeho pracovní e-mail

Před udělením souhlasu bude zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o podmínkách tohoto způsobu doručování písemností. Co se týče potvrzení převzetí písemnosti zaměstnancem, nebude muset zaměstnanec zasílat potvrzení datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Pokud ale zaměstnanec nepotvrdí doručení ve lhůtě 15 dnů ode dne dodání písemnosti, bude se považovat písemnost za doručenou. Za nedoručenou lze považovat pouze písemnost, která se po zaslání na elektronickou adresu zaměstnance vrátí jako nedoručitelná.

Do datové schránky zaměstnance bude moci zaměstnavatel doručovat písemnosti rovnou, aniž by k tomu musel mít předchozí souhlas zaměstnance, ledaže by si zaměstnanec znepřístupnil dodávání dokumentů od soukromých osob. Pokud se zaměstnanec nepřihlásí do 10 dnů ode dne dodání písemnosti do jeho datové schránky, bude písemnost doručena posledním dnem této lhůty.

Zaměstnanec bude moci zaměstnavateli doručovat prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na adresu, kterou zaměstnavatel zaměstnanci oznámil. Písemnost musí zaměstnanec podepsat. Pokud zaměstnavatel nepotvrdí do 15 dnů doručení písemnosti, považuje se za doručenou. Za nedoručenou se opět bude považovat pouze písemnost odeslaná prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací, která se  vrátí jako nedoručitelná.

Zaměstnanci budou moci doručovat zaměstnavateli i do datové schránky, nebude-li mít zaměstnavatel znepřístupněnou možnost dodávání dokumentů z datových schránek soukromých osob. Fikce doručení zde opět nastane po uplynutí 10 dnů.

Čtěte i druhou část článku, která shrnuje změny ohledně odstoupení od smlouvy, informování zaměstnanců, přesčasů ve zdravotnictví, nepřetržitý odpočinek v týdnu a další.

Autorka článku: právnička Eliška Kubíčková, Frank Bold Advokáti


Týkají se Vás změny v zákoníku práce?

Upravíme Vaše vzory pracovních smluv či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, připravíme dohody o práci na dálku a další dokumenty. Poradíme Vám, jak efektivně písemně informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru a jak řádně odůvodňovat svá rozhodnutí.

Co pro Vás uděláme

Objednejte si konzultaci

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.