Jaká pravidla platí pro fungování platforem jako jsou Amazon nebo Google Play? Určuje je P2B nařízení

Od letošního března je účinná novela zákona o některých informačních službách, které do českého práva transponuje evropské nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (P2B nařízení). To dopadá například na platformy jako je Amazon Marketplace a Ebay i na obchody s aplikacemi Google Play nebo App Store. 

Nařízení upravuje pravidla pro vztah mezi těmito službami a podnikateli, kteří jejich prostřednictvím nabízí svoje služby. Současně nastavuje některá pravidla pro internetové vyhledávače jako je Seznam nebo Google. Především má nařízení zamezit zneužití závislého postavení podnikatelů ve vztahu ke zprostředkovatelům.

Shrnujeme pro vás, jaké povinnosti vyplývají z nařízení P2B pro online zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače a jaká práva máte jako podnikatelé, kteří je využívají. 

Podmínky online platforem

Online platformy jsou podle P2B nařízení povinny fungovat na základě jasných a srozumitelných podmínek, které budou podnikatelům snadno přístupné ve všech fázích obchodního vztahu, včetně fáze předsmluvní. Pokud se online platforma rozhodne své podmínky změnit, musí dotčeným podnikatelům navržené změny podmínek oznámit na trvalém nosiči (např. e-mailem) a dát jim přiměřenou lhůtu (minimálně 15 dnů) na to, aby se mohli novým podmínkám přizpůsobit, nebo smlouvu s online platformou ukončit.

Součástí podmínek online platforem i internetových vyhledávačů musí být mimo jiné hlavní parametry, které určují „pořadí“ jednotlivých podnikatelů. Pořadím se přitom rozumí relativní důležitost, kterou online platformy připisují zboží nebo službám, které podnikatelé nabízejí prostřednictvím online platforem nebo relevantnost, kterou internetové vyhledávače připisují výsledkům vyhledávání. V praxi jde o určení pořadí, ve kterém se služby a zboží jednotlivých podnikatelů zobrazí jejich potenciálním zákazníkům.

Z popisu „pořadí“ musí být pochopitelné, zda a případně jak jeho určování zohledňuje vlastnosti nabízeného zboží nebo služeb a relevantnost těchto vlastností pro spotřebitele či případnou přímou nebo nepřímou úhradu zaplacenou podnikateli. Online platformy a internetové vyhledávače však nemusí zveřejňovat algoritmy, podle nichž pořadí určují.

Pokud online platforma nabízí své zboží nebo služby (přímo nebo prostřednictvím podnikatele, kterého ovládá), musí její podmínky zahrnovat také popis jakéhokoliv rozdílného zacházení, které ve vztahu k tomuto zboží nebo službám uplatňuje nebo uplatňovat může. Popis se vztahuje na hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska tohoto rozdílného zacházení. Totéž platí i v případě, kdy online platforma omezí možnost podnikatelů nabízet stejné zboží nebo služby spotřebitelům za různých podmínek jinými prostředky.

Podmínky online platforem musí zahrnovat také část týkající se přístupu k osobním a jiným údajům podnikatelů a spotřebitelů. Do těchto podmínek musí zařadit také popis technického a smluvního přístupu k údajům, které podnikatelé nebo spotřebitelé poskytují při využívání služeb online platformy.

Omezení, pozastavení a ukončení poskytování služeb

Online platforma může omezit, pozastavit nebo dokonce ukončit zprostředkovávání prodeje zboží nebo poskytování služeb konkrétního podnikatele. Aby se předešlo tomu, že by online platforma zneužila své postavení, musí toto rozhodnutí odůvodnit a poskytnout ho podnikateli na trvalém nosiči.

V případě omezení nebo pozastavení zprostředkování je online platforma povinna odůvodnění poskytnout nejpozději k okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení nabude účinnosti. V případě ukončení zprostředkovatelských služeb musí online platforma odůvodnění poskytnout (pokud nenastane některá z výjimek uvedených v P2B nařízení) nejméně 30 dní před tím, než ukončení nabude účinnosti.

Odůvodnění musí konkrétně obsahovat, co online platformu vedlo k jejímu rozhodnutí. Pokud vyplývalo z oznámení třetí strany, např. spotřebitele, musí zahrnout jeho obsah do odůvodnění. Online platforma zároveň musí podnikateli umožnit, aby vyjasnil skutečnosti a okolnosti v rámci interního postupu vyřizování stížností.

Řešení sporů

Důležitou povinností podle P2B nařízení je povinnost online platforem zřídit interní systém pro vyřizování stížností podnikatelů. Tento systém musí být pro podnikatele snadno přístupný a bezplatný a musí zajistit, že stížnosti budou vyřízeny v přiměřené lhůtě. Systém musí být založen na principech transparentnosti a rovného zacházení a veškeré informace o přístupu k tomuto systému a jeho fungování musí být obsaženy v podmínkách online platformy. Online platformy zároveň musí zveřejnit informace o fungování a efektivnosti systému a alespoň jednou ročně je aktualizovat.

Online platformy zároveň musí ve svých podmínkách určit dva nebo více mediátorů, se kterými budou spolupracovat při pokusu o dosažení dohody o mimosoudním řešení sporů s podnikateli.

V případě, že online platformy neplní své povinnosti, mohou se proti tomu podnikatelé bránit a prostřednictvím neziskových organizací a sdružení, která mají oprávněný zájem na zastupování podnikatelů podat žalobu k vnitrostátnímu soudu.

Vymahatelnost povinností stanovených v P2B nařízení

To, jakým způsobem bude každý stát vymáhat povinnosti, které P2B nařízení obsahuje, ponechává nařízení na členských státech. V České republice upravuje od 23. 3. 2023 vymahatelnost povinností z P2B nařízení novela zákona o některých službách informační společnosti.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených v nařízení provádí Český telekomunikační úřad a pokud je to nutné, vede s platformou nebo s poskytovatelem vyhledávače přestupkové řízení. Zákon obsahuje jak výčet jednotlivých přestupků, tak pokuty, které může úřad uložit.

Určitým specifikem je postup při „méně závažném porušení povinnosti stanovené nařízením“. Při něm má úřad nejprve online platformu nebo poskytovatele internetového vyhledávače na porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě, která má trvat nejméně 15 dnů od doručení upozornění. Až pokud v této lhůtě není zjednána náprava, může úřad zahájit přestupkové řízení. To, co je míněno „méně závažným porušením povinnosti stanovené nařízením“ ale zřejmě ukáže až praxe.


Využíváte online platformy při prodeji svého zboží nebo služeb?

Pomůžeme Vám se zorientovat ve Vašich právech. Pokud s online platformou máte spor, pomůžeme Vám se rozhodnout, jak nejlépe postupovat.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.