Jak založit energetické společenství? Čtěte přehledný návod krok po kroku

Jedním z řešení současné energetické krize je vyšší energetická soběstačnost. Obojího lze dosáhnout vlastní výrobou elektřiny především za využití obnovitelných zdrojů a jejím sdílením s dalšími zájemci. Toho lze snadno docílit v energetickém společenství, které nabízí nižší ceny energie, vyšší nezávislost, úspory, prevenci energetické chudoby, a zapojení veřejnosti do projektů i vznik lokálních pracovních míst. 

V českém prostředí však stále neexistuje jasné ukotvení energetického společenství v zákoně, což má napravit další novela energetického zákona, tzv. Lex OZE II. Přesto je o založení energetického společenství už nyní řada zájemců. Ve Frank Bold jsme proto využili našich zkušeností a expertízy v energetickém právu a připravili jsme pro vás přehledný návod na jeho založení.

Krok 1: Výběr vhodné právní formy

Zásadním prvním krokem je výběr vhodné právní formy pro vznik budoucího energetického společenství. Na základě svých očekávání a konkrétní situace porovnejte jednotlivé právní formy, které pro vaše společenství přichází v úvahu. Ty musí splňovat požadavky evropského práva, kterými jsou otevřenost a dobrovolnost členství, jiný primární účel než tvorba zisku, výkon účinné kontroly malými podniky, fyzickými osobami a územními samosprávnými celky v občanském energetickém společenství, respektive u společenství pro obnovitelné zdroje kontrolu členy v blízkosti projektu.

Aktuálně projednávaná novela energetického zákona, která upravuje komunitní energetiku (Lex OZE II) zatím nechává právní formu pro energetická společenství volnou, pouze navrhuje omezení nakládání se ziskem na 33 %. Definici podle evropské legislativy může splňovat spolek, družstvo a společnost s ručením omezeným (s.r.o.).  

Při výběru formy pro vaše společenství dále zohledněte především záměr projektu, počet a typy účastníků (zda jde o podnikatele, domácnosti nebo třeba veřejné instituce), informace o plánovaných zdrojích energie (typy, počty, instalovaný výkon), energetickou spotřebu účastníků a potenciál pro výrobu energie.

Krok 2: Výběr vlastnické struktury energetického společenství

Pro správné nastavení vztahů uvnitř společenství je nutné mít správně nastavenou vlastnickou strukturu. Tomu významně pomůže zmapování vlastnictví zapojených fotovoltaických elektráren (FVE), střech, odběrných míst a dalšího. Současně je nutné určit, kdo bude vlastníkem, správcem nebo provozovatelem jednotlivých prvků infrastruktury pro výrobu a distribuci elektřiny (a tepla) a jaké z toho vyplynou důsledky. Je možné se dohodnout také na tom, jestli budete některé z výrobních zdrojů či součástí infrastruktury pronajímat. 

Zvlášť důležité jsou potom právní vztahy při sdílení elektrické energie - při vyúčtování, fakturaci, spoluzodpovědnosti za chyby nebo při řešení sporů a dluhů. Vhodným řešením je vypracování a schválení smlouvy o sdílení elektrické energie, která může stanovit například alokační klíč (podle něj se následně bude rozdělovat vyrobená elektřina) nebo způsob určení výše plateb členů společenství za sdílenou energii.

Krok 3: Stanovy nebo jiné zakladatelské právní jednání

Pokud máte zvolenou právní formu společenství a nastavenou vlastnickou strukturu, je z právního pohledu nutné přijmout zakladatelské právní jednání. Tím jsou typicky stanovy nebo společenská smlouva, které definují povahu společenství, základní organizační strukturu, práva a povinnosti členů, postavení členů a další. Jejich přijetí je klíčový krok pro založení energetického společenství.

Ve srovnání se standardními právnickými osobami je u energetického společenství nutné zakotvit ve stanovách požadavky plynoucí z energetického zákona (respektive z evropského práva) a také koncept nastavení vnitřních vztahů z hlediska vypořádání užitků z výroby a sdílení elektřiny.

V případě, že se společenství dotýká bytových domů může být nutná také změna prohlášení vlastníka kvůli novému určení a popisu společných částí budovy. 

Krok 4: Plán majetkové účasti členů ve společenství, financování zdrojů a dalších nákladů

Posledním základním krokem při vzniku energetického společenství je konkrétní plán toho, jak se na jeho provozu a nákladech budou podílet členové, společníci či externí subjekty

Je-li společenstvím spolek, můžete nastavit různé kategorie členství spojené s různými právy a povinnostmi členů, a tak rozlišit jejich příspěvky společenství a povinnosti společenství vůči nim. 

Je-li společenstvím korporace (např. s.r.o.), mají na něm společníci přímo majetkový podíl, který určuje i jejich podíl na rozhodování o společenství. 

Pro správné fungování energetického společenství je nezbytné, aby byli do jeho fungování a aktivit zapojeni všichni jeho členové spravedlivě a transparentně. S tím souvisí i to, že případné nerovnosti mezi členy je třeba zohlednit. Tím předejdete možným konfliktům. 


Založte energetické společenství a připravte se na sdílení elektřiny

Pomůžeme Vám zpřesnit představu a postup při založení, vybereme s Vámi vhodnou právní formu, připravíme pro Vás organizační model energetického společenství a založíme energetické společenství. 

Výhodný balíček služeb: Založení energetického společenství 

Kontaktujte nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.