Ubránili jsme nové plochy pro bydlení v územním plánu města Krásno

Náš klient, město Krásno, čelil letité šikaně ze strany krajského úřadu, který od roku 2015 opakovaně rušil nový územní plán města z důvodu údajné ochrany ložiskového území. Ve třech navazujících soudních sporech jsme vždy uspěli, čímž jsme pomohli odblokovat územní rozvoj města.

Na území města Krásno v Karlovarském kraji se nachází aktivní lom, ve kterém se těží živcová žula. Značná část území města se přitom nachází v tzv. chráněném ložiskovém území, které významně omezuje možnost další výstavby. Vedení města se nicméně v zájmu svých občanů chystalo vymezit  v územním plánu také plochy pro novou obytnou výstavbu. Vzhledem k omezením vyplývajících z těžební činnosti plánovalo doplnit stávající zástavbu pouze o několik málo dalších ploch pro bydlení, přičemž žádná z nově plánovaných staveb rodinných domů neměla být blíže dobývacímu prostoru lomu, než je již stávající zástavba. 

Báňský úřad nedůvodně změnil názor

Návrh územního plánu byl řádně projednán se všemi dotčenými orgány, včetně Obvodního báňského úřadu Sokolov (OBÚ), který má chránit hospodárné využívání nerostného bohatství. Proti chystaným plochám pro bydlení v Krásnu úřad žádné připomínky v zákonných lhůtách neuplatnil. Tento svůj postoj však až po více než roce od veřejného projednání změnil. Důvodem pro jeho nesouhlas měl být fakt, že plochy vyčleněné pro bydlení by údajně mohly znemožnit nebo ztížit využití ložiska žuly. Vzhledem k nedodržení lhůty ze strany OBÚ však město tento nesouhlas vyhodnotilo jako opožděný. Nové plochy pro bydlení proto v územním plánu vydaném v roce 2015 zůstaly. 

Ihned po vydání územního plánu OBÚ podal ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podnět k tzv. přezkumnému řízení. Důvodem měla být právě skutečnost, že město nezohlednilo předchozí opožděný nesouhlas OBÚ. Krajský úřad tomuto podnětu vyhověl a územní plán před Vánoci roku 2015 zrušil v rozsahu celého chráněného ložiskového území, čímž fakticky zabrzdil jakýkoliv územní rozvoj města.

Tehdy se vedení města obrátilo na naši advokátní kancelář, která se na soudní přezkum v oblasti územního plánování specializuje. Rozhodnutí krajského úřadu vydané v přezkumném řízení bylo na základě naší žaloby u soudu zrušeno, protože krajský úřad nedodržel základní procesní a formální požadavky na zrušení územního plánu. Jelikož se jednalo o natolik závažnou vadu, pro kterou bylo nutné rozhodnutí krajského úřadu zrušit, soud se nezabýval samotnou podstatou věci. 

Opakovaně jsme uspěli u krajského i Nejvyššího správního soudu

Krajský úřad následně pokračoval v přezkumném řízení a územní plán Krásna na sklonku roku 2017 opětovně zrušil v rozsahu celého chráněného ložiskového území. Tentokrát procesně správně. I toto druhé rozhodnutí (z právního hlediska vydané formou tzv. opatření obecné povahy) jsme úspěšně napadli před krajským soudem, který rozhodnutí krajského úřadu vyhodnotil jako nesrozumitelné, nepřezkoumatelné a vydané v nepřiměřeném rozsahu, a proto je v únoru 2020 zrušil. Krajský úřad i těžební organizace podali proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Krajský úřad ovšem nevyčkal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a v dubnu 2021 vydal v pořadí již třetí rozhodnutí, kterým znovu zrušil územní plán města Krásno, tentokrát pouze v rozsahu ploch pro bydlení vymezených v blízkosti dobývacího prostoru. Spolu s městem jsme očekávali rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o druhém zrušení územního plánu města, u něhož jsme předpokládali, že by mohlo zásadním způsobem promluvit i do otázky třetího zrušení. Jelikož je však lhůta na přezkum opatření obecné povahy 1 rok od nabytí jeho účinnosti, a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o druhém zrušení stále nepřicházelo, v dubnu 2022 jsme byli nuceni obrátit se na krajský soud již potřetí

V mezidobí v červnu 2022 však rozhodl Nejvyšší správní soud a dle očekávání nám dal jednoznačně za pravdu v tom, že nesouhlasná stanoviska OBÚ byla v rámci pořizování územního plánu Krásna uplatněna opožděně, neboť nenastaly žádné nové skutečnosti, kvůli kterým by mohl OBÚ důvodně změnit svůj postoj, když předtím s novými plochami pro bydlení souhlasil. 

Krajský soud tak měl při rozhodování o naší třetí žalobě usnadněnou práci, když v červenci 2022 rozhodl ve shodě s Nejvyšším správním soudem. Současně uvedl, že nevidí důvod pro plošné vyloučení ploch pro bydlení  z územního plánu, když se již v jejich bezprostřední blízkosti obytná zástavba historicky nachází a územní plán nenavrhuje zástavbu blíž k lomu.

Po mnoha letech soudních řízení cítíme velké zadostiučinění, že nám oba soudy daly za pravdu v tom, co jsme od počátku tvrdili – tedy že pokud měl dotčený orgán proti řešení navrženému městem nějaké výhrady, měl je uplatnit řádně a včas, a ne až po uplynutí zákonných lhůt,“ říká advokátka Alžbeta Nemeškalová Rosinová, která na případu města Krásno spolupracovala. 

Vedoucí advokát Jiří Nezhyba k tomu doplňuje: „Je zjevné, že Krajský úřad Karlovarského kraje postupoval vůči městu Krásnu vysloveně šikanózně, když nezákonně, nedůvodně a ve zcela nepřiměřeném rozsahu od roku 2015 bránil územnímu rozvoji města. Věříme, že je tímto případ definitivně u konce a že si z něj i obvodní báňský úřad Sokolov vezme ponaučení a nebude se snažit v navazujících řízení nezákonně bránit povolení výstavby jednotlivých domů.”


Chystáte se pořizovat nový územní plán nebo jeho změnu? Byl Váš územní plán napaden u soudu nebo v přezkumném řízení?

Provedeme Vás kteroukoliv fází přípravy nebo změny územního plánu s důrazem na její soudní nenapadnutelnost tak, aby Váš územní plán vedl ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany. Pokud bude územní plán napaden návrhem na zrušení u soudu nebo v rámci přezkumného řízení, zastoupíme Vás i v soudním řízení.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.