Ověřte si, jak se Metropolitní plán Prahy dotýká vašich stavebních projektů nebo nemovitostí

Pro rozvoj každého města je naprosto zásadní kvalitní územní plán. Územní plán je koncepční dokument, který zjednodušeně řečeno stanoví, kde se může stavět a za jakých podmínek a kde se naopak stavět nemůže - v hlavním městě tuto roli plní Metropolitní plán

Každý nový územní plán - včetně Metropolitního plánu - přichází s určitou vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury. I z toho důvodu nelze vyhovět všem dotčeným vlastníkům, na jejichž zájmy tyto koncepce mohou narážet. Proces pořizování územního plánu, zvlášť pro největší město v České republice, proto není vůbec snadný zejména v tom, aby se podařilo skloubit tyto koncepce s obrovskou řadou veřejných a soukromých zájmů, které se spolu v území střetávají. Výslednou podobu nového územního plánu pro Prahu však veřejnost přece jen ovlivnit může prostřednictvím námitek a připomínek, jejichž podání může vést k úpravě návrhu Metropolitního plánu.

Námitky či připomínky můžete podávat v rámci veřejného projednání návrhu Metropolitního plánu do 30. června 2022. Obojí se podávají Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, a je možné je podat i elektronicky prostřednictvím online aplikace. Připomínky či námitky je možné podat také osobně v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Jaké změny můžete čekat od návrhu Metropolitního plánu?

Všem obyvatelům Prahy, zejména pak vlastníkům nemovitostí a všem stavebníkům doporučujeme najít si chvíli času, do návrhu Metropolitního plánu nahlédnout a zjistit, zda nepřináší do jejich lokality nějakou změnu, která by je mohla překvapit. To by byl dobrý důvod pro uplatnění námitky nebo připomínky.

Mezi námitkou a připomínkou je přitom zásadní rozdíl. Připomínku bere pořizovatel (tj. Magistrát hlavního města Prahy) na vědomí a při jejich vyhodnocení nemusí postupovat tak důsledně, jako v případě uplatnění námitky, o které musí rozhodnout, zda jí vyhovuje zcela nebo částečně, nebo ji zamítá, a své rozhodnutí musí také řádně odůvodnit. Námitky mohou uplatňovat vlastníci nemovitostí, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Ostatní subjekty uplatňují připomínky.

Námitky: záchrana investice i obrana proti zásahu do vlastnických práv

Podání námitek může pomoci například zachránit investici do pozemku developerům, kteří ho koupili pro své stavební projekty. Metropolitní plán přichází s novou a pružnější regulací území oproti stávajícímu územnímu plánu. V návrhu Metropolitního plánu se tedy může objevit zásadní změna funkčního využití těchto pozemků anebo úprava regulativů plochy, které by znemožnily realizaci projektu a tedy zmařily celou investici. To však může vlastník pozemků, v tomto případě developer, prostřednictvím podaných námitek zvrátit. 

Příkladů, kdy pořizovatel vyhoví námitkám vlastníků, jsou stovky. A sami pak máme zkušenost z mnoha desítek jiných případů, kdy námitkám vlastníků, kterým vyhověno nebylo, dal nakonec za pravdu až soud, když zrušil územní plán v části, v níž nezákonně zasahoval do práv vlastníků. Ať již šlo o případy, kdy územní plán bránil v možnosti využívat pozemky, tak případy, kdy nějaká sousední plocha např. dopravního koridoru měla přinést neúměrnou zátěž a tzv. negativní imise v podobě hluku, prachu či vibrací.


Nový Metropolitní plán může znamenat změnu ve využití Vašich pozemků v Praze. Zkonzultujeme jeho rizika, sepíšeme pro Vás námitky.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.