Proč vznikají nové evropské standardy pro reporting udržitelnosti firem (ESG) a co bude jejich obsahem?

Zavádění nových evropských standardů pro reporting udržitelnosti firem se blíží. Zajímá vás jaké bude mít důsledky a jak jej využít pro získání lepšího přístupu k financím? Frank Bold Advokáti pro vás shrnují jeho 10 klíčových bodů. Pokud uvažujete o zavedení reportingu udržitelnosti ve své firmě, obraťte se na nás. 

1. Udržitelné financování a 1000 miliard euro ročně

Evropská komise přijímá strategii k udržitelným financím, jež má ročně nasměrovat 500 miliard euro investic ze strany bank a investorů  do transformačních aktivit na dekarbonizaci evropské ekonomiky a naplnění cílů evropského Green Dealu. Stejná částka do transformace ekonomiky půjde z veřejných zdrojů. Pro rozhodování investorů, kam nasměrovat své investice, jsou nezbytná jasná a porovnatelná data od firem o jejich udržitelnosti (ESG data). Rozhodně nestačí CSR zprávy o společenské odpovědnosti, je nezbytný reporting rizik a příležitostí spojených s klimatickou změnou, dopady na obchodní model firmy a konkrétní strategie včetně cílů a financí k jejich dosažení. 

2. Investoři potřebují ESG data od firem pro analýzu rizik

Investoři a banky na celosvětové úrovni začínají vážně řešit existenční finanční rizika a příležitosti, které vyplývají z udržitelnosti a zejména z klimatické změny. ESG data po firmách požaduje nejen Larry Fink, CEO největšího světového správce aktivit Black Rock, ale od letošního roku tak činí při žádosti o úvěr u korporátních klientů i největší české banky jako Česká spořitelna nebo ČSOB. Už 16 českých bank také podepsalo memorandum České bankovní asociace pro udržitelné finance. 

3. Současný stav ESG reportingu je tristní 

Podle evropské směrnice o nefinančním reportingu (NFRD) platné od roku 2018 musí nyní o svých dopadech reportovat velké korporace, které obchodují cenné papíry na burze. V Evropě jde o 5 až 10 tisíc firem, v Česku jen asi o dvacítku korporací. Analýzy nefinančních reportů evropských firem Alliance for Corporate Transparency pod vedením Frank Bold dokládájí nedostatečnou kvalitu reportingu napříč Evropou, ale zejména ve střední a východní části EU. Z posledního výzkumu například výplývá, že i přes mírný meziroční posun, stále jen 28 % firem z rizikových sektorů jako jsou energetika a doprava popisuje, zda jsou jejich strategie kompatibilní s cíli Pařížské dohody omezit globální oteplování na 1.5°C, a potažmo plánem EU za tímto účelem plně dekarbonizovat ekonomiku do roku 2050. 

4. Chaotické tržní prostředí

V současné době existuje plejáda dobrovolných soukromých standardů reportingu. Situaci dále komplikují různorodé požadavky jednotlivých investorů, a protichůdné metodiky ratingových agentur a doporučení konzultantů. To vše vytváří pro firmy nadměrnou administrativní zátěž. Počet indikátorů navrhovaný stávajícími iniciativami v oblasti reportingu přesahuje 5000. Firmy si stěžují, že jsou bombardovány nikdy nekončící řadou žádostí a formulářů a že jejich udržitelnost vychází z hodnocení podle různých měřítek současně mezi nejlepšími a nejhoršími

5. Evropské standardy firmám sníží náklady a administrativní zátěž

Návrh evropské směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) z dubna 2021 reformuje stávající legislativu o nefinačním reportingu (NFRD) a zavádí jednotné povinné standardy pro klíčové informace, podobně jako je tomu u finančního reportingu. Z výsledků veřejné konzultace Evropské komise k CSRD vyplývá, že 80 procent firem, které dnes připravují reporty, podporuje zavedení jednotných standardů. Podle hodnocení dopadů směrnice CSRD povede zavedení nové směrnice k průměrným úsporám ve výši 24 200 - 41 700 EUR na podnik ročně, a to díky zjednodušení a harmonizaci požadavků ze strany bank a investorů (*údaje jsou odvozené od nákladů na reporting velkých korporací obchodovaných na burze převážně ze Západní Evropy) 

6. Otázky strategie

Standardy určí strategické informace o udržitelnosti, které budou firmy povinné reportovat, ve třech kategoriích: 

a) Obchodní model a strategie firmy ve vztahu k udržitelnosti, včetně vymezení, které z dopadů a rizik vyžadují změnu obchodního modelu, jaké jsou hlavní cíle firmy, včetně finančních plánů. 

b) Vymezení hlavních dopadů na udržitelnost a také rizik, kterým firma čelí, a vysvětlení, jak firma posoudila jejich významnost.

c) Řízení udržitelnosti v rámci firmy. Jde například o dohled představenstva nebo integraci ESG cílů v systému pobídek managementu. 

7. Klimatická změna

S ohledem na klimatickou změnu standardy vymezí následující kritéria pro reporting: 

a) udržitelnost obchodního modelu firmy a krátkodobá (1-5 let), střednědobá (5-15 let) a dlouhodobá rizika souvisejících s transformací ekonomiky (např. technologické změny, ceny emisních povolenek) a také dopady klimatických změn ( v českém kontextu např. nedostatek vody) 

b) cíle snižování emisí a tzv. net-zero plánů k dosažení uhlíkové neutrality

c) povinné indikátory včetně přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, spotřeby energie a podílu obnovitelných zdrojů

d) soulad s EU Taxonomií udržitelných aktivit

8. Další environmentální témata 

Standardy stanoví indikátory pro vybrané sektory a aktivity v dalších environmentálních oblastech, konkrétně využívání vodních a mořských zdrojů, oběhové hospodářství, prevence a omezování znečištění, ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů. Konkrétní indikátory by se měly týkat spotřeby vody, rizik s ohledem na oblasti ohrožené suchem, recyklace odpadů, nebezpečných odpadů, využití materiálů v kontextu oběhové ekonomiky, komodit spojených s negativními dopady jako např. deforestací (palmový olej, sója, bavlna) a emisí znečišťujících látek.

9. Sociální oblast: 

Standardy vymezí povinné informace ohledně zaměstnanců firmy, včetně složení pracovní síly, rovných příležitosti, pracovních a mzdových standardů, a dále, co by firmy měly zveřejnit ohledně rizik porušování lidských práv. Pokud jsou jejich produkty a služby s těmito riziky spojeny, typicky prostřednictvím dodavatelského řetězce, pak půjde také o opatření a cíle k jejich řešení (např. porušování základních pracovních práv včetně nucené a dětské práce v jižní a východní Asii a Africe v textilním průmyslu a zemědělství). 

10. Etika a transparentnost (tzv. Governance)

Z etických otázek standardy nastaví pravidla pro reporting analýzy rizik korupce, přijatých protikorupční opatření, ale také informace o politickém zapojení a vlastnické struktuře. Frank


Zvažujete zavedení reportingu o udržitelnosti?

Připravíme přehled ESG dat, která bude Vaše společnost potřebovat pro snadnější přístup k zeleným financím. Současně Vám vysvětlíme, jak informace sbírat a vypočítat, jaké strategie a cíle si nastavit a jak napsat samotný report.

Obraťte se na nás


Vysvětlivky

  • ESG (Environmental, social and corporate governance)

Jedná se o souhrn environmentálních, sociálních a “governance” (řízení a správa) informací, které mají společnostem a investorům pomáhat porozumět rizikům spojeným s udržitelností. A to tak, aby je mohli zohlednit ve svých investicích a strategiích. Finanční strategie investorů i bank, které zahrnují ESG aspekty, označujeme jako “udržitelné financování”. 

  • Taxonomie udržitelných aktivit EU

Jde o klasifikační system a nástroj pro transparentnost, který pomáhá investorům a společnostem určit, do jaké míry je daná ekonomická činnost environmentálně udržitelná. Prozatím byl v dubnu 2021 přijat akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu. Zahrnuje 98 aktivit v 9 oblastech, jde například o obnovitelné zdroje energie, elektromobilitu nebo energeticky efektivní budovy.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.