Aktualizace - kauza elektroměry: Jak NSS odůvodnil svůj rozsudek ve věci uvedení FVE do provozu

Na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) již došlo k uveřejnění rozsudku ve věci uvedení elektrárny společnosti DETOA Albrechtice s.r.o. do provozu. (1) O kauze jsme vás informovali již dříve.

NSS se ve svém nejnovějším rozsudku neztotožnil s právním posouzením uvedeným v rozsudku Městského soudu v Praze, který byl napaden kasační stížností, stran posouzení toho, jaké podmínky musela elektrárna splňovat, aby byla považovaná za uvedenou do provozu v roce 2010.

V této souvislosti NSS uvedl, že při posouzení uvedení elektrárny FVE DETOA do provozu v roce 2010 je nutné vycházet z cenového rozhodnutí, (2) které obsahovalo definici dne uvedení do provozu.  Podle tohoto ustanovení platilo, že „nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce začal v souladu s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů.“ Vzhledem k formulaci tohoto ustanovení cenového rozhodnutí č. 4/2009 dospěl NSS k závěru, že pojmy „při uplatnění podpory formou výkupních cen“ a „při uplatnění podpory formou zelených bonusů“ použité ve výše uvedeném ustanovení cenového rozhodnutí stanovují pouze to, jaké podmínky musí být splněny, aby mohla být daná výrobna považována za uvedenou do provozu vzhledem k dané formě podpory. Tedy, v případě podpory formou výkupních cen musí dojít k výrobě elektřiny v souladu s licencí na výrobu elektřiny a zároveň i k její dodávce do distribuční soustavy. Naopak, v případě podpory formou zelených bonusů postačuje k naplnění těchto podmínek pouze začít vyrábět elektřinu v souladu s licencí na výrobu elektřiny.

NSS tedy dospěl k závěru, že elektrárna FVE DETOA byla uvedená do provozu v roce 2010

Stran dodávky elektřiny do elektrizační soustavy NSS odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 2017, sp. zn. 32 Cdo 1051/2015. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, že k naplnění podmínky dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle bodu 1.9 cenového rozhodnutí je nutné, aby tato dodávka elektřiny byla v souladu s právními předpisy. 

NSS tedy odmítl výklad, který provedl Městský soud v Praze i Státní energetická inspekce, podle kterého musí k naplnění podmínek uvedený do provozu dojít k instalaci elektroměru a uzavření smlouvy o povinném výkupu. K tomu NSS výslovně uvedl, že „Výklad provedený žalovanou a městským soudem by fakticky rozšířil okruh podmínek, které by výrobna elektřiny musela splnit, aby mohla být považována za uvedenou do provozu v roce 2010, a to aby vyráběná elektřina byla změřena (tj. byla by nutná instalace elektroměru) a došlo k jejímu výkupu na základě smluvního vztahu mezi výrobcem a provozovatelem distribuční soustavy o odkupu vyrobené elektřiny.“ K tomu dále NSS výslovně uvedl, že „Podmínku výroby a dodávání elektřiny je ovšem možné splnit i jiným způsobem.“

Stran dodávky elektřiny do elektrizační soustavy NSS odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 2017, sp. zn. 32 Cdo 1051/2015. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, že k naplnění podmínky dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle bodu 1.9 cenového rozhodnutí je nutné, aby tato dodávka elektřiny byla v souladu s právem. K tomu NSS výslovně uvedl, že dodávka elektřiny do elektrizační soustavy v rámci prvního paralelního připojení je legální neměřenou dodávku elektřiny v rámci odzkoušení provozu výrobny, a proto již touto dodávkou elektřiny dojde k naplnění podmínek uvedených v bodu 1.9. cenového rozhodnutí č. 4/2009.

NSS se ve svém rozsudku taky vyjádřil ke stanovisku Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) ze dne 27. 10. 2010, které podle názoru stěžovatele (společnosti DETOA Albrechtice s.r.o.) založilo této společnosti legitimní očekávání ve vztahu ke splnění podmínek uvedení elektrárny FVE DETOA do provozu. Z tohoto stanoviska totiž vyplývalo, že „za den uvedení výrobny do provozu, pro účely stanovení rozhodného dne pro přiznání podpory (povinný výkup nebo zelený bonus) v souladu s odstavcem 1.9. cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2009, lze označit pozdější z termínů „účinná“ licence na výrobu elektřiny a datum paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě, které se dokumentuje vystavením Protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou PDS.“  K tomu NSS uvedl, že i když ERÚ nemělo v době vydání stanoviska výslovné zákonné zmocnění k vydávání stanovisek k právním předpisům vztahujícím se k jeho působnosti, neznamená to automaticky, že toto stanovisko nemohlo založit u stěžovatele (společnosti DETOA Albrechtice s.r.o.) legitimní očekávání. V této souvislosti NSS konstatoval, že legitimní očekávání nemusí založit pouze ustálená praxe správního orgánu, ale i jakékoliv jiné jeho jednání, které „v adresátech veřejné zprávy vyvolá očekávání, že jednají v souladu s právem, a že jejich jednání bude poskytnuta právní ochrana“.

Na základě všech výše uvedených skutečnosti NNS zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2017, č. j. 5 A 118/2014 – 93, a taky rozhodnutí Státní energetické inspekce, ústředního inspektorátu ze dne 17. 6. 2014, č. j. 051101813/461/14/90.220/Kr.

NSS tedy v zásadě potvrdil stanovisko ERÚ, o kterém ERÚ již dříve prohlásil, že se jím bude řídit i při případných dalších kontrolách plnění věcných podmínek cenových rozhodnutí.  

Celá věc se nyní tedy dostane zpět k Státní energetické inspekci, přičemž v dalším řízení bude státní energetická inspekce vázána názorem NSS. Vzhledem k obsahu rozhodnutí NSS lze ale předpokládat, že Státní energetická inspekce dospěje k závěru, že ze strany společnosti DETOA Albrechtice s.r.o. nedošlo ke spáchání správního deliktu podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a že dojde k zastavení řízení.

Obdobný vývoj lze očekávat i v ostatních skutkově podobných případech týkajících se uvedení FVE do provozu.

Poznámky:

(1) Plné znění rozsudku. Rozsudek je uveřejněn pod sp. zn. 4 As 257/2017 – 82. Na tento rozsudek jsme již upozorňovali v článku ze dne 19. 3. 2018, ale až teď je zřejmé, na základě jakých skutečností NSS založil své rozhodnutí o zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2017, č. j. 5 A 118/2014 – 93, a rozhodnutí Státní energetické inspekce, ústředního inspektorátu ze dne 17. 6. 2014, č. j. 051101813/461/14/90.220/Kr.

(2) Cenové rozhodnutí č. 4/2009, bod 1.9.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.