Zelené veřejné zadávání přinese dlouhodobou udržitelnost i úsporu financí

Environmentálně odpovědné veřejné zakázky můžou přinést obcím, krajům i státu v delším časovém období značné finanční úspory. Pokud se bere do úvahy životní cyklus staveb a výrobků, staví se domy a nakupují se výrobky energeticky účinné, nebo produkty, které šetří vodu, můžou se znatelně snížit náklady na veřejné služby a provoz veřejných budov. Přínos je tak nejen environmentální, ale také ekonomický a šetří se veřejné rozpočty.

Evropské slaďování

Evropská komise dlouhodobě pracuje na tom, aby se environmentálně odpovědné zadávání stalo běžnou praxí a aby byly požadavky na zelené nakupování mezi členskými státy do určité míry obdobné. Tím by mělo dojít k vytvoření rovných podmínek, které zrychlí jednotný trh pro zboží a služby šetrné k životnímu prostředí.

Evropská komise proto ve spolupráci s členskými zeměmi postupně vypracovává a také aktualizuje metodické pokyny pro environmentálně odpovědné zadávání v prioritních sektorech - tzv. kritéria GPP EU (Green Public Pro-curement). Tato kritéria jsou navržena tak, aby veřejným zadavatelům usnadnila zahrnutí ekologických požadavků do zadávací dokumentace, a podpořila tak nákup zboží, služeb a staveb, které mají snížený dopad na životní prostředí. Jejich použití je zatím dobrovolné. Evropská komise však již připravuje sektorově závazné minimální standardy GPP ve veřejných zakázkách.

Zelené veřejné zakázky

Povinnost zadávat “zeleně” se nově promítla i do českého zákona o zadávání veřejných zakázek. Od začátku roku 2021 musí všichni zadavatelé veřejných zakázek dodržovat při všech zadávacích řízeních zásady environmentálně odpovědného zadávání a inovací, pokud to je vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. 

Co se tím myslí? Zákon mluví o povinnosti zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska. V případě inovací mluví o implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu, který souvisí s předmětem veřejné zakázky. Pokud zvažujete, zelené zadávání konkrétní veřejné zakázky, Frank Bold Advokáti s vámi proberou možnosti a připraví konkrétní parametry zakázky.

Jak to vypadá v praxi?

Samosprávy a další veřejní zadavatelé musí nově u každé jednotlivé veřejné zakázky vyhodnotit, jestli je možné uplatnit zásady zeleného a inovativního zadávání. Pokud ano, musí je zohlednit. A to jak při vytváření zadávacích podmínek, podmínek účasti a hodnotících kritérií, tak při hodnocení nabídek a samotném výběru dodavatele. Musí tak postupovat u všech druhů zadávacích řízení a všech druhů veřejných zakázek, ať jde o služby, dodávky nebo stavební práce. Nezáleží ani na tom, jestli jde o veřejnou zakázku nadlimitní, podlimitní nebo zakázku malého rozsahu.

Svůj postup také musí vždy dobře odůvodnit a dokázat obhájit, jak byly zásady zohledněny, nebo proč naopak zohledněny nebyly. Forma ani rozsah takového odůvodnění není stanovená, přesto lze doporučit odůvodnění zpracovat vždy písemně alespoň v rámci interních podkladů.                   

Zelená kritéria

 Kritéria, která jsou založena na zásadě environmentálně odpovědného zadávání, můžou vypadat třeba takto:

  • využití technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (např. obnovitelné zdroje energie, modrozelená infrastruktura, nízkoemisní automobily)
  • využití recyklovaných materiálů či výrobků (např. nábytek z recyklovaného dřeva)
  • podmínka nízké uhlíkové stopy (např. dovoz ze vzdálenosti max. 2 hod)
  • povinnost odebírat zpět (a recyklovat) všechny obaly dodané s produkty
  • povinnost dodávat zboží/stavební materiál mimo dobu dopravní špičky
  • zohlednění úrovně hlučnosti/prašnosti/dalšího znečištění

V případě, že si nejste jistí, zda zadání konkrétní veřejné zakázky odpovídá zelenému zadávání, obraťte se na nás. Pomůžeme vám dopracovat zadání tak, aby splňovalo tato kritéria.

Trh poradí

Někdy může být pro zadavatele těžké nastavit dobře zadávací podmínky, například pokud nemá přehled, jaké technologie či opatření jsou pro jeho projekt vhodné nebo jaké jsou vůbec dostupné možnosti na trhu. Podporu můžou samosprávy

a další zadavatelé najít v předběžných tržních konzultacích. Ještě před vypsáním veřejné zakázky se můžou obrátit na experty, širší spektrum dodavatelů nebo třeba odbornou asociaci reprezentující daný sektor a tyto věci konzultovat. Musí přitom jen postupovat tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž a byly dodrženy základní zásady zadávání veřejných zakázek.

“Value for money” aneb zelené zadávání v praxi

Cena je důležitá, záleží však na hodnotě, kterou za ni dostaneme. Trvale udržitelná řešení můžou být dražší, ale mít větší dopad a přínos. Nástrojem pro samosprávy k poptávání kvalitních řešení jsou veřejné zakázky na kvalitu. Vhodnou formou může být dobře udělaný soutěžní dialog.

Je potřeba se rozhodnout, zda stojí zadavatel o konkrétní řešení a technologie, nebo chce dosáhnout určitého efektu a nechá na potenciálních dodavatelích, jaká řešení navrhnou.

  • Je například možné dát do zadávací dokumentace podmínku, aby bylo součástí projektu maximálně efektivní nakládání s dešťovou vodou nebo aby byla budova co nejvíce energeticky nezávislá na distribuční síti a využívala energii z obnovitelných zdrojů. Pak si zadavatel sám podle nabídek vybere, které řešení mu bude připadat nejvhodnější.
  • Alternativně je možné dát do zadávací dokumentace přímý požadavek na zelenou střechu nebo vlastní fotovoltaickou elektrárnu na střeše budovy, což může navazovat na požadavky vyplývající z územního plánu nebo aktuální možnosti dotací.

(Performance) Design, Build & Operate  

Při zadávání zakázek je také dobré pamatovat i na životní cyklus stavby, výrobků nebo technologií, aby splňovaly standardy nejen v době, kdy je projekt přebírán, ale i během delšího životního cyklu.

Performance, Design & Build nebo Design, Build & Operate představují způsob realizace, při kterém zhotovitel stavbu nejen staví, ale zajišťuje i projektovou přípravu a obstarává potřebná povolení. Protože je za projekt odpovědný od počátku, má jedinečnou možnost promyslet s objednatelem optimalizaci nákladů životního cyklu a energetickou efektivnost stavby. A naopak po realizaci stavby zapojení zhotovitele nekončí jejím předáním. Může být odpovědný i za následný facility management nebo energetický management budovy. Ten je možné spojit s poskytováním záruk za dosažení cílových parametrů, které jsou ověřovány při reálném provozu budovy po dohodnutou dobu.


Uvažujete o zeleném zadávání veřejných zakázek?

Situaci s Vámi probereme a připravíme parametry veřejné zakázky přímo Vám na míru.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.