6 důvodů, proč přijmout nový stavební zákon, i když není ideální

Zákon neobsahuje řadu dílčích pozitivních změn, přesto je někdy lépe někam směřovat, než neustále přešlapovat na místě, zatímco čas plyne rychle dál.

Expertní právní tým Frank Bold Advokáti byl zapojen do příprav nového stavebního zákona po dobu několika let a známe proto jeho text a jednotlivé verze dost důvěrně.

Verzi zákona, o níž má Sněmovna hlasovat, rozhodně nepovažujeme za ideální. Zákon neobsahuje řadu dílčích pozitivních změn, které byly obsaženy v původní verzi pro připomínkové řízení nebo v pozměňovacích návrzích, ale zejména pro odpor Ministerstva pro místní rozvoj či dalších resortů nebyly schváleny. Přesto bychom doporučili nový stavební zákon schválit, a to hned z několika důvodů.

  1. Aktuální stavební zákon obsahuje složitý a nepřehledný systém povolování. Stav současné právní úpravy je natolik zoufalý, že považujeme za lepší řešení návrh schválit a před nabytím účinnosti jej dále upravit. Současná úprava povolování staveb je dle naší dlouholeté zkušenosti neudržitelná. Na jedné straně v mnoha případech neúměrně zatěžuje stavebníky, na druhé straně neumožňuje ani odpůrcům záměrů domoci se komplexního přezkumu jejich povolení, tím méně pak v rozumné době. Příčinou je především složitý a nepřehledný systém povolování, založený na velkém počtu dílčích závazných stanovisek. 
  2. Za správné považujeme oddělení stavebních úřadů od samospráv. Tím bude vyřešen problém střetu zájmů a systémové podjatosti úředníků stavebních úřadů. Současně se zamezí prodlužování řízení uplatňováním námitek systémové podjatosti. Podmínkou je zajištění přechodu dostatečného počtu kvalitních úředníků a organizační zajištění nové soustavy stavebních úřadů. Taková transformace státní správy je v podmínkách neblahého stavu české státní správy jistě rizikem, přesto je to aspoň nějaký krok kupředu směrem k postupné změně systému státní správy v ČR k větší profesionalitě a nestrannosti. 
  3. Podporujeme rovněž koncepci jednoho řízení o povolení záměru (sloučení územního a stavebního řízení). Připouštíme a sledujeme s obavami neochotu MMR dát jasné záruky ochrany dílčím veřejným zájmům, jež by měly spočívat v jednoznačném stanovení závaznosti posouzení věci odborně způsobilým úředníkem. Na druhou stranu platí, že nová koncepce povolování zabrání situacím, kdy soud zruší pro nezákonnost územní rozhodnutí, ale na mezitím vydané stavební povolení to již nemá vliv a stavebník může stavět, byť na základě nelegálního územního rozhodnutí. 
  4. K zásadnímu urychlení povolovaní přispěje zavedení  principu, podle nějž musí nadřízený stavební úřad v odvolacím řízení rozhodnout s konečnou platností, tedy nesmí věc vrátit stavebnímu úřadu 1. stupně k novému rozhodnutí. 
  5. Všeobecně přijímanou nezbytností je digitalizace postupů v oblasti územního plánování i povolování staveb, včetně zavedení elektronického spisu. 
  6. Zákon přispěje k udržitelnému a transparentnějšímu plánování využití území. Podrobnější úprava plánovacích smluv poskytne větší právní jistotu obcím i investorům o tom, co může být obsahem jejich vzájemných závazků v oblasti budoucího využití území. Zákon také zavádí definici a obecnou podporu tzv. „modrozelené infrastruktury“ jako nástroje k lepšímu hospodaření s vodou a reakci na klimatické změny, ačkoli i v tomto směru by bylo možné jít mnohem dále.     

Kritikům přijetí nového stavebního zákona je nutno dát v mnoha směrech za pravdu. Ať už je to promarněná šance více posílit postavení měst a obcí při územním plánování, nedostatečné záruky ochrany veřejných zájmů, definovaných složkovými předpisy, nedostatečné záruky transparentnosti a protikorupční nástroje, nedostatečná ochrana před nečinností stavebních úřadů a mnoho dalšího. Přesto je někdy lépe někam směřovat, než neustále přešlapovat na místě, zatímco čas plyne rychle dál. Proto - byť s rozpaky - doporučujeme hlasovat PRO nový stavební zákon.

Pavel Franc,
CEO Frank Bold Advokáti


Máme největší tým na stavební právo v ČR

Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.