Novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb

Připravovaný nový stavební zákon, na jehož textu se podíleli i Frank Bold Advokáti, má za cíl především zrychlit povolovací procesy při výstavbě. Některé z novinek, s nimiž počítá, ale zavede již aktuálně vydaná novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, která obsahuje mj. i důležité novely stavebního zákona, správního řádu a dalších právních předpisů. Jaké změny přináší zákon č. 403/2020 Sb., který bude účinný již od 1. 1. 2021

Závazná stanoviska: jasně stanovené lhůty, změny v jejich přezkumu, fikce souhlasu 

Novela přináší povinnost dotčeného orgánu vydat závazné stanovisko bez zbytečného odkladu. Nejpozději má být vydáno do 30 dnů od jeho vyžádání s možností prodloužení o dalších 30 dnů, pokud je nutné provést ohledání na místě nebo se jedná o zvlášť složitý případ. Totéž platí i pro potvrzení či změnu závazného stanoviska nadřízeným správním orgánem. 

Související novinkou je zpřesnění možností přezkumu závazných stanovisek. Dnes není možné napadnout závazné stanovisko samostatně, jeho přezkum musí být spojen s odvoláním proti navazujícímu rozhodnutí. Nově bude umožněno závazná stanoviska podrobit přezkumu ve vlastním přezkumném řízení do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Po uplynutí 15 měsíců od právní moci navazujícího rozhodnutí však již takto přezkoumávané stanovisko nebude možné zrušit ani změnit.

U uvedených změn jde o novelu správního řádu, proto platí pro všechny závazná stanoviska dotčených orgánů.

Podle novely stavebního zákona pak platí, že pokud dotčené orgány nedodrží dané lhůty pro vydání stanoviska, nastupuje tzv. fikce souhlasu vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek. Výjimkou jsou stanoviska EIA a stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny ve významných případech. Pokud však nebudou splněny předpoklady pro vydání bezpodmínečného souhlasu, vydá nadřízený správní orgán nové stanovisko. To půjde jen do 6 měsíců od nabytí právní moci navazujícího rozhodnutí. 


Novela stavebního zákona začne platit od ledna 2021. Zavádí přesně stanovené lhůty i fikci souhlasu. Ilustrační foto.

Územní rozvojový plán pro ČR

Klíčovou změnou novely je také zavedení nového nástroje pro územní plánování - územního rozvojového plánu platného pro celé území ČR. Bude závazný  pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů i pro rozhodování v území. Oproti politice územního rozvoje, která je vydávaná prostřednictvím usnesení vlády, bude územní rozvojový plán mnohem podrobnější. Lze ho tak chápat jako obdobu krajských zásad územního rozvoje v celostátním kontextu. 

Návrhy územního rozvojového plánu zpracuje novelou zřízená státní projekční kancelář. Kromě toho má také navrhovat a aktualizovat politiku územního rozvoje a udržovat nový národní geoportál územního plánování. Územní rozvojový plán bude vydáván formou opatření obecné povahy a bude jej možné napadnout pouze žalobou na zrušení k Nejvyššímu správnímu soudu, přezkumné řízení podle správní řádu je vyloučeno. Obecně pak platí, že v rámci přezkumu nelze změnit územně plánovací dokumentaci.

Spoluautorem článku je právník Jan Slezák, Frank Bold Advokáti.


Uvažujete o výstavbě nebo se chystáte na přípravu územního plánu?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.