Frank Bold Advokáti: povolování staveb může vyřešit integrace

Návrh nového stavebního zákona by se mohl dočkat projednání v Poslanecké sněmovně letos v říjnu. Vzhledem k tomu, že se objevuje jeho kritika, přináší Frank Bold Advokáti přehled odborných stanovisek k těmto argumentům. Většina z nich vychází z návrhu zákona, který byl na podzim odevzdán do meziresortního připomínkového řízení.

Argument:
Rozhodování úřadů bude méně předvídatelné, méně transparentní a odborně oslabené. Odborná pracoviště veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí ztrácí důležité kompetence. Nově bude o kácení stromů nebo vyjmutí půdy ze zemědělského fondu rozhodovat pouze stavební úřad. Ten také místo specializovaného úřadu povede proces posuzování vlivů na životní prostředí. Kumulace rozhodovacích pravomocí do jednoho úřadu zvýší riziko korupčního chování

Očima Frank Bold Advokátů

Současný systém roztříštěného povolování staveb, ve kterém se každý úřad zabývá pouze úzkým specializovaným dopadem záměru bez odpovědnosti za konečné rozhodnutí je podle nás špatný. 

Podle našeho názoru existují dokonce dvě řešení, která připadají v úvahu:

  1. Integrace do jednoho procesu u úřadu vydávajícího konečné povolení (s možnými výjimkami, přičemž ale každá z nich  bude koncepční řešení narušovat)
  2. „Environmentální permit“ – tedy spojení posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) s vydáním podkladového integrovaného povolení, zahrnujícího všechny aspekty ochrany životního prostředí

Druhá varianta je zřejmě z hlediska ochrany životního prostředí příznivější. K jejím slabinám patří, že by zřejmě neumožnila dotčené veřejnosti kontrolovat splnění požadavků ochrany životního prostředí v řízení o  povolení záměru. Tato varianta však aktuálně zjevně nemá relevantní politickou podporu.

První možnost v podobně důsledné integrace umožňuje komplexní posouzení záměru z hlediska ochrany všech dotčených veřejných zájmů i z hlediska vzájemného porovnání jejich významu, s možností vyjádření všech účastníků. Nemůže se tedy stát, že dotčené osoby budou se svými námitkami odkazovány na „nějaké jiné“ řízení, jako se děje dnes. Nemůže se rovněž stát, že se sice podaří úspěšně napadnout jedno rozhodnutí, ale zároveň je stavba pravomocně povolena.