Využijte pro emisi svých dluhopisů agenta pro zajištění

Korporátní dluhopisy jsou většinou vnímány jako rizikový investiční nástroj. Jako emitent je však můžete zajistit zástavním právem nebo jiným druhem zajištění. Pokud tedy nedokážete dluhopisy splatit, získají vlastníci dluhopisů své peníze zpět ze zajištění. Pro tyto účely se využívá institut agenta pro zajištění.

Proč mít agenta pro zajištění?

Hlavním úkolem agenta je postarat se o realizaci zajištění (typicky zpeněžení zástavy) v případě, že emitent nedokáže dostát svým závazkům vyplývajícím z dluhopisů. Je to právě agent pro zajištění, kdo s emitentem uzavírá zástavní smlouvu, případně smlouvu o jiném zajištění.

Kromě toho se agent povinně účastní schůzí vlastníků dluhopisů. Dojde-li u emitenta k zásadním změnám a emitent nesvolá schůzi vlastníků dluhopisů, může schůzi svolat právě agent pro zajištění.

Povinnosti agenta pro zajištění

Agent pro zajištění musí vykonávat svou činnost s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků dluhopisů. Přitom je vždy vázán rozhodnutím vlastníků dluhopisů přijatým na schůzi vlastníků dluhopisů. Schůze vlastníků dluhopisů může agenta pro zajištění kdykoliv odvolat a nahradit jej jiným.

Kdo může být agentem pro zajištění?

Jsme přesvědčeni, že agentem pro zajištění by měla být nestranná osoba, která nemá bližší vztah k emitentovi. Může jím bezpochyby být banka nebo obchodník s cennými papíry, což je pro vlastníky dluhopisů nejbezpečnější varianta. Z naší zkušenosti však banky o tuto činnost především u menších (zejména podlimitních) emisí dluhopisů nemají zájem.

Alternativou může být agent pro zajištění z řad advokátů, notářů nebo insolvenčních správců. Česká advokátní komora nám potvrdila, že výkon činnosti agenta pro zajištění je slučitelný s výkonem advokacie. Není vyloučeno, aby činnost agenta pro zajištění vykonával libovolný podnikatel. To však nedoporučujeme, neboť pro investory pravděpodobně nebude dostatečně důvěryhodný.

Smlouva s agentem pro zajištění

Rozhodne-li se emitent dluhopisy zajistit, je uzavření smlouvy povinné. Smlouva musí mít písemnou formu a musí upravovat alespoň podmínky a postup při změně agenta pro zajištění.

Jsme přesvědčeni, že smlouva by neměla umožňovat jednostrannou výpověď ze strany emitenta a podobně nedoporučujeme ani jednostrannou výpověď ze strany agenta pro zajištění. Na investory totiž opět nebude působit přesvědčivě. 

Dále doporučujeme do smlouvy zahrnout:

  • pravidla odměňování agenta pro zajištění;

  • dovolené a nedovolené způsoby nakládání se zástavou a postup při jejím zpeněžení;

  • pravidla pro případné využívání služeb externích právních, daňových či jiných poradců a limit pro hrazení těchto nákladů emitentem;

  • závazek emitenta zpřístupnit agentovi pro zajištění seznam vlastníků dluhopisů, aby byl schopen samostatně svolat schůzi vlastníků dluhopisů.

Dluhopisy s „odloženou“ zástavou

Setkali jsme se s požadavkem klienta, který měl připravený developerský projekt a chtěl jej financovat prostřednictvím zajištěných dluhopisů. Nemovitost, jíž hodlal pohledávky z dluhopisů zajistit, však ještě nevlastnil a její koupi chtěl financovat právě z finančních prostředků získaných prodejem dluhopisů. 

Podle nás nic nebrání tomu, aby emitent vydal „v budoucnu zajištěné“ dluhopisy, pokud tento model investorům transparentně vysvětlí a nesnaží se vzbudit zdání, že dluhopisy jsou zajištěné již od počátku. 


Zajistit dluhopisy lze i nemovitostí, jejíž pořízení hodlá emitent financovat právě prostřednictvím dluhopisů. V takovém případě hovoříme o tzv. odložené zástavě, neboť ke vzniku zajištění dochází teprve dodatečně. Ilustrační foto.

Očima Frank Bold Advokátů

Zakotvení institutu agenta pro zajištění do zákona o dluhopisech a jeho povinné použití při vydávání zajištěných dluhopisů hodnotíme jednoznačně kladně. Agent pro zajištění, který za výkon své funkce odpovídá jak v soukromoprávní rovině, tak i v rovině trestněprávní, je podle našeho názoru dostatečnou zárukou, že investice vlastníků dluhopisů zůstane v relativním bezpečí.


Potřebujete právní radu při vydání dluhopisů?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.