Proces schvalování staveb přehledně

Sestavili jsme velkou přehledovou tabulka obvyklých typů staveb a povolení, která jsou k nim potřebná podle novely stavebního zákona (účinná od 1. 1. 2018).

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), upravuje podobu schvalovacích postupů vedoucích k realizaci stavby. Celý proces schvalování je rozdělen do dvou základních částí:

  1. Stavbu musíme umístit - až na drobné stavby (viz tab. 1) je nutné veškeré stavební objekty umísťovat, tedy je nutné zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a projít procesem územního řízení.
  2. Stavbu musíme povolit - některé stavby již tento stupeň schvalování nepotřebují, popřípadě pro ně postačí tzv. ohlášení. Náležitosti dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení jsou obdobné. Z hlediska procesu je však postup ohlášení stavby jednodušší než stavební řízení.

To, jaká dokumentace je vyžadována k jednotlivým krokům, je obsaženo v prováděcích předpisech, konkrétně ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Typ stavby Územní rozhodnutí Rozsah povolování
stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 SZ (zejména informační a reklamní zařízení do 0,6 m2, stožáry, signální věže, cirkusové stany a scénické stavby, sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace, stavby pro hospodaření v lesích, skleníky a bazény do 40 m2) Ne Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
terénní úpravy stanovené v § 80 odst. 3 písm. a) SZ (zejména odstavné plochy, násypy, zavážky) nebo změny druhu pozemku Ne Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou Ne Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou Ne Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv) Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
distribuční soustava v elektroenergetice, s výjimkou budov a distribuční soustava v plynárenství s výjimkou budov a těžební plynovody; Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
rozvodné tepelné zařízení, s výjimkou budov Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
Stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
oplocení Ano, postačí územní souhlas

Ne oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše; oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy
Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí Ano, postačí územní souhlas

Ne odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí
Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stožáry pro vlajky výšky nad 8 m Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
bazén nebo skleník (nad 40 m2) včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci Ano, postačí územní souhlas Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím Ano, postačí územní souhlas Ohlášení
podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d) Ano, postačí územní souhlas Ohlášení
stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit Ano, postačí územní souhlas Ohlášení
stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Ano, postačí územní souhlas Ohlášení
stavby pro reklamu o celkové ploše větší než 8 m2 Ano, postačí územní souhlas Ohlášení
stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí Ano, postačí územní souhlas Ohlášení
stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím Ano, postačí územní souhlas Ohlášení
terénní úpravy výše neuvedené Ano, postačí územní souhlas Ohlášení
udržovací práce na stavbě výše neuvedené Ne Ohlášení
stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí Ne Ohlášení

Co pro vás můžeme udělat
  • Poradíme jak připravit podmínky v území pro plánovanou stavbu – změny územních plánů, dělení a scelování pozemků, pozemkové úpravy
  • Připravíme veřejnoprávní smlouvy nahrazující klasická územní a stavební rozhodnutí. Dokážeme využít spolupráce s autorizovaným inspektorem.
  • Dokážeme vyhodnotit právní relevanci námitek účastníků řízení a navrhnout jejich vypořádání.
  • Se stavebním úřadem v prvé řadě kooperujeme, ovšem v případě nutnosti využijeme naše rozsáhlé know-how soudního přezkumu úředních rozhodnutí.

Více o naší nabídce z oblasti stavebního práva

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.