Změny v mechanismu kontrol překompenzace. Jak se k nim postavit?

V září tohoto roku schválila vláda materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) stanovující rámcově mechanismus kontrol překompenzace provozní podpory na výrobu elektřiny z podporovaných zdrojů. Na základě tohoto materiálu mají probíhat legislativní práce na novele energetického zákona, která umožní tyto kontroly překompenzace provádět.

V současné době však několik zdrojů potvrzuje, že se MPO hodlá od svého materiálu odchýlit. Je možné, že MPO využije svých pravomocí podle § 15a energetického zákona a začne kontroly překompenzací provádět již v tomto roce prostřednictvím tzv. dotazníkového šetření. Novela energetického zákona pak zavede už jen mechanismy řešení překompenzace pro ty zdroje, u nichž se překompenzace na základě tohoto dotazníkového šetření potvrdí. Aktualizace: Dne 15.2.2018 MPO informovalo, že § 15a k dotazníkovému šetření využit nebude - podrobněji v článku Aktuální informace o chystané podobě kontrol překompenzace 

Co dělat v případě, že vám bude dotazník doručen?

Na základě údajů, které si MPO vyžádá, doporučujeme provést interní výpočet IRR výrobny. Pokud na základě tohoto interního výpočtu dospěje dožádaný držitel licence k závěru, že IRR výrobny je nižší než 8,4 %, nebude patrně důvod tyto informace MPO nepředat. V případě, že dospěje k opačnému závěru, tj. že by mohlo docházet u dané výrobny k překompenzaci, bude se patrně rozhodovat, zda tyto údaje MPO poskytnout či nikoliv. Upozorňujeme, že v pokud informace MPO nebudou předány, hrozí výrobcům pokuta, o čemž musí být poučeni v samotné žádosti.

Pokud se jedná o stávající praxi Energetického regulačního úřadu v případech, kdy mu nebyly informace (například o investičních nákladech) podle § 15a energetického zákona předány, pohybují se tyto pokuty ve výši okolo 20 000 Kč. O uložení pokuty se vede běžné správní řízení, proti němuž jsou přípustné opravné prostředky včetně soudního přezkumu. Zde by se v takovém případě zkoumalo především, zda jsou výše uvedené podmínky pro vznik povinnosti předat informace MPO splněny. Řízení včetně soudního přezkumu mohou přitom trvat měsíce až roky.

Na jakém základě může ministerstvo požadovat údaje pro výpočet IRR

Není známé, jak přesně bude ministerstvo dotazníkové šetření koncipovat, nicméně klademe si otázku, na jakém právním základě bude údaje pro výpočet IRR požadovat, když ještě neexistuje příslušná novela energetického zákona.

Současná právní úprava (zmiňovaný § 15a energetického zákona) umožňuje MPO vyžádat si písemně od držitelů licence v přiměřené lhůtě úplné, správné a pravdivé informace nezbytné pro výkon působnosti MPO podle energetického zákona. Mezi kumulativní podmínky uplatnění tohoto postupu ze strany MPO spadá:

  1. informace je nezbytná pro výkon působnosti ministerstva podle energetického zákona
  2. písemná žádost obsahuje právní důvod účel, pro něhož mají být informace poskytnuty a
  3. písemná žádost obsahuje poučení o možnosti uložení sankce v případě neuposlechnutí výzvy.

Aby ministerstvo splnilo první bod, musí zdůvodnit, ke které ze svých působností (ve smyslu § 16 energetického zákona), požadované informace potřebuje. Nabízí se dvě možnosti:

1. povinnost MPO zveřejňovat informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů. Nicméně, tato povinnost byla MPO uložena nikoliv v důsledku nutnosti kontrol překompenzace, nýbrž jako reflexe povinností, které České republice vyplývají ze směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Bez významu jistě není skutečnost, že pro MPO získání údajů o nákladech a výnosech provozů jednotlivých zdrojů dosud nebyly nezbytné pro výkon této pravomoci. Založit oprávnění požadovat po držitelích licencí informace pro výpočet IRR za účelem zjištění případné překompenzace na tom, že je to nezbytné pro zveřejnění informací týkající se jednotlivých forem podpory, by bylo patrně problematické.

2.  povinnost zabezpečit plnění závazků, které České republice vyplývající z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích včetně Evropské unie. Česká republika nepochybně musí plnit povinnosti, ke kterým se zavázala Komisi. Stěžejní pro tyto případy však bude opět otázka nezbytnosti zjištění těchto údajů ke všem výrobnám pobírajícím podporu pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Například z notifikačního rozhodnutí týkajícího se podpory pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006–2012 vyplývá, že v případech, kdy není dán souběh různých druhů podpor, má být šetření prováděno jen na reprezentativním vzorku výroben, nikoliv u všech. Je otázkou, jak rozsáhlé dotazníkové šetření MPO na základě této své působnosti může provést.

 

Spustili jsme web PREKOMPENZACE.EU, kde najdete všechny aktuality k tématu na jednom místě. 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.