Komentář Frank Bold Advokáti: Legislativní rada vlády vrací nový stavební zákon k přepracování

Legislativní rada vlády (LRV) projednala ve čtvrtek 25. 6. návrh nového stavebního zákona. LRV jednání o tomto návrhu přerušila a s řadou zásadních připomínek návrh vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k úpravám.  

 

LRV přitom ve svých připomínkách mj. konstatovala, že návrh, který jí byl předložen, se v mnoha důležitých bodech odchyluje od základních principů a cílů vládou schváleného věcného záměru zákona. Stejně tak se zásadně liší od návrhu předloženého v listopadu do připomínkového řízení, který naopak z věcného záměru důsledně vycházel. 

Příčinou těchto zásadních změn byla snaha MMR vyhovět co největšímu počtu připomínek jiných ministerstev a dalších subjektů, které z různých důvodů nesouhlasí s radikální reformou stavebního práva. (Vznikla tak řada mýtů a dohadů, které demytizujeme zde.)

Tato snaha vyhovět pokud možno všem kritikům však nutně vedla k opuštění řady základních principů věcného záměru a jednotné koncepce zákona.

Postup MMR není v souladu s Legislativními pravidly vlády, která vyžadují, aby návrh zákona vycházel z věcného záměru a každá dílčí odchylka byla dostatečně zdůvodněna. Legislativní pravidla jsou přitom pro ministerstva závazná. Na zásadní změny návrhu navíc nemohly reagovat ty subjekty a instituce, které souhlasily s jeho původně předloženou podobou. I z tohoto hlediska LRV předložený návrh kritizovala. 

Nejpodstatnější rozdíly mezi původním a upraveným návrhem spočívají v oblastech reformy stavebních úřadů a integrace rozhodování. 

-> Nejproblematičtější aspekty upravené koncepce nového stavebního zákona najdete v tomto komentáři

Původní návrh v souladu s věcným záměrem navrhoval vytvoření jednotné soustavy „státních“ stavebních úřadů, v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. V oblasti povolování staveb tak již neměly rozhodovat úřady územních samosprávných celků, ale úředníci ve služebním poměru ke státu. Návrh předložený LRV však obsahuje kombinaci dosavadních „obecních“ stavebních úřadů s novými státními, doplněnou navíc o speciální úřad pro velké infrastrukturní stavby. Úředníci „obecních“ stavebních úřadů zůstávají mimo služební poměr a přetrvává u nich riziko systémové podjatosti.  

V rámci integrace rozhodování vycházel původní návrh co nejdůsledněji z principu „1 úřad-1 řízení-1 razítko“, vyjádřeného ve věcném záměru. V aktuálním návrhu není integrace provedena důsledně, řada rozhodnutí a stanovisek zůstává samostatná. Podkladem pro rozhodnutí „obecního“ stavebního úřadu má být „koordinované vyjádření“ nadřízeného úřadu řešící soulad stavby s požadavky dílčích zákonů. Není přitom jasné, zda toto vyjádření bude pro stavební úřad závazné nebo ne. V každém případě budou vznikat komplikované situace a spory, čemuž měl zákon podle původního zadání zabránit. 

Návrh dále v rozporu s věcným záměrem neobsahuje žádný efektivní nástroj ochrany proti nečinnosti stavebního úřadu. Důsledkem nečinnosti má být přechod pravomoci k vydání rozhodnutí na nadřízený úřad. Tím se řízení pouze prodlužuje. Návrh přitom nezavádí ani žádný jiný, například sankční, prostředek proti nečinným úřadům a úředním osobám. 

Podle věcného záměru by základním cílem územního plánování mělo být vyhodnocení a vzájemné zvážení všech dotčených zájmů v území, jejich koordinace a stanovení výsledného řešení, představujícího konkrétní veřejný zájem na využití území. I toto zásadní pravidlo v aktuálním návrhu chybí. Proces pořizování územních plánů se zásadně neliší od současného stavu, nedochází k zásadnějšímu urychlení, například stanovením jednoznačných lhůt pro jednotlivé fáze pořizování.

I v dalších oblastech představuje návrh předložený do LRV do značné míry návrat k současnému stavu. Ten je přitom jak ve věcném záměru, tak v řadě podkladových materiálů a stanovisek odborných institucí i jednotlivých expertů kritizován jako nevyhovující. Na rozdíl od původního relativně stručného znění má aktuální návrh cca o 100 paragrafů více než stávající stavební zákon.

I podle dosud uplatněných připomínek LRV by proto bylo více než vhodné, aby MMR upravilo návrh tak, aby se co nejvíce vrátil do souladu se základními principy a cíli vládou schváleného a pro všechna ministerstva závazného věcného záměru.

Potřebujete radu právníka?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.