Jak zadat veřejnou zakázku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie

S novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost 1. října 2016, se na mnoha úrovních rozběhly diskuse o praktickém využití nových možností tohoto zákona. Zákon umožňuje zadavateli lépe ovlivnit, zda získá kvalitní a dlouhodobě vyhovující plnění. To je bezesporu výhoda a vyplatí se jí využívat. Dvojnásob to platí pro zakázky, jako jsou nové stavby, které budou spoluvytvářet veřejný prostor ještě desítky a stovky let poté, co lidé zodpovědní za jejich zadání odejdou do důchodu. 

V tomto textu se zaměřujeme na zadávání veřejných zakázek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie a na šetrné budovy. Veřejná zakázka tohoto typu totiž dříve či později čeká řadu veřejných institucí, neboť podle zákona o hospodaření s energií jejich nové budovy musejí mít téměř nulovou spotřebu energie, a to od 1. ledna 2016, 2017 a 2018, v závislosti na ploše. Obdobně, ale s dvouletým zpožděním, platí toto pravidlo i pro všechny ostatní typy nových budov. Zde je několik základních doporučení pro zadavatele.

Promyslete výhody a nevýhody možných postupů při zadávání

Existuje více možných přístupů k přípravě a realizaci zakázky, z nichž každý má jak výhody, tak nevýhody. Jako přehled možností může sloužit Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy od České rady pro šetrné budovy. Tenká příručka obsahuje maximum informací a její přílohou jsou tabulky s doporučenými kvalitativními kritérii, a to i s jejich přesnou formulací, cílovými parametry a odkazy na technické normy. Průvodce je možné stáhnout zde. 

Zvažte nejen parametry týkající se energetické spotřeby

Požadavky na téměř budovu s téměř nulovou spotřebou zahrnují jednak větší míru zateplení a kvalitnější okna, než je tomu u běžných novostaveb, jednak je v nich kladen důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím zpřísněného požadavku na tzv. neobnovitelnou primární energii, která zohledňuje vliv využívaných zdrojů energie na životní prostředí.

Připrojektování stavby s téměř nulovou spotřebou se vyplatí zvážit, zda požadavky nerozšířit i o další parametry, aby vzniklo kvalitní dílo šetrné ke svému okolí (respekt ke krajinnému rázu, urbanismu) i k uživatelům (zdravotní nezávadnost, příjemné pracovní prostředí). 

Šetrnou budovu charakterizuje nejen minimální spotřeba energie, ale také pitné vody; měla by být postavena z šetrných materiálů s důrazem na minimalizaci vzniku odpadů během stavby ale i za provozu budovy. Řada investorů už jde dál za samotnou funkčnost a nezávadnost materiálů, a požadují materiály označené EPD – environmentální deklarace produktu, což je soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu. Výběr materiálu je opět závislý na požadavcích a účelu. 

Využijte předběžnou tržní konzultaci 

V rychle se vyvíjejících oborech, jako je dnes stavebnictví, se může vyplatit oslovit potenciální účastníky v rámci tzv. předběžné tržní konzultace a tím získat představu o tom, jaké možnosti na trhu existují, jak se mezi sebou liší, zda a jakým způsobem dovedou uspokojit zamýšlenou poptávku. Potenciální dodavatelé, kteří kývnou na nabídku konzultace, mohou zadavateli pomoci lépe pochopit možnosti rychle se vyvíjejícího světa technologií, materiálů a postupů, jejichž využití by nevědomě mohl znemožnit nevhodně definovaným zadáním.

Konzultace probíhají před vypsáním veřejné zakázky a jejich průběh musí být dokumentován. Informace se musí objevit také v samotné zadávací dokumentaci. Subjekty, které se zadavatelem konzultovaly, se mohou účastnit veřejné zakázky jako běžní uchazeči. Zadavatel však musí dbát na to, aby zakázku nevypsal na míru jednomu z dodavatelů, například na základě informací získaných během konzultace. 

Zákon dále výrazněji podporuje jednací řízení s uveřejněním, kdy zadavatel může v průběhu řízení s uchazeči dolaďovat řešení zakázky. Zejména u tak komplexních zakázek, jako je příprava a realizace budov, jsou tyto možnosti pro zadavatele výhodou.

Zadávejte na funkci a výkon

Velmi užitečné může pro zadavatele být zadávání požadovaného díla takzvaně na funkci a výkon (známější jako „Design and Build“), které umožňuje definovat funkční výsledek, kterého chce zadavatel dosáhnout, nikoliv detailní popis způsobu, jak výsledku dosáhnout. Například stavba školy se dá definovat tradičním způsobem podrobnou tendrovou projektovou dokumentací s výkazem výměr. Zde ale někdy kvůli levně pořízené nekvalitní projektové dokumentaci položky chybějí a vznikají zbytečné vícepráce a konflikty na stavbě. 

Při zadání na funkci a výkon se definuje konečný stav, tedy architektonické ztvárnění, kapacity tříd a zázemí, dispoziční a typologické řešení, kde má být umístěna jaká technologie nebo zařizovací předmět atd. Pochopitelně je podmínkou soulad s veškerou relevantní legislativou a normami. V principu: co není v tomto zadání konkrétně nadefinováno, určuje dodavatel. Při zadávání na funkci a výkon je nutné, aby pečlivé zadání vytvořil odborný tým. Mezi její největší výhody patří minimalizace možných konfliktů a tím i víceprací, protože zadavatel má jen jednoho partnera v jednání – dodavatele. Ten dodává prováděcí i projektovou dokumentaci a následně dílo realizuje. Díky tomu má soutěž rychlejší průběh, protože se příprava i realizace díla soutěží najednou. Ke kladům patří i to, že se předpokládá účast seriózních uchazečů: příprava nabídek je totiž náročnější a vyžaduje ze strany uchazečů invenci a nasazení větších kapacit. K nevýhodám může patřit zdlouhavější a nákladnější příprava zakázky – to se ale podle našeho názoru v konečném důsledku s odkazem na výše uvedené mnohonásobně vyplatí.

Zjistěte více na našem semináři 

V říjnu a listopadu proběhne série seminářů určených pro veřejné zadavatele, energetické manažery a představitele měst se smart strategiemi. Jejich cílem je poskytnout praktické a využitelné informace o jednotlivých postupech zadávacího řízení na šetrné novostavby nebo rekonstrukce.

Semináře proběhnou v Praze, Brně a Pardubicích a jsou pro účastníky bezplatné. Pořádá je Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) ve spolupráci s Frank Bold a mimo architektů a právníků na nich vystoupí také zástupci MŽP či poskytovatelů energetických služeb. Přihlášení a veškeré informace najdete na http://frankbold.org/setrne-budovy.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.