Novela zákona o registru smluv - přinášíme podrobný přehled změn v zákoně

Co novela přináší? Kdy nabyde účinnosti? Jaký bude osud dalších novel zákona o registru smluv? Přinášíme vám podrobný článek. 

Jaké změny novela přináší?

Okruh povinných subjektů, tedy právnických osob uvedených v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zůstává beze změn, povinným subjektem tak bude i národní podnik Budějovický Budvar.

Poměrně zásadě se rozšířil okruh dílčích výjimek z uveřejnění pro určité okruhy smluv, obsažený v § 3 odst. 2 zákona. Nejvýrazněji se tyto dílčí změny dotknou státních podniků a obchodních společností s majetkovou účastí státu či územního samosprávného celku. Ty z nich, které nejsou tzv. veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, nebo které byly založeny za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví, nebudou muset uveřejnit smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku s nepovinnými subjekty. Rozsáhlé výjimky z uveřejňování smluv získaly rovněž pro své smlouvy Česká televize a Český rozhlas, uveřejnění nebudou podléhat ani smlouvy, jejichž předmětem je nakládání s výbušninou, a uveřejněny nebudou muset být ani smlouvy chráněné bankovním tajemstvím, které se netýkají používání veřejných prostředků.

Výjimka z odložené účinnosti smluv v § 6 odst. 2 zákona o registru smluv byla výslovně doplněna o smlouvy uzavírané v krajní nouzi a o smlouvy, jejichž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky ve smyslu příslušných zákonů.

Oprava návětí § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zaručuje, že všechny smlouvy podléhající uveřejnění v registru smluv budou v případě svého neuveřejnění v souladu se zákonem zrušeny od počátku.

Poslední podstatnou změnou je pak rozvolnění původně písemné formy smlouvy v § 8 odst. 2 zákona o registru smluv, takže nově již bude možné smlouvy uzavírat tzv. smíšenou formou (např. písemný návrh na uzavření smlouvy potvrdit ústně) bez rizika sankce absolutní neplatnosti. Textový obsah smlouvy však bude třeba uveřejnit v registru smluv, proto se uzavírání smluv ústně jeví jako nepraktické (smlouvu by bylo třeba stejně sepsat pro uveřejnění).

Kromě uvedených změn přináší novela ještě drobné dílčí změny, viz přiložená tabulka.

Kdy nabyde novela účinnosti?

Dalšími kroky by mělo být postoupení kompromisní novely Senátu, přičemž se předpokládá, že Senát by tuto novelu mohl schválit již 19. 7. 2017. Pak by novela po podpisu prezidenta republiky (pokud by ten neuplatnil možnost suspenzivního veta) mohla nabýt účinnosti na přelomu července a srpna dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vyloučit však nelze ani možnost, že Senát kompromisní novelu usnesením zamítne nebo k ní přijme vlastní pozměňovací návrhy, jako tomu bylo již v případě předchozí novely zákona o registru smluv ve znění sněmovního tisku č. 699/11. V takovém případě by novela nabyla účinnosti později, patrně na přelomu září a října, pokud by ji poslanecká sněmovna nestihla projednat do voleb, pak by zákon o registru smluv platil dál ve své stávající podobě.

Pozor: do doby nabytí účinnosti kompromisní novely platí stávající znění zákona o registru smluv!

Co se stane s dalšími novelami zákona o registru smluv?

Je velmi pravděpodobné, že ani jedna z dalších novel zákona o registru smluv, kterými by se měla zabývat Poslanecká sněmovna, schváleny nebudou, neboť dnes přijatá kompromisní novela obsahuje většinu změn, čímž se tyto další novely staly do značné míry zbytečnými. Jedná se o původní poslaneckou novelu zákona o registru smluv ve znění sněmovního tisku č. 699/11, a o novelu zákona o registru smluv ve znění pozměňovacích návrhů Senátu (sněmovní tisk č. 699/12).

Tabulka změn

Jednotlivé změny

Kompromisní novela

Účinnost

Dnem vyhlášení.

Postavení státních podniků a národního podniku Budvar

Jsou povinnými subjekty.

Postavení státem vlastněných podniků podle § 2 odst. 1 písm. n) ZRS

Jsou povinnými subjekty.

Okruh smluv uveřejňovaných státními podniky, národním podnikem a státem vlastněnými podniky

 

 

(vyjma jiných dílčích výjimek v § 3 odst. 2 ZRS prolobbovaných konkrétními zájmovými skupinami, viz níže)

Výjimka z uveřejnění pro smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání zapsaného ve veřejném rejstříku, pokud jde o smlouvu uzavřenou státním podnikem, národním podnikem nebo státem vlastněným podnikem, který byl založený za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví. Výjimkou z výjimky jsou smlouvy uzavřené s jinými povinnými subjekty.

Písemná forma smlouvy

§ 8 odst. 2 ZRS umožňuje uzavření smlouvy podléhající uveřejnění v registru smluv kromě písemné formy také „jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.“

 

Změny ve výjimce ze zveřejněním podmíněné účinnosti smlouvy

§ 6 odst. 2 ZRS výslovně zmiňuje jako jednu z eventualit své aplikace krajní nouzi.

Specifický režim mají podle § 6 odst. 3 smlouvy, jejichž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky.

Na jaký okruh smluv dopadá sankce zrušení od počátku

Podle § 7 odst. 1 na všechny, na které se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

 

 

 

 

 

Dílčí výjimky z okruhu smluv podléhajících uveřejnění (vyjma těch, které již jsou obsaženy v dosavadním znění ZRS)

§ 3 odst. 2 písm. c) ZRS vylučuje z uveřejnění smlouvy týkající se činnosti Správy státních hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se státními hmotnými rezervami.[1]

Smlouva uzavřená veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou institucí v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Smlouva, jejímž předmětem je nakládání s výbušninou nebo zařízením či objektem určeným k její výrobě nebo skladování.

Smlouva týkající se výroby nebo užití pořadu, včetně smlouvy o nabytí práv k užití pořadu, jejíž smluvní stranou je ČT nebo ČRo.

Smlouva chráněná bankovním tajemstvím vyjma smlouvy uzavřené mezi bankou a povinným subjektem týkající se používání veřejných prostředků.

Kolektivní smlouva.

Dílčí změny některých dalších ustanovení

Viz sněmovní tisk č. 1124/0.

(1) Tato výjimka je do § 3 odst. 2 ZRS zařazena nesystematicky a nelze ji věcně nijak odůvodnit.

 

Jste-li na pochybách, konzultujte zveřejnění smlouvy s námi. Poradíme vám, které smlouvy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 

Jak vám můžeme usnadnit používání registru smluv

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.