Kontroly překompenzace: proč, jak a koho se budou týkat

MPO navrhlo a rozeslalo do připomínkového řízení návrh mechanismu, jímž bude kontrolovat, zda nedochází k překompenzaci podpory pro výrobu elektřiny z OZE v ČR. K této kontrolní povinnosti vládu zavazuje notifikační rozhodnutí Evropské komise, jímž EK na jednu stranu potvrzuje, že podpora OZE v ČR je v souladu s evropskými pravidly pro veřejnou podporu, na druhé straně ukládá vládě vytvořit a aplikovat kontrolní mechanismus pro prevenci překompenzace. Stejný závazek obsahují i notifikační rozhodnutí pro jiné členské státy. 

Co je překompenzace? 

Překompenzací MPO rozumí takovou výši podpory, která by vedla k překročení maximální hodnoty vnitřního výnosového procenta investic, zkratkou IRR. Tato procentní hodnota je pro každou výrobní technologii určena zvlášť. 

  • Pro výrobny elektřiny z bioplynu IRR ≤ 10,6 %
  • Pro výrobny elektřiny z biomasy  IRR ≤ 9,5 %
  • Pro fotovoltaické výrobny elektřiny IRR ≤ 8,4 %
  • Pro male vodní elektrárny IRR ≤ 7 %
  • Pro větrné elektrárny IRR ≤ 7 %

Koho se kontroly budou týkat? 

Výroben uvedených do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015. Kontroly by měly být zacíleny jen přibližně na desetinu z těchto výroben, které v roce 2015 dohromady vyčerpaly okolo 90 %  dotací. 

Kontroly se nebudou týkat výroben, u nichž součet podpory ve třech po sobě jdoucích letech nepřesáhl 200 000 EUR, tedy 5,3 mil. Kč. Výjimkou jsou výrobny, které sice samy o sobě tuto hranici nepřesáhly, avšak jsou součástí většího celku, v němž k překročení hranice 200 000 EUR došlo. Tzn. limit 200 000 EUR se vztahuje na příjemce podpory, ne na výrobnu. 

Výrobny pobírající pouze podporu výroby elektřiny z OZE a žádnou jinou souběžnou podporu (nevratnou investiční, provozní) nebudou kontrolovány individuálně, ale pouze výběrově. Pro účely kontroly budou rozděleny do skupin na základě roku uvedení do provozu a výkonu výrobny. Z každé skupiny projde kontrolou alespoň 5 výroben. 

V případech kumulace podpor může být kontrola provedena na úrovni jednotlivých výroben elektřiny: U zdrojů OZE, kde docházelo ke kumulaci podpor, se navrhuje dále zavést rozčlenění na zjednodušenou (předběžnou) a podrobnou kontrolu, kdy zjednodušená kontrola je prováděna na vybraném širokém vzorku zdrojů OZE a dokáže podávat již předběžné signály o přiměřenosti podpory nebo naopak o její překompenzaci a formovat tak již případná vhodná nápravná opatření. 

Co když MPO zjistí překompenzaci? 

Bude-li zjištěna překompenzace podpory, budou zavedena opatření, která zajistí, aby k překompenzaci podpory nedocházelo a aby v případě nutnosti tato překompenzovaná podpora byla získána zpět (uvedené opatření: snížením výše budoucí podpory, zkrácení doby, po kterou bude podpora vyplácena, nebo (v nutných případech), nabytím zpět části podpory, která nadměrnou kompenzaci způsobila).

Je otázkou, zda takové retroaktivní kroky může vůbec MPO zavést, nota bene prostřednictvím nelegislativního dokumentu. Vrácení podpory poskytnuté v souladu se zákonem obecně může nařídit pouze Evropská komise,“ domnívá se právník Filip Nečas. 

Zavedení kontrol je však podle něj očekávatelným krokem: „Už od notifikačního rozhodnutí na podzim loňského roku bylo zřejmé, že ČR bude muset nějakou formu kontroly překompenzace zavést. Zbývalo jen doufat, že tím výrobci nebudou nijak zatíženi, což se bohužel nestalo - návrh MPO obsahuje zatím nespecifikované nové vykazovací povinnosti výrobců ve vztahu k OTE.“

Spustili jsme web PREKOMPENZACE.EU, kde najdete všechny aktuality k tématu na jednom místě. 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.