Jak si pohlídat investice II.

V druhém článku o vztazích mezi investorem a společníky se podíváme na to, jaké existují nástroje k ochraně investice, případně ochraně společnosti, do které bylo investováno. 

Smlouva o investici 

Vstupující investor se stávajícími společníky obvykle uzavře smlouvu, ve které si upraví své vzájemné vztahy s ohledem na plánovanou investici (viz článek 1). V praxi se můžeme potkat s množstvím názvů pro tuto tzv. inominátní (tedy nepojmenovanou) smlouvu (například smlouva o spolupráci, smlouva o úpravě vztahů mezi společníky, Termsheet, SAFE – Simple Agreement for Future Equity, Convertible note atd.), které často vycházejí z úpravy v zahraničí a liší se zejména formou investice a úpravou nabytí podílů na společnosti. V tomto článku jí dále budeme nazývat obecně „smlouva o investici“.

Jak jsme uvedli v prvním díle článků o ochraně investic, v této smlouvě je možné dohodnout i převod podílu ve společnosti investorovi. Ve druhém díle se nyní budeme zaměřovat zejména na ustanovení, která mají chránit samotnou investici.

Ve smlouvě o investici je vhodné si upravit vzájemná práva a povinnosti společníků a investora a tedy to, jakým způsobem bude jejich spolupráce probíhat. Smlouva může obsahovat řadu různých ustanovení sloužících k ochraně investice vložené investorem a k jasnému nastavení postavení investora ve společnosti poté, co investor do společnosti investuje. Tato ustanovení pak zavazují všechny smluvní strany, zpravidla pod smluvní pokutou hrozící za jejich porušení. 

Smlouva o investici také běžně obsahuje závazek společníků k úpravě společenské smlouvy společnosti tak, aby tato dostatečně chránila postavení investora a jím vkládanou investici, například tím, že se do ní promítnou některá z ochranných ustanovení uvedených níže. Provedení takovéto úpravy společenské smlouvy pak může být podmínkou toho, že investor do společnosti vůbec investuje. 

Stručný výčet a popis vybraných ustanovení, kterými může být investice chráněna a se kterými se můžete setkat ve smlouvě o investici:

Informování investora

Investor bude často pouze tzv. „pasivním“ společníkem a nemusí se přímo chtít podílet na vedení společnosti, je však důležité, aby byl o stavu společnosti pravidelně, úplně a pravdivě informován. Lze proto doporučit sjednání informační povinnosti. 

Exkluzivita

Jak je uvedeno výše, ve smlouvě může být upraven převod podílu investorovi. Je běžné, že součástí smlouvy  o investici je smlouva o smlouvě budoucí o převodu podílu, přičemž faktické „spuštění převodu podílu“ je navázáno na splnění určitých podmínek, nemusí tedy nastat okamžitě po uzavření smlouvy o investici. V mezidobí, než budou splněny podmínky pro spuštění převodu podílu (například kladný výsledek provedené due diligence), může být zájmem investora, aby společníci nejednali po tuto dobu či dokonce i déle s jinými investory. Ve smlouvě je pro tyto účely možné si sjednat doložku exkluzivity. 

Konkurenční doložka

Zájmem investora je pochopitelně i to, aby společnost, do které investoval, byla úspěšná. Aby předešel možné konkurenci ze strany samotných společníků, může si ve smlouvě sjednat konkurenční doložku, kterou se společníkům zapovídá podnikání (či členství ve statutárním orgánu jiné společnosti) se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako společnost, do které investuje. Je dále možné zavázat stávající společníky, aby zákaz konkurence přiměřené promítli i do smluv společnosti s klíčovými zaměstnanci.

Ochrana před rozmělňováním podílu

Je zájmem investora, který bude pravděpodobně co do výše podílu jen menšinovým společníkem, aby jeho podíl nebyl dále rozmělňován. K rozmělňování podílu může dojít v případě (dalšího) zvyšování základního kapitálu, na kterém se investor nechce podílet.

Pokud by byla  výše podílu standardně určena podle poměru vkladu k základnímu kapitálu, v případě zvýšení základního kapitálu, kterého by se investor neúčastnil, by došlo k faktickému zmenšení jeho podílu na společnosti. Je proto možné si ve smlouvě upravit určení výše podílů společníků tak, že se nebude určovat podle poměru vkladu k základnímu kapitálu, ale individuálně. Výše podílu investora pak může být po dobu jeho účasti ve společnosti stanovena pevným procentuálním vyjádřením (např. podíl ve výši 15%), které se nebude měnit, bez ohledu na to, v jakých poměrech navýší základní kapitál jiní společníci. Toto ochranné ustanovení se typicky promítne i do změny společenské smlouvy společnosti.

Práva spojená s podílem

Zákon říká, že pokud není ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné. V praxi je pak zcela běžné vytváření různých druhů podílů podle toho, jaká jsou s nimi spojená práva. To se může týkat například hlasovacích práv, podílu za zisku či podílu na likvidačním zůstatku. Takovéto speciální nastavení může dávat smysl např. v případech, kdy investor bude ve společnosti vlastnit jen velmi malý podíl a přitom vkládat do společnosti velkou investici – zde má smysl individuálně stanovit pro investora větší podíl na zisku a likvidačním zůstatku.

Hlasovací práva je rovněž vhodné si upravit dle individuálních potřeb investora a společníků.  Hlasy tak mohou být určeny dle procentní výše podílu (např. 1 % = jeden hlas), nebo mohou být pro každého společníka stanoveny individuálně, nezávisle na výši podílu.

Přednostní práva investora

Investor si ve smlouvě může vymínit některá tzv. přednostní práva. Kupříkladu zavázat ostatní společníky, aby mu v rámci předkupního práva nabídli k prodeji své podíly dříve, než je nabídnou k prodeji komukoliv dalšímu. Nebo si může vymínit garantovanou účast na navyšování základního kapitálu nad rámec úpravy stanovené zákonem (společníci mají obecně přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti, zvyšuje-li se peněžitými vklady, v poměru podle výše svých podílů). 

Výplata podílu na zisku a její omezení

Pokud má investor zájem na tom, aby společnost po nějakou dobu investovala primárně do svého rozvoje a nedocházelo kupříkladu k nerozumnému rozdělování zisku, je možné výplatu zisku podmínit schválením všemi společníky společnosti, či výslovně jen souhlasem investora-společníka. Je také možné domluvit se na omezení výplaty podílu na zisku po určitou dobu, například prvních několika let od investice.

Podmínka souhlasu investora před zásadními změnami ve společnosti

Investor si ve smlouvě může vymínit, aby některé zásadní změny ve společnosti (například fúze, prodej či změny společenské smlouvy, které mohou negativně ovlivnit postavení investora) podléhaly jeho schválení, bez ohledu na to, že jinak tyto změny podléhají souhlasu většiny společníků a investor tuto většinu – co do výše jeho podílu – mít nemusí (a zpravidla ani nemá).

Právo společného prodeje a odkupní právo investora

Právem společného prodeje si investor zajišťuje, že v případě kdy třetí osoba, např. nějaký další investor, bude chtít odkoupit podíl společníka odlišného od investora, musí tento potenciální kupující nabídnout odkoupení podílu i investorovi, a to za stejných podmínek, které nabízí prvnímu společníkovi. 

A opačně, pokud se investor rozhodne svůj podíl prodat a tento prodej podléhá schválení orgánu společnosti, je vhodné si smluvně již předem zajistit, že případný prodej bude buď schválen, nebo bude podíl investora odkoupen ostatními společníky.

S čím je dále možné se ve smlouvě o investici potkat:

Úprava rozhodovacích práv investora

Jak již bylo uvedeno výše, investor může požadovat, navzdory formálně malému podílu ve společnosti, účast na důležitých rozhodnutích týkajících se společnosti. Respektive, ačkoliv se běžného chodu společnosti nemusí chtít účastnit, může chtít, aby určitá zásadní rozhodnutí nebylo možné činit bez jeho souhlasu. 

Je rovněž možné, že investor bude chtít být členem dozorčího orgánu společnosti (pokud jej společnost má) nebo mít vliv na jeho obsazení. Obecně je možné doporučit se této ochraně investora nebránit, neboť je v jeho zájmu, stejně jako v zájmu společnosti, aby dosahovala zisku. Jedná se však samozřejmě o určité omezení práv zakladatelů společnosti, se kterými však je třeba při vstupu investora počítat.

Pokud bude investor chtít být jednatelem, je vhodné upravit jeho jednatelská oprávnění. Vnitřní úprava jednatelských oprávnění sice nebude mít vliv na třetí strany, ale uvnitř společnosti budou tato ujednání závazná. Jedná se například o oprávnění přijímat nové zaměstnance, rozvazovat pracovněprávní vztahy atd. Rovněž je vhodné, pokud by investor chtěl být jednatelem společnosti (což však nebude častá situace), aby nebyl jednatelem jediným, a případně aby u určitých úkonů byl vyžadován podpis obou (všech) jednatelů.

Postupné snižování podílu investora

Společnost si může sjednat, například v závislosti na zisku, že se bude podíl investora postupně snižovat. Nejjednodušším způsobem je, aby investor vlastnil více podílů (například pokud celková výše podílu investora má být 30 %, může mít investor buď jeden podíl ve výši 30 %, nebo například tři podíly ve výši 10 %) a postupně podíly převáděl zpět společnosti, v závislosti na plnění předem sjednaných podmínek.

Spory

Jistě při uzavírání smlouvy obě strany doufají v oboustranně výhodnou spolupráci. Pro případ, že v budoucnu nastanou problémy, je však již při uzavírání smlouvy o investici dobré myslet i na způsob jejich řešení. 

V případě, že jednou ze stran je zahraniční společnost, je vhodné ve smlouvě sjednat rozhodné právo, tedy zda bude spor rozhodován např. podle českého práva, nebo podle práva zahraniční společnosti. Dále lze upravit i to, kdo bude spory rozhodovat. Je možné se dohodnout, že to bude například český soud, určený dle sídla společnosti, případně si strany mohu sjednat rozhodčí doložku. 

Další doporučení

Doporučujeme věnovat pozornost ustanovením o smluvní pokutě, majetkovým právům z duševního vlastnictví (kdo je oprávněn je vykonávat, zda společníci, nebo byl výkon těchto  práv převeden na společnost) a také úpravě mlčenlivosti a důvěrnosti. 

Upozorňujeme, že ne všechna ustanovení a mechanismy běžně používané v zahraničních vzorech, jsou bez dalšího použitelná a přenositelná do českého právního prostředí, proto vždy doporučujeme prověřit, zda jsou ustanovení vašich termsheetů a SAFE dohod v souladu s rozhodným právem a zda jsou vymahatelná. 

Investice a vztah mezi stávajícími společníky a investorem je téma značně široké a obsahuje mnoho možností, jak vzájemná práva upravit. V každém případě doporučujeme poradit se s právníkem o nejvhodnějším postupu a úpravě vzájemných vztahů. 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.