Notifikace: co ERÚ může a co musí

V zásadě celý sektor provozovatelů starých OZE do dnešního dne netrpělivě vyčkával, jak dopadne notifikační proces stran provozní podpory pro zdroje uvedené do provozu do 31. 12. 2012. S vydáním notifikačního rozhodnutí Komise však boj o provozní podporu pro rok 2017 nekončí. 

Letošní notifikační rozhodnutí

V průběhu tohoto roku se již Česká republika dočkala několik notifikačních rozhodnutí, které se týkaly především provozní podpory pro malé vodní elektrárny uvedené do provozu po 1. 1. 2016 nebo výrobu tepla z bioplynu. V procesu notifikace se však nadále nachází systémy provozní podpory pro zdroje využívajících obnovitelné zdroje energie uvedené do provozu do 31. 12. 2012 a od 1. 1. 2016, pro kombinovanou výrobu energie a tepla, pro výrobu tepla a výrobu elektřiny z druhotných zdrojů.

Bezprostřední reakce Energetického regulačního úřadu

Energetický regulační úřad (ERÚ) se již v září nechal slyšet, že nevydá cenové rozhodnutí, kterým by byla stanovena provozní podpora pro zdroje, pro něž nebylo vydáno notifikační rozhodnutí Komise. Nicméně je připraven v případě vydání dalších notifikací neprodleně aktualizovat už vydaná cenová rozhodnutí (v praxi se tak stane vydáním tzv. změnových cenových rozhodnutí) v souladu s nově udělenými notifikacemi pro jednotlivé zdroje. „Otázkou je, zda je k takovému kroku ERÚ oprávněn, respektive do kdy může v souladu se zákonem změnová cenová rozhodnutí vydat,” upozorňuje na možný problém právník Filip Nečas z Frank Bold advokátů.

Lhůta pro vydání cenového rozhodnutí

V praxi se čas od času objevují názory, že přímo z energetického zákona plyne oprávnění ERÚ vydávat cenová rozhodnutí týkající se regulovaných cen jen do 30. 9. v roce předcházejícím roku, jehož se regulované ceny týkají. 

„Z uvedeného ustanovení energetického zákona však nevyplývá oprávnění ERÚ cenové rozhodnutí vydat, nýbrž pouze lhůta, v jaké by to měl udělat,” vysvětluje Filip Nečas.  Jestliže tuto lhůtu zmešká, v podstatě se nic neděje - úřadu nehrozí žádná sankce ani tím neztrácí své oprávnění vydat cenové rozhodnutí. Dopouští se tím pouze nesprávného úředního postupu a jediné riziko, které pro něj z toho plyne, je právní odpovědnost za případnou újmu vzniklou v důsledku pozdního vydání cenového rozhodnutí. Lze tedy dospět k závěru, že Energetický regulační úřad může i po 30. 9. 2016 vydat samostatné cenové rozhodnutí pro rok 2017, jímž stanoví podporu pro notifikované zdroje.

Povinnost stanovit ceny 

Povinnost ERÚ stanovit regulační ceny pak vyplývá ze zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE). Podle ZPOZE stanovuje ERÚ výkupní ceny a zelené bonusy v daném kalendářním roce vždy na následující kalendářní rok. Na základě uvedených ustanovení by tak nemělo být možné stanovit výkupní ceny a zelené bonusy na probíhající kalendářní rok,” doplňuje Filip Nečas. Nemělo by se tedy stát, že by Energetický regulační úřad stanovil v roce 2017 výkupní ceny a zelené bonusy na rok 2017. 

I v případe, že by však Energetický regulační úřad k takovému kroku přistoupil, jak ostatně již učinil v minulosti, není pravděpodobné, že by takové cenové rozhodnutí bylo soudem dodatečně zrušeno, a to zejména z důvodu jeho povahy coby právního předpisu sui generis a omezeného okruhu osob, které mohou takový právní předpis napadnout.

Závěr 

Energetický regulační úřad v praxi může vydat cenové rozhodnutí i po 30. 9. 2016, avšak zákonná možnost v takovém cenovém rozhodnutí stanovit uvedenou provozní podporu formou regulovaných cen je limitována k datu 31. 12. 2016. Po tomto datu bude stanovení provozní podpory pro rok 2017 problematické. Výrobci elektřiny, jimž vadný postup ERÚ způsobí újmu, se mohou nicméně domáhat její náhrady. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.