Veřejné zakázky III: Jak hodnotit nabídky

Čtyřdílný seriál o tom, jak získat to, co jako zadavatel veřejné zakázky skutečně potřebujete.

Jak hodnotit nabídky

Hodnoticí kritéria, tedy měřítka, podle nichž obec posuzuje došlé nabídky, mohou být objektivní, nebo subjektivní.

  • Objektivní kritéria jsou vyjádřena zpravidla číslem či jinou předem přidělenou hodnotou. 
  • Subjektivní kritéria naopak nejsou přímo měřitelná, nicméně musí být co nejpřesněji definována. 

Podstatné je, že hlavním hodnoticím kritériem je vždy cena nebo ekonomická výhodnost. Ostatní (dílčí) hodnoticí kritéria představují toliko upřesnění hlavního hodnoticího kritéria. Každému z jednotlivých hodnoticích kritérií je nutné přiřadit jeho váhu, a to buď v procentech, nebo pomocí sestupného pořadí všech kritérií.

Příklad: Kombinace cenových a kvalitativních hodnoticích kritérií 

Hodnoticí kritéria zakázky, jejímž předmětem bylo poskytování právních služeb. Obec si v tomto případě přála vybrat uchazeče nejen podle nejnižší nabídkové ceny, ale také podle kvality plnění. Toto opatření vyžadovalo správné vymezení hodnoty jednotlivých hodnoticích kritérií a parametrů, podle nichž se bude kvalita plnění posuzovat.

Hodnocení nabídek bude provádět hodnoticí komise, jejímiž členy budou osoby s právním vzděláním. Základním hodnoticím kritériem nabídek je ekonomická výhodnost nabídky stanovená následujícími dílčími hodnoticími kritérii:

  1. nabídková cena za hodinu poskytování právních služeb (v Kč bez DPH): váha kritéria 80 %
  2. kvalita právního rozboru: váha kritéria 20 %

Každá nabídka obdrží počet bodů podle následujícího vzorce:

počet bodů = (počet bodů za 1. dílčí hodnoticí kritérium) * 80 + (počet bodů za 2. dílčí hodnoticí kritérium) * 20

Hodnocení nabídkové ceny za hodinu poskytování právních služeb (1. kritérium) 

Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude brána v úvahu cena za jednu skutečnou hodinu poskytování právních služeb vyjádřená v korunách českých bez DPH. Hodnoticí komise přidělí každé nabídce počet bodů odpovídající podílu nejnižší nabídkové ceny a ceny uvedené v hodnocené nabídce.

Hodnocení kvality právního rozboru (2. kritérium)

Uchazeč přiloží k nabídce zpracovaný právní rozbor, který odpoví na otázku, zda a za jakých podmínek člen zastupitelstva obce odpovídá za újmu, kterou obci způsobí výkonem své funkce. Zpracování právního rozboru bude provedeno v rozsahu dvou až tří normostran souvislého textu, a to dle právního stavu platného a účinného ke dni podání nabídky.

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnoticího kritéria přidělí hodnoticí komise každé nabídce číselné ohodnocení na stupnici 0 až 10 (nejvýhodnější nabídka z hlediska tohoto dílčího kritéria obdrží nejvyšší číselné ohodnocení) podle toho, nakolik bude předložený právní rozbor naplňovat následující požadavky:

  • věcná správnost a komplexnost poskytnuté odpovědi, včetně zohlednění rozhodovací praxe českých soudů,
  • kvalita argumentace, logické členění a návaznost jednotlivých argumentů, věcnost a stručnost právního rozboru,
  • jazyková správnost a srozumitelnost textu.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.