Připojení fotovoltaické elektrárny do 10 kW do sítě

Malé fotovoltaické výrobny elektřiny (FVE) s instalovaným výkonem do 10kW, které nejsou provozovány za účelem podnikání, od letošního roku nepotřebují licenci od Energetického regulačního úřadu, což podstatně usnadňuje jejich rozvoj. Přinášíme návod, jak si v případě těchto FVE poradit s některými otázkami jejich připojení do rozvodné sítě a možnými dopady takového připojení.  

Ostrovní systém vs. připojení elektrárny k síti 

FVE lze provozovat bez připojení k distribuční soustavě jako tzv. ostrovní systém (off-grid system). Z hlediska stávajících dotačních programů (např. nová zelená úsporám) i energetického zákona je však preferovanější jejich připojení. Pro připojení FVE existují dva možné způsoby: 

  • Standardní režim, který umožňuje zpeněžit  přetoky elektřiny do sítě. 
  • Zjednodušený režim pro připojování tzv. mikrozdrojů, který prodej přetoků neumožňuje.

Standardní režim připojení

Pro připojení k distribuční soustavě je v zásadě potřeba jen prostá žádost a následné uzavření smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy. V praxi bývá vyžadováno ještě zpracování studie připojitelnosti

Provozovatel distribuční soustavy má nicméně také právo po provozovateli výrobny požadovat úhradu podílu na oprávněných nákladech připojení. Jeho výše se odvíjí od výše požadovaného rezervovaného výkonu. Neuhrazení uvedeného podílu nebo zálohy na něj pak může v konkrétním případě znamenat i ztrátu práva na připojení výrobny k distribuční soustavě na základě uzavřené smlouvy o připojení.

Zjednodušený režim pro připojování mikrozdrojů

Standardnímu režimu připojování se mohou vyhnout tzv. mikrozdroje. Mikrozdroj je v rámci energetické legislativy nový pojem a jeho obsah definuje vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen "vyhláška"). Aby bylo možné výrobnu elektřiny považovat za mikrozdroj, a tedy vůbec uvažovat o možnosti využít zjednodušeného režimu pro připojování k distribuční soustavě, je třeba splnit následující podmínky:

  • Výrobna je určena pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí.
  • Jmenovitý střídavý fázový proud nepřesahuje 16 A na fázi.
  • Celkový instalovaný výkon výrobny nepřesahuje 10 kW; celkovým instalovaným výkonem se v daném případě rozumí součet jmenovitých hodnot všech instalovaných panelů.

Aby mohl být mikrozdroj připojen ve zjednodušeném režimu, musí navíc splňovat následující podmínky (podle § 16 vyhlášky):

1. Hodnota impedance

Pro připojení mikrozdroje ve zjednodušeném režimu je nutné prokázat, že naměřená hodnota impedance proudové smyčky nepřesahuje hodnotu 0,47 Ohmů (pro zdroje do 16 A), respektive hodnotu 0,75 Ohmů (pro zdroje do 10 A). Měření impedance provádí zpravidla revizní technik v rámci výchozí revize výrobny. Hodnotu impedance lze částečně ovlivnit, a to především volbou složení či hrubosti vodiče.

2. Zamezení přetokům elektřiny 

Druhou podmínkou je technické zamezení přetokům vyrobené elektřiny do distribuční soustavy. Vyhláška umožňuje v tomto smyslu tzv. krátkodobé přetoky, avšak nedefinuje, jak dlouhé či velké přetoky lze považovat za krátkodobé. 

V případě, že bude docházet v praxi k přetokům elektřiny vyrobené v rámci mikrozdroje do distribuční soustavy, je provozovatel distribuční soustavy povinen vyúčtovat provozovateli mikrozdroje pokutu ve výši stanovené cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 v závislosti na instalovaném výkonu výrobny. 

Dle našeho názoru se však lze proti takto uložené pokutě bránit, neboť vymezení povinnosti technicky zamezit přetokům do distribuční soustavy není dostatečně určitým ustanovením na to, aby za jeho porušení bylo možné v souladu s judikaturou vyšších soudů uložit pokutu.

3. Uzavření smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy

Smlouvu o připojení mikrozdroje k distribuční soustavě je její provozovatel povinen uzavřít k písemné žádosti (viz příloha č. 10 vyhlášky). vyhlášky). Smlouva je uzavírána na nulový rezervovaný výkon, v důsledku čehož netíží provozovatele v případě takového připojení mikrozdroje k distribuční soustavě povinnost hradit podíl na oprávněných nákladech připojení.

Prodej přetoků elektřiny

Od 1. 5. 2016 nejsou příjmy z přetoků elektřiny z výroben bez licence považovány za příjmy z podnikatelské činnosti. To velmi usnadňuje prodej přebytečné energie - na základě smlouvy s obchodníkem s elektřinou za ni lze inkasovat tržní cenu. Pokud takto získané příjmy nepřesáhnou v úhrnu s ostatními příjmy dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů (tj. s příjmy z příležitostných činností, z nájmu movitých věcích či ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství) částku 30 000 Kč za rok, budou navíc osvobozeny od daně z příjmů.

Přetoky elektřiny z mikrozdroje

Pokud se zdá připojování mikrozdrojů do distribuční soustavy ve zjednodušeném režimu jako výhodné, příjmy z nespotřebované elektřiny mohou toto zdání zkomplikovat. Jelikož jsou totiž přetoky mikrozdrojů do distribuční soustavy obecně zakázány, jeví se jako neudržitelný výklad, že by také jejich provozovatelé mohli za přetoky do sítě inkasovat příjem.

Z toho důvodu zjednodušený režim připojování pravděpodobně nebude využíván přednostně. Spíše se bude jednat o přechodné řešení v případech, kdy připojení standardním způsobem bude problematické – například z důvodu, že provozovatel distribuční soustavy bude celý proces prodlužovat nebo nebude chtít výrobnu připojit s odkazem na zákonné výjimky z připojovací povinnosti.

Videokurz: Plánujete fotovoltaickou elektrárnu nebo připravujete její instalaci?

Praktické tipy a rady ohledně toho, co zvážit už na začátku projektu, na co si dát pozor u dodavatelů a jak postupovat při realizaci, zjistíte v našem  unikátním videokurzu.

Koupit kurz

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.