Co čekat od novelizace a návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) z veřejných prostředků nyní upravuje zákon č. 130/2002 Sb. (dále zákon o podpoře VaVaI). V nedávné době nabyla účinnosti technická novela zákona a dále je připravován zcela nový zákon o podpoře VaVaI, který by měl za daným účelem zřídit celé nové ministerstvo. Co se v jejich důsledku změní ve veřejné podpoře výzkumu?

1. Novela zákona 130/2002

Od 2. 7. 2016 je nově účinná novela zákona č. 130/2002 Sb., která přinesla pouze drobnou úpravou stávajícího zákona, jejímž účelem je sladit českou právní úpravu s evropskou. Novela zákona o podpoře VaVaI přináší zejména:

  • terminologické změny, díky nimž by vnitrostátní právní úprava odpovídala terminologii právních předpisů EU,
  • právní úpravu podpory výzkumných infrastruktur, kterými se zákon o podpoře VaVaI v současném znění nezabývá,
  • odstranění nadbytečných povinností stanovených zákonem o podpoře VaVaI. Novelou by mělo dojít ke zrušení povinnosti uzavírat smlouvy o využití výsledků podle § 11 zákona. Přitom by ale současně mělo dojít k novelizaci § 16 zákona, podle kterého budou výsledky chráněny podle požadavků právních předpisů EU.

2. Nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Cíle novely zákona o podpoře VaVaI si obecně samozřejmě zasluhují podporu, avšak nemění nic na systémových nedostatcích podpory VaVaI, v prvé řadě roztříštěnosti struktury státní správy v oblasti podpory VaVaI či nedostatečného zajištění efektivnosti jejího využití. Komplexní revizi současného systému podpory VaVaI přinese až zcela nový zákon o podpoře výzkumu. Jeho přijetí si stanovil jako svůj osobní úkol místopředseda vlády Pavel Bělobrádek

Podobu nového zákona zatím můžeme pouze odhadovat z jeho věcného záměru. Návrh zákona měl být podle usnesení vlády předložen, do 31. 10. 2016, návrh však stále není k dispozici. Věcný záměr přepokládá novinky zejména v těchto oblastech:

  • nové nastavení podmínek pro poskytování podpory,
  • vyřešení absence inovací v systému podpory VaVaI,
  • vznik nové institucionální kapacity v systému podpory VaVaI. 

Kategorie podpory spolu s podmínkami 

Co se týče samotné podpory, věcný záměr počítá s tím, že v novém zákoně o podpoře VaVaI budou uvedené konkrétní kategorie podpory společně s podmínkami, které je potřebné splnit pro její získání. 

  • Do účelové podpory má patřit zejména podpora projektů vědy a výzkumu zadaných ve formě veřejných soutěží nebo veřejných zakázek pro potřeby státní správy, včetně projektů mezinárodní spolupráce a podpory inovací.
  • Do institucionální podpory bude zařazena zejména podpora na rozvoj výzkumných organizací zahrnující i podporu činnosti výzkumných infrastruktur, specifický vysokoškolský výzkum a pracoviště Akademie věd České republiky. 

Ministerstvo pro vědu

V současnosti jsou pravomoci státní správy v oblasti VaVaI rozložené mezi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Radu pro výzkum, vývoj a inovace. Přitom pravomoci těchto orgánů se v mnoha případech překrývají. Tuto dvojkolejnost dále podporuje i systém dvou státních grantových agentur – Grantová agentura České republiky (GAČR) a Technologická agentura České republiky (TAČR), jejichž pravomoci se také mnohde překrývají. Věcný záměr nového zákona o podpoře VaVaI počítá s vytvořením nového Ministerstva pro výzkum, vědu a inovace.

Nové ministerstvo by mělo převzít významnou část pravomocí od Rady pro výzkum, vývoj a inovace a získat postavení ústředního orgánu státní správy v oblasti výzkumu a vývoje, které nyní zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo pro výzkum, vědu a inovace by mělo do budoucna odpovídat za přípravu národní politiky a priorit VaVaI či Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. 

Obě zmíněné grantové agentury by měly být financované z rozpočtové kapitoly nově vzniklého ministerstva. Navzdory této skutečnosti by si měly zachovat svou autonomii při rozhodování o použití přidělených prostředků. 

Jaké další změny od zákona čekat? 

Další novinky, které by měl nový zákon o podpoře VaVaI přinést, se týkají zejména postupů při tvorbě státního rozpočtu v oblasti VaVaI, informačního systému VaVaI a úpravy práv k výsledkům výzkumu. Konkrétní podobu změn se s jistotou dozvíme až na podzim z návrhu zákona. Jeho schválení v parlamentu lze očekávat nejdřív v roce 2017.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.