Regulace zeleně v návrhu nového územního plánu města Brna

Návrh nového územního plánu města Brna (dále jen „Návrh ÚPmB“), který byl zveřejněn a ke kterému je možné podávat připomínky a námitky až do 30. 6. 2020, obsahuje relativně podrobné řešení městské zeleně včetně tzv. modrozelené infrastruktury. Na jednu stranu lze hodnotit kladně, že klade větší důraz na zastoupení zeleně v Brně, než stávající platný územní plán města, a že reflektuje nutnost zabývat se modrozelenou infrastrukturou. Na druhou stranu řešení zeleně není řešením ideálním, neboť skýtá řadu rizik pro přípravu stavebních záměrů.

 

Omezují požadavky na zastoupení zeleně budoucí bytovou výstavbu?

Ano, pochopitelně, omezují. V plochách určených pro bydlení (B) a plochách smíšených obytných (C) vyžaduje Návrh ÚPmB zastoupení zeleně na terénu v rozsahu minimálně 30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru a pro plochy současně. Podrobnější požadavky ohledně zeleně na terénu pak mohou být stanoveny pro konkrétní rozvojové lokality v jednotlivých „kartách lokalit“. V tomto ohledu představuje Návrh ÚPmB posun směrem k většímu zastoupení zeleně. Aktuálně platný územní plán města Brna totiž požadavek minimálního zastoupení zeleně na terénu v procentuálním, tedy kvantifikovatelném, rozsahu, vůbec neobsahoval, a to ani u ploch bydlení (u těch je nyní požadováno pouze využití alespoň části vnitrobloků pro zeleň a hřiště).

Mohu stavět bydlení i v případě, že požadavek na minimální zastoupení zeleně na terénu nedodržím?

Ano, požadavek minimálního plošného zastoupení zeleně na terénu nemusí být dodržen v případě, že bude zeleň přiměřeně kompenzována. (Pro srovnání: stávající územní plán města Brna požadavky na kompenzaci zeleně neobsahuje.) Výjimka se uplatní i pro případy stavebních záměrů v určitém typu zástavby, která neumožňuje dodržet požadovaných 30 % zeleně na terénu, anebo by to bylo nevhodné. Návrh ÚPmB však není z hlediska aplikace možných výjimek z požadavku na minimální plošné zastoupení zeleně na terénu příliš konkrétní.

Jak mohu „přiměřeně kompenzovat“ zeleň na terénu?

Návrh ÚPmB předpokládá dva způsoby „přiměřené kompenzace“. Tím prvním je kompenzace „zelení na konstrukci intenzivní“, za kterou považuje Návrh ÚPmB pouze zelenou střechu, a nikoliv i např. zelené fasády.

Druhým způsobem je pak „přiměřené množství zeleně na terénu na okolních veřejných prostranstvích“, tedy by mohlo stačit, že stavební pozemek sousedí například s městským parkem. Opět zde však není zcela jasné, jak se bude tato výjimka aplikovat v praxi.

Co když nemohu zeleň na terénu ani zachovat, ani „přiměřeně kompenzovat“?

Návrh ÚPmB umožňuje nekompenzovat zeleň na terénu vůbec ve dvou případech. Prvním případem je umístění stavebního záměru v husté kompaktní zástavbě (zejména v historickém jádru města tvořeném bloky domů). Druhým případem je situace, kdy by při dodržení požadavku na minimální podíl zeleně na terénu vznikala urbanisticky nelogická řešení (např. zástavba nároží v blokové zástavbě, nerovnoměrná či jinak problematická parcelace). Výjimka pro záměry ve stávající husté kompaktní zástavbě však podléhá individuálnímu vyhodnocení, zda navrhované řešení výrazně nenaruší podíl zastavěných a nezastavěných pozemků v ploše, přičemž odůvodnění ÚPmB nedává žádná vodítka pro správní uvážení správního orgánu.

Uvedené výjimky z požadavku na zeleň na terénu mi připadají dost nekonkrétní, co mám dělat?

Formulace výjimek z požadavku na zeleň nedává bohužel stavebníkům žádnou jistotu, zda jimi navržené řešení bude v povolovacích řízeních akceptováno. Vytváří tak podle našeho názoru do budoucna prostor až pro obstrukční jednání úřadů a nerovný přístup k jednotlivým stavebníkům a jejich stavebním záměrům. Doporučujeme proto do 30. června 2020 podat námitky k Návrhu ÚPmB. Ohledně formulace i podání námitek se na nás můžete obrátit.

Více k právnímu přezkumu územních plánů

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.