Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu mění název

Dosavadní Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (známý pod zkratkou „OHIM“) se dle přejmenuje na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Všechny vydané ochranné známky společenství a přihlášky ochranných známek společenství se automaticky stanou ochrannými známkami a přihláškami ochranných známek Evropské unie. OHIM sídlil ve Španělském Alicante a od roku 1996 zpracoval více než 1,3 milionu přihlášek ochranných známek společenství ve 23 jazycích členských státu EU.

Některé změny, které vejdou v platnost 90 dnů po zveřejnění nařízení (23. 3. 2016)

Kromě názvu přineslo nařízení některé další změny a rovněž úpravu poplatků souvisejících s žádostmi o zápis ochranné známky. K datu 23. 3. 2016 bude na stránkách OHIM aktualizovaná kalkulačka, umožňující výpočet poplatků za žádost. V současné době se platí poplatek ve výši 900 EUR za žádost, a ten pokrývá až 3 třídy výrobků a služeb. Za každou další třídu se pak platí 150 EUR. Nově bude v případě přihlášky ochranné známky na jednu třídu zboží a služeb poplatek o 50 EUR nižší (tedy 850 EUR), v případě dvou tříd bude stávající poplatek ve výši 900 EUR a za třetí a každou další třídu se poplatek zvyšuje o 150 EUR.  Důsledkem je, že přihlašovatelé do 3 tříd si oproti dosavadnímu stavu připlatí 150 EUR. Naopak „udržovací poplatky“ budou sníženy.

Změny v řízení o zápisu

 • V řízení o zápisu ochranné známky EU nově již nebude možné podávat přihlášky prostřednictvím národních úřadů ochrany duševního vlastnictví (např. v ČR prostřednictvím Úřad průmyslového vlastnictví). Nově bude nutné přihlášku podat přímo k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.
 • Uživatel si může nově zvolit, zda chce dostávat tzv. „rešeršní zprávy EU“ a „dozorové dopisy“ o nových, podobných ochranných známkách. Toto je praktické pro případné podávání námitek proti zápisu nové ochranné známky.

V nařízení je explicitně vyjádřeno právo úřadu znovu otevřít ze své vlastní iniciativy (tzv. „ex offo“) posouzení přihlášky z tzv. absolutních důvodů pro zamítnutí. Absolutními důvody pro zamítnutí přihlášky jsou důvody, pro které bude přihláška ochranné známky zamítnuta (viz čl. 7 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce společenství), oproti tomu relativní důvody pro zamítnutí jsou důvody, které vznikly na základě námitek vznesených vlastníky dřívějších ochranných známek proti zápisu.

Příklady absolutních důvodů zamítnutí přihlášky

  • nemá-li přihlašované označení rozlišovací způsobilost;
  • je-li známka tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z členských států sloužit v obchodě k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
  • je-li označení tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce některého členského státu nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

Změny v absolutních důvodech pro zamítnutí žádosti

 • Absolutní důvody pro zamítnutí žádosti se budou nyní vztahovat i na funkční znaky ochranné známky. Funkčními znaky jsou např. barva nebo zvuk.
 • Nařízení ujasňuje zákazy, které se vztahují k  označení původu a zeměpisnému označení původu.
 • Nařízení eliminuje možnost přihlašovatele, aby do přihlášky přidal „vzdání se práv“ (tzv. „disclaimer“) k prvkům, které nemají dostatečné rozlišovací schopnosti, a tak předešel budoucímu zamítnutí z absolutních důvodů.

Změny, které vejdou v platnost v září 2017 

Zrušení požadavku grafického vyobrazení ochranné známky

 • Od 24. 9. 2017 bude z důvodu větší flexibility zrušen požadavek grafického vyobrazení ochranné známky. Označení známky bude nově moci být vyjádřeno v jakékoliv vhodné formě, za použití dostupných technologií, což nemusí nutně být v grafické podobě. Podmínkou jiného než grafického vyobrazení bude, že vyjádření je jasné, přesné, celistvé, snadno dostupné, čitelné, trvanlivé a objektivní.

Zavedení certifikační ochranné známky Evropské unie

 • Nařízení přináší další novinku, a to tzv. Certifikační ochrannou známku Evropské unie. Jde o nový typ ochranné známky, který je známý v některých členských státech (v ČR například certifikační značka „KLASA“). Institut umožňuje certifikující organizaci povolit zúčastněným stranám užívání certifikační ochranné známky. Tato známka bude značit zboží nebo služby splňující certifikované podmínky na úrovni EU. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.