Kontroly překompenzací v upraveném návrhu novely ZPOZE

V rámci kontrol překompenzací došlo k dalšímu důležitému posunu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) totiž  na konci minulého týdne předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (ZPOZE). Návrh novely ZPOZE a další související dokumenty naleznete zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFQBXP4C. Novinky, které novela ZPOZE přináší ohledně kontrol překompenzací, přehledně shrnujeme v tomto článku.

Nečekané snížení vnitřního výnosového procenta (IRR)

Aktuálně nejdiskutovanějším tématem souvisejícím s návrhem novely je výše vnitřního výnosového procenta investic, na základě kterého se bude prověřovat přiměřenosti podpory (překompenzace) u zdrojů uvedených do provozu mezi lety 2006 – 2015.

Dle aktuálního návrhu novely ZPOZE, kterou MPO předalo vládě, měla být podpora výroby elektřiny využívající energii slunečního záření přiměřená, pokud by výše IRR nepřekročila hodnotu 8,4 %. Vláda však na pondělním jednání schválila návrh novely s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a podle připomínek vlády. Dle schváleného návrhu by tak mělo IRR u solárních elektráren činit místo původně navrhovaných 8,4 % pouhých 6,3 %. Ministr průmyslu a obchodu, Karel Havlíček, po včerejším jednání kabinetu toto snížení odůvodnil pouze tím, že dosavadní podpora byla příliš vysoká. 

Ke snížení IRR však došlo prakticky u všech zdrojů (palivových i nepalivových) oproti původnímu návrhu novely ZPOZE, o kterém jsme psali v tomto článku

Sektorové šetření

Za účelem ověření dodržení mezních hodnot vnitřního výnosového procenta IRR výroben uvedených do provozu v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 bude probíhat v jednotlivých sektorech stanovených prováděcími právními předpisy sektorové šetření. Takový postup předpokládala již původní návrh novely ZPOZE. Podkladem pro zjištění stavu věci v sektorovém šetření budou technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu poskytnuté ze strany výrobců. Výrobci jsou povinni v rámci sektorového šetření sdělit pravdivá a úplná data pod sankcí uložení pokuty. 

Získání těchto údajů bude v první fázi kontrol překompenzace zajištěno oslovením všech výrobců daného sektoru provozující zdroj, kterého se kontrola týká, s žádostí o vyplnění výkazu. Vzory výkazů budou taky specifikovány až v prováděcích právních předpisech. 

Sektorové šetření bude zahajováno po uplynutí 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla výrobna dle údaje v systému operátora trhu uvedena do provozu. Sektorové šetření bude provádět MPO.

Zprávu o provedeném sektorovém šetření a jeho zjištění MPO zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a informuje o nich vládu vždy nejpozději do 30. 6. daného roku. Ve zprávě o provedeném sektorovém šetření rovněž uvede, o kolik zjištěná výše vnitřního výnosového procenta (IRR) v sektoru případně převyšuje přípustné hodnoty. V případě zjištění rizika existence nadměrné podpory (překompenzace) v daném sektoru bude informovat také všechny výrobce v tomto sektoru do 15 dnů ode dne zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření.

Plošná úprava podpory k odstranění rizika nadměrné podpory

Oproti původnímu návrhu novely z roku 2018 došlo ke změně postupu při zjištění rizika nadměrné podpory (překompenzace). Zatímco v původním návrhu mělo MPO v takovém případě stanovit omezení podpory opatřením obecné povahy, dle aktuálního návrhu novely ZPOZE je postup jiný. Aktuální návrh novely ZPOZE totiž počítá s tím, že pokud se sektorovým šetřením zjistí v daném sektoru riziko nadměrné podpory, Energetický regulační úřad (ERÚ) stanoví cenovým rozhodnutím pro výrobny náležející do daného sektoru novou výkupní cenu nebo zelený bonus tak, aby bylo po zbývající dobu trvání práva na podporu elektřiny dosaženo u těchto výroben přiměřené výše vnitřního výnosového procenta (IRR). Nové výkupní ceny a zelené bonusy musí být  souladu se zprávou o provedeném sektorovém šetření. 

Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory

Aktuální návrh novely ZPOZE uvádí možnost přijmout dobrovolné opatření proti nadměrné podpoře. Pro takové rozhodnutí udává lhůtu 30 dnů ode dne zveřejnění cenového rozhodnutí ERÚ ve smyslu předchozího odstavce. 

Individuální opatření může spočívat za zákonem stanovených podmínek v tom, že se výrobce vzdá práva na podporu od začátku dvanáctého kalendářního roku od uvedení výrobny do provozu. Po zbývající dobu životnosti výrobny pak nebude mít výrobce právo na podporu. 

V případě souběhu podpory OZE s investiční podporou nebo s investiční podporou a zároveň s jinou provozní podporou může výrobce operátorovi trhu oznámit, že hodlá od začátku dvanáctého roku následujícího po roce, kdy byla výrobna uvedena do provozu, uplatňovat právo na podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře. V takovém případě bude výrobce pobírat podporu:

  • ve výši stanovené pro rok, kdy byla výrobna uvedená do provozu, která bude snížena o investiční podporu, nebo
  • v nové výši stanovené cenovým rozhodnutím ERÚ, pokud se výrobna nachází v sektoru u kterého bylo zjištěno riziko překompenzace, která bude snížena o poskytnutou investiční podporu. 

Pokud bude takové opatření výrobcem dobrovolně přijato, bude se považovat podpora za přiměřenou. Přijetí dobrovolného opatření ale nelze využít v případě, pokud výše investiční podpory převyšuje očekávanou celkovou výši podpory elektřiny od začátku dvanáctého kalendářního roku, kdy byla výrobna uvedena do provozu, po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny

Řízení o stanovení individuálních podmínek podpory na žádost výrobce

Je-li sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory a ERÚ stanoví novou výši podpory pro daný sektor cenovým rozhodnutím, může výrobce elektřiny také podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory. Takovou žádost může podat do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti cenového rozhodnutí ERÚ. Nemůže ji však podat výrobce, který při sektorovém šetření nepředložil na požádání MPO technické a ekonomické údaje o výrobně. Řízení o takové žádosti povede územní pracoviště Státní energetické inspekce (SEI), v jejímž územním obvodu se nachází předmětná výrobna. 

V žádosti může výrobce žádat o rozhodnutí o tom, že pro elektřinu vyrobenou v jeho výrobně trvá do uplynutí životnosti právo na podporu ve výši stanovené ERÚ podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna uvedena do provozu. Takto inspekce rozhodne, pokud výrobce prokáže, že při podpoře ve výši podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, nepřesáhne IRR této výrobny povolenou výši. 

Výrobce může žádat také o stanovení nejvyššího množství elektřiny v MWh pro období po desátém roku následujícím po roce uvedení do provozu. Pokud SEI stanoví nejvyšší množství podporované elektřiny, může výrobce uplatnit v průběhu každého roku po vydání rozhodnutí právo na podporu. Nejvýše však za takové množství elektřiny, které bude odpovídat poměru množství elektřiny dle rozhodnutí SEI a počtu kalendářních roků od vydání rozhodnutí do uplynutí životnosti výrobny. Toto množství elektřiny však musí být snížené o množství elektřiny, kterou výrobna vyrobila po desátém roce od roku uvedení do provozu do doby vydání rozhodnutí o stanovení maximálního množství podporované elektřiny. 

Řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední

V případě, že SEI zjistí, že výrobce, u kterého je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou, neoznámil operátorovi trhu žádné z individuálních opatření k zajištění přiměřenosti podpory, zahájí z moci úřední řízení o stanovení podmínek podpory. SEI je oprávněna toto řízení zahájit nejpozději do 3 let ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření. Pokud bude v takovém řízení zjištěno, že v důsledku souběhu podpor hrozí u výrobce riziko nadměrné podpory, rozhodne SEI o tom, že výrobce má nárok na určité maximální množství podporované elektřiny v období po desátém kalendářním roce po roce, ve kterém byla výrobna uvedena do provozu. Pokud však SEI v řízení dospěje k závěru, že k nadměrné podpoře u výrobce již došlo, odejme výrobci právo na podporu a uloží povinnost vrácení prostředků ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře. Pokud se však v řízení zjistí, že u daného výrobce nedošlo k nadměrné podpoře nebo že neexistuje riziko nadměrné podpory, SEI řízení zastaví.

Proti rozhodnutí SEI je přípustné odvolání k ústřednímu inspektorátu SEI a rozhodnutí o odvolání je standardně přezkoumatelné ve správním soudnictví včetně možnosti přiznání odkladného účinku žalobě či případné kasační stížnosti.

Návrh novely ZPOZE ještě samozřejmě musí projít legislativním procesem. Tedy bude muset být schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, a následně návrh zákona musí být podepsán prezidentem. 

V případě, že máte jakékoliv nejasnosti v připravovaném postupu MPO a SEI, nebo máte zájem o právní či ekonomické konzultace v oblasti kontrol překompenzací, rádi se s vámi setkáme a odpovíme na vaše dotazy.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.