Veřejné zakázky a krizová doba: jak řešit už probíhající zadávací řízení?

Pokud zadavatel před vypuknutím pandemie a vyhlášením nouzového stavu zahájil zadávací řízení, ale kvůli změně okolností probíhající zadávací řízení již neodpovídá jeho potřebám nebo pro něj není prioritou, nabízí se pár základních řešení.

 

Změna zadávací dokumentace 

Zadavatel má možnost změnit zadávací dokumentaci nebo jen zadávací podmínky před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Tuto změnu lze provést v řízení v nadlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v řízení ve zjednodušeném režimu i v koncesním řízení.

V případě, že to povaha změny vyžaduje, musí zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Zákon nedefinuje přiměřené prodloužení lhůty, při posuzování přiměřenosti se však bude přihlížet zejména k tomu, zda měli dodavatelé dostatek času reagovat na změnu při přípravě žádostí o účast nebo nabídek. Pokud změna rozšíří okruh možných účastníků, je nutné lhůtu prodloužit o celou její původní délku.

V jakých případech využít změnu zadávácí dokumentace?

Změnu zadávací dokumentace může zadavatel využít například v situaci, kdy za účelem úspory potřebuje snížit plnění ze smlouvy. Zadavatel může rovněž změnu zadávací dokumentace využít čistě k tomu, aby prodloužil lhůtu pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek, čímž získá více času věnovat se v současné situaci naléhavějším záležitostem.

Zrušení zadávacího řízení

V případě, že zadavatel nemá v důsledku nouzového stavu zájem pokračovat v zadávacím řízení, má možnost celé zadávací řízení zrušit, a to kdykoliv do uzavření smlouvy s dodavatelem.

První možností je zrušení zadávacího řízení v situaci, kdy odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil. Podstatná změna okolností musí mít objektivní charakter, nastane tedy nezávisle na vůli zadavatele. Lze za ni bezpochyby považovat také pandemii. Pokud tedy v důsledku pandemie či vyhlášení nouzového stavu již plnění z veřejné zakázky nepotřebuje, může zadávací řízení zrušit z tohoto důvodu.

Dalším důvodem pro zrušení zadávacího řízení také může být to, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Důvod hodný zvláštního zřetele může mít oproti podstatné změně okolností také subjektivní charakter. Pokud je pro zadavatele zadání zakázky nevhodné z ekonomických důvodů, např. by nebyl schopen realizovat poptávané plnění, může zrušit zadávací řízení také z tohoto důvodu.

Lze konstatovat, že v současné situaci bude moci většina dodavatelů zrušit zadávací řízení z obou uvedených důvodů. I v případě vyhlášení nouzového stavu však přetrvává povinnost zadavatele zrušení zadávacího řízení patřičně odůvodnit. Je rovněž vhodné poznamenat, že oproti dřívější úpravě nemusí zadavatel zadávací řízení zrušit bezodkladně po zjištění důvodu pro zrušení.

Jak postupovat, když  vybraný dodavatel odmítá uzavřít smlouvu?

V současnosti může nastat také situace, kdy vybraný dodavatel bude v důsledku vyhlášení nouzového stavu odmítat uzavřít smlouvu se zadavatelem. 

Vyloučení dodavatele 

V případě, kdy vybraný dodavatel odmítá uzavřít smlouvu, má zadavatel možnost dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy. Následně zadavatel vyzve k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení v pořadí. Pokud i tento dodavatel odmítne smlouvu uzavřít, může zadavatel vyloučení opakovat. 

V případě, že dojde k vyloučení vybraného dodavatele, má zadavatel možnost zrušit celé zadávací řízení.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.