Vliv pandemie koronaviru na kontroly překompenzací i další kontroly SEI a ERÚ

Pandemie koronaviru a s ní související krizová opatření dopadají na všechny a je možné, že budou mít vliv i na provozovatele výroben elektřiny ze slunečního záření. Ekonomika se v současné době významně zpomaluje. Proto bude stát hledat východisko v podobě různých zdrojů příjmů a může docházet k detailnějším kontrolám provozovatelů výroben než doposud. Výrobci by se proto měli snažit rizika spojená s kontrolami překompenzací i dalšími kontrolami SEI a ERÚ co nejvíce minimalizovat. S identifikací rizikových oblastí a jejich řešením vám rádi pomůžeme.

Častá zjištění SEI v rámci cenových kontrol

Státní energetická inspekce (SEI) obnovila v roce 2019 svou kontrolní činnost na úseku zákona o cenách pro oblast obnovitelných zdrojů energie. Kontroly týkající se především výroben elektřiny ze slunečního záření (FVE) probíhají ve vlnách, jak kapacity jednotlivých územních inspektorátů umožňují. Předmětem kontrol nejsou jen výrobny s vysokým celkovým instalovaným výkonem, nýbrž také výrobny, jejichž instalovaný výkon se pohybuje v pouhých stovkách kilowattů. Výrobci by tedy neměli přípravu na tyto kontroly podcenit. S těmito kontrolami máme mnoho zkušeností

Uvedení výrobny do provozu

Mezi hlavní ověřované oblasti patří identifikace okamžiku uvedení výrobny do provozu, který je rozhodný pro správné uplatnění nároku na provozní podporu výroby elektřiny V tomto ohledu je SEI vázána závěrem Nejvyššího správního soudu, podle něhož je výrobna uvedena do provozu v okamžiku, kdy v souladu s licencí na výrobu elektřiny zahájí výrobu a popřípadě dodávku elektřiny do distribuční soustavy. SEI v rámci kontrolní činnosti sice nadále vyžaduje protokol o instalaci měřícího zařízení, nicméně z pozdější instalace měřícího zařízení nedovozuje negativní právní závěry pro výrobce. SEI tedy postačuje k ověření okamžiku uvedení výrobny do provozu doložit rozhodnutí o udělení licence s doložkou právní moci a doklad o zahájení výroby elektřiny, popřípadě její dodávky do elektrizační soustavy. K tomu postačuje protokol o prvním paralelním připojení nebo příslušné výkazy o výrobě společně s právním titulem, na jehož základě byla taková vyrobená elektřina dodána do elektrizační soustavy.

Změny v počtech a typech panelů

V rámci kontrol FVE provádí SEI pravidelně také fotodokumentaci a kontrolu štítků všech zapojených solárních panelů. V případě, že údaje o typech a počtech panelů neodpovídají předložené dokumentaci, je třeba SEI vzniklé rozpory vysvětlit. Podle našich zkušeností ale  v případech, kdy součet instalovaných výkonů jednotlivých panelů nepřekračuje celkový instalovaný výkon uvedený v licenci, nenírozpor sankcionován.

Pokud došlo k výměně panelů po vydání rozhodnutí o udělení licence, dovozoval by pravděpodobně Energetický regulační úřad na základě podnětu SEI porušení povinnosti výrobce oznámit takovou změnu včas podle energetického zákona. Nicméně, odpovědnost za porušení této povinnosti podle nové rozhodovací praxe Energetického regulačního úřadu z loňského roku zaniká do tří let od uskutečnění uvedené změny na výrobně.

Překročení celkového instalovaného výkonu uvedeného v licenci

Za závažnější považuje SEI překročení celkového instalovaného výkonu výrobny uvedeného v licenci. Mnozí výrobci za celkový instalovaný výkon označovali technicky obhajitelnou ale z hlediska právních předpisů nesprávnou hodnotu celkového instalovaného výkonu. Ta v případě FVE nevycházela ze součtu jmenovitého výkonu instalovaných solárních panelů, ale ze součtu jmenovitého výkonu generátoru výrobny. Takový postup byl již Nejvyšším správním soudem označen za nesprávný ve vztahu k výrobnám uvedeným do provozu v roce 2010. U starších výroben může zůstávat tato otázka sporná, protože byl celkový instalovaný výkon výrobny počítaný dle výkonu solárních panelů definován v právní úpravě teprve s účinností od 29. 3. 2010.

Nesprávné měření vlastní technologické spotřeby

Provozní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se nevztahuje na tzv. vlastní technologickou spotřebu. Ta zahrnuje spotřebu elektřiny, která je potřebná pro samotnou výrobní činnost výrobny, a dále ztráty, ke kterým dochází v zařízení výrobny před předávacím místem. Právní úprava ukládá výrobcům povinnost vlastní technologickou spotřebu měřit a vykazovat. Bohužel však výrobci často tuto svou povinnost neplní nebo ji plní nesprávně, jak vyplývá z našich zkušeností s kontrolovanými výrobnami. Doporučujeme tedy ověřit si správnost stávajících postupů ještě předtím, než bude kontrola na výrobně zahájena.

Pokud se chcete na kontrolu připravit či ještě před jejím zahájením vypořádat nesrovnalosti v dokumentaci k výrobně, obraťte se na nás. Pomůžeme vám minimalizovat dopady případné kontroly na vaše podnikání. Rádi vás také zastoupíme při samotné kontrole SEI.

 

Autorem článku je Mgr. Filip Nečas.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.