Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně

S účinností od 1. 1. 2016 jsou od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:

A. dodání nemovité věci a

B. nájem nemovité věci.

A. Dodání nemovité věci

Dodání, tj. jakýkoli převod, ať už úplatný nebo bezúplatný, nemovité věci osvobozené od daně je:

  1. dodání pozemku, který není stavebním ani zastavěným pozemkem,
  2. dodání nemovité věci.

A.1 Dodání pozemku, který není stavebním ani zastavěným pozemkem

Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který

a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a
b) není stavebním pozemkem:

  • pozemek, na kterém nemá být zhotovena stavba pevně spojená se zemí, 
  • pozemek, který není nebo nebyl předmětem stavebních prací, 
  • pozemek, který není určen k tomu, aby na něm byla zhotovena stavba pevně spojená se zemí,
  • pozemek, na který nebylo vydáno stavební povolení a na kterém nebyla ohlášena stavba.

A.2 Dodání nemovité věci

Vybrané nemovité věci, na něž se vztahuje osvobození od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet, jsou:

a) stavba pevně spojená se zemí,
b) jednotka,
c) inženýrská síť,
d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,
e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením,
f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.

Převod, resp. dodání některé z výše uvedených nemovitých věcí, je osvobozen od daně po uplynutí 5 let

a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo

b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního zákona v souladu:

  • s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,
  • se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal jejich užívání, nebo
  • s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

B. Nájem nemovité věci

Nájem nemovité věci je osvobozen od daně ve všech případech vyjma těch, které jsou výslovně uvedeny v zákoně. Těmi jsou:

a) krátkodobý nájem nemovité věci, tj. nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin,
b) nájem prostor a míst k parkování vozidel,
c) nájem bezpečnostních schránek,
d) nájem strojů nebo jiných upevněných zařízení.

Pokud jste plátce DPH, můžete se rozhodnout, že v případech dodání nemovité věci osvobozené od daně daň přesto uplatníte. Pokud je i příjemce dodaného plnění plátcem, lze tak učinit pouze s jeho předchozím souhlasem. V případě, že plátce rozhodne o uplatnění daně, použije režim přenesení daňové povinnosti.

Obdobně v případě nájmu nemovité věci je plátce oprávněn rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. Rozhodnutí plátce není v tomto případě podmíněno ničím, ani souhlasem nájemců, kteří jsou plátci DPH.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.