Program Antivirus: podmínky a postup při žádání o náhrady mezd zaměstnanců

Schválené podmínky fungování Programu Antivirus představila vláda včera, tedy 31.3.2020. Program má zaměstnavatelům částečně kompenzovat náhrady mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci, vyvolaných karanténními a krizovými opatřeními a souvisejícími hospodářskými dopady na podnikání. Týká se těch podniků, které byly díky nařízením vlády nuceny uzavřít provoz a rovněž těch, kterým se z důvodu zavedených opatření výrazně snížily tržby a bez příspěvku by byly nuceny ukončit činnost. 

Z programu lze žádat o náhradu uznatelných nákladů za dobu od 12. března 2020, kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu, do 30. dubna 2020. Je možné, že tato doba bude na základě aktuálního vývoje opatření dále prodloužena. 

Náhrady mezd budou zaměstnavatelům kompenzovány ve výši superhrubé mzdy, tedy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Jedná se o výhodnější možnost pro zaměstnavatele, než kdyby došlo ke kompenzacím pouze ve výši hrubé mzdy.

Kompletní podmínky programu Antivirus můžete nalézt na stránkách MPSV spolu s Manuálem pro zaměstnavatele.

Na koho se program Antivirus vztahuje? 

Účast v programu Antivirus je podmíněna dodržováním zákoníku práce. Příspěvek je možno žádat pouze na zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru (tedy nikoliv DPP, DPČ, OSVČ), a kteří se účastní nemocenského pojištění. Zaměstnancům rovněž nesmí být ke dni vyúčtování nákladů dána výpověď a nesmějí se nacházet ve výpovědní době. 

Příspěvek se vztahuje i na agenturní zaměstnance, kterým vznikl pracovní poměr přede dnem vyhlášení nouzového stavu. Naopak se nevztahuje na případy, kdy jsou odměny za práci vypláceny z veřejných rozpočtů. 

Varianta A

  • V ní se program týká překážek na straně zaměstnance ve formě karantény, a překážky na straně zaměstnavatele, kdy kvůli opatřením v souvislosti s krizovými opatřeními došlo k uzavření provozů. Karanténa je prokázána rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví. Překážky na straně zaměstnavatele dokazují zejména příslušné doklady o faktickém omezení či uzavření provozu. Zaměstnanec má v případě karantény nárok náhradu ve výši 60 % mzdy, v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele na 100 % náhradu mzdy.
  • V tomto režimu je zaměstnavateli vyplácen příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů). Maximální výše příspěvku činí 39 000 Kč. 

Varianta B

  • V ní se program týká překážek na straně zaměstnavatele, které vznikly v souvislosti s hospodářskými potížemi, vyvolaných koronavirovou pandemií a učiněnými opatřeními. Jedná se zejména o nepřítomnost významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů (§ 207, 208 a 209 zákoníku práce). Překážky je třeba prokázat doklady o vyplacení náhrady mzdy. Zaměstnanec má v těchto případech nárok na 60 - 100 % náhrady mzdy.
  • V tomto režimu je zaměstnavateli vyplácen příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů). Maximální výše příspěvku činí 29 000 Kč. 

Jak postupovat při žádosti o příspěvek? 

Žádosti bude možné dle informací od Ministerstva práce a sociálních věcí podávat od pondělí 6. dubna 2020 a celý proces bude probíhat elektronicky

Zaměstnavatel musí za účelem poskytnutí příspěvku uzavřít dohodu s Úřadem práce prostřednictvím webové aplikace na stránkách Úřadu práce. Žádost o tuto dohodu je třeba směřovat na místně příslušné pracoviště Úřadu práce dle svého sídla. Pro uzavření dohody musí zaměstnavatel doložit doklad o zřízení účtu zaměstnavatele, na který budou zaslány finanční prostředky. Po vyplnění žádosti se vygeneruje dohoda zaměstnavatele s Úřadem práce. 

Poté, co zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, vyplatí náhrady mezd a odvede povinné odvody, předloží prostřednictvím webové aplikace Úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek. Je třeba vyplnit žádost zvlášť pro každý z režimů programu Antivirus (A, B). Do žádosti rovněž uvede čestné prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce. 

Vyplacení příspěvku by mělo trvat pouze několik dnů po podání žádosti. 


Úřad práce bude při posuzování žádostí spolupracovat s Českou správou sociálního zabezpečení, aby ověřil zaměstnání zaměstnanců u zaměstnavatele. V průběhu realizace Programu Antivirus i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní činnost.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.