Zaměstnávání cizinců: na co by měl zaměstnavatel myslet?

Zaměstnávání cizinců z třetích zemí je zpravidla administrativně náročnější než zaměstnání občana České republiky, případně Evropské unie. Je totiž potřeba dodržet zákonem striktně daný postup. Přesto by administrativní proces neměl zaměstnavatele od zaměstnání cizinců odradit, neboť tak mohou přijít o cenné a kvalitní pracovní síly.

Cizinec ze země Evropské unie

Občané Evropské unie mají v rámci volného pohybu pracovních sil v EU téměř neomezený přístup na český pracovní trh. Jsou v zásadě ve stejném postavení jako český státní příslušník, a proto je lze zaměstnat za stejných podmínek.

Zaměstnavatel je nicméně povinen vést evidenci občanů EU a jejich rodinných příslušníků, které zaměstnává, a o nástupu cizince do práce a skončení pracovního poměru informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Je nutné si přitom uvědomit, že evidence obsahuje osobní údaje zahraničních zaměstnanců. Při zpracování osobních údajů je proto nezbytné plnit veškeré povinnosti dle zákona o zaměstnanosti, zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Občané Evropské unie by neměli zapomínat na svou povinnost ohlásit svou přítomnost na území České republiky na odboru cizinecké policie, pokud mají v úmyslu zdržovat se v ČR déle než 30 dnů. Tuto povinnost lze splnit také u ubytovatele.

 Povinnosti zaměstnavatele:

  • o nastoupení cizince do zaměstnání informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR, a to nejpozději v den jeho nástupu do práce,

  • nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o změnách údajů vedených v evidenci zaměstnanců – cizinců a o ukončení zaměstnání cizince.

Rodinný příslušník občana Evropské unie

Na rodinné příslušníky občanů EU, kteří sami nejsou občany EU, se až na výjimky z hlediska pobytových oprávnění vztahují vízové povinnosti jako na jiné občany zemí mimo EU.  Výhoda spočívá v tom, že pokud rodinný příslušník občana EU obdrží povolení k přechodnému pobytu na území ČR, bude mít automaticky volný přístup na pracovní trh v České republice. Potom budou platit pro zaměstnávání rodinných příslušníků občana EU obdobná pravidla pro zaměstnávání občana EU uvedená výše.

Povinnosti zaměstnavatele:

  • o nastoupení cizince do zaměstnání informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR, a to nejpozději v den jeho nástupu do práce,

  • nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o změnách údajů vedených v evidenci zaměstnanců – cizinců a o ukončení zaměstnání cizince.

Cizinec ze země mimo Evropskou unii

Občané zemí mimo EU, tedy tzv. „občané třetích zemí“, zpravidla nemají volný přístup na trh práce v České republice. Výjimku tvoří, a tedy mohou pracovat na území ČR bez pracovního povolení tito občané třetích zemí:

  • jimž byl na území ČR povolen trvalý pobyt,

  • kteří navštěvují na území ČR denní studium na střední nebo vysoké škole,

  • kteří pobývají na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny (nicméně takové povolení se vydává ve dvou variantách, z nichž jedna volný vstup na pracovní trh nezajišťuje – vždy je vhodné konkrétní povolení ověřit na cizinecké policii),

  • kteří jsou absolventy české střední nebo vysoké školy.

Tito cizinci sice nepotřebují povolení k tomu, aby mohli v ČR pracovat, nicméně stále musí disponovat platným pobytovým oprávněním. Povinnost zaměstnavatele je si existenci platného pobytového oprávnění cizince ověřit a uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost jeho pobytu na území ČR.

Valná většina cizinců ovšem nebude patřit do žádné z uvedených skupin. Pokud chtějí cizinci bez volného přístupu na trh práce v ČR pobývat a pracovat, potřebují určitou formu povolení k pobytu na našem území a povolení na našem území pracovat. Tím může být v určitých případech platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR ve spojení s platným povolením k pobytu vydaným Ministerstvem vnitra ČR, zaměstnanecká karta, modrá karta či karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Nejčastěji si za tímto účelem cizinci žádají o tzv. zaměstnaneckou kartu, která v sobě spojuje pobytové i pracovní povolení. Využívají také modrou kartu, která je obdobou zaměstnanecké karty s tím rozdílem, že je určena pro výkon zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci.

Platnost řidičského oprávnění cizinců

Pokud zaměstnáváte cizince na pracovní pozici, která zahrnuje řízení motorového vozidla, měli byste si být vědomi skutečnosti, že ne vždy bude jeho řidičské oprávnění ze země původu platné též na území České republiky. Nezřídka se stává, že cizinec o své povinnosti zažádat o výměnu řidičského oprávnění, případně znovu absolvovat autoškolu, neví. 

Občané pocházející ze zemí Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska či Švýcarska, mohou využívat řidičské oprávnění ze své rodné země bez obtíží též v České republice. 

U cizinců pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii, je nicméně situace jiná. V případě, že je cizinec držitelem pobytového oprávnění s dobou platnosti do 1 roku a jeho řidičské oprávnění splňuje podmínky stanovené Úmluvou o silničním provozu, může cizinec své řidičské oprávnění na území České republiky používat. Pokud by ovšem nebyly splněny podmínky kladené na řidičský průkaz Úmluvou o silničním provozu, bude cizinec oprávněn na území ČR řídit jen za předpokladu, že je zároveň držitelem mezinárodního řidičského průkazu, v opačném případě by potřeboval české řidičské oprávnění. 

Vašimi zaměstnanci nicméně budou zpravidla cizinci, kteří budou držiteli pobytového oprávnění na více než 1 rok. Tito cizinci mají povinnost si svůj řidičský průkaz vyměnit za český řidičský průkaz, a to do 3 měsíců po vydání jejich pobytového oprávnění. 

 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.