Obec se může domáhat odkladného účinku

Žalobě obce, kterou jsme zastupovali, přiznal Městský soud v Praze odkladný účinek. Obec má podle výroku soudu povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, a při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem obce, kterým bezpochyby je také zájem na ochraně životního prostředí. Proto se může domáhat přezkumu správního rozhodnutí týkajícího se ochrany životního prostředí na svém území a musí mít také možnost dosáhnout přiznání odkladného účinku.

Na území obce Čečelice má dojít k sanaci a rekultivaci bývalého dobývacího prostoru, která má spočívat v jeho částečném zasypání. Jelikož se v daném prostoru v současnosti vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů, musel investor požádat nejprve o výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů. 

Krajský úřad Středočeského kraje žádosti investora vyhověl a výjimku ze zákazů udělil. Proti tomuto rozhodnutí se následně obec Čečelice bránila odvoláním, které však bylo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí zamítnuto. Obec se proto rozhodla napadnout rozhodnutí ministerstva správní žalobou a současně se žalobou požádala o přiznání odkladného účinku žalobě.

Obec svůj návrh odůvodnila tím, že nepřiznáním odkladného účinku žalobě hrozí závažná újma poškozením životního prostředí, jelikož realizací záměru by došlo k negativnímu dopadu na zvláště chráněné živočichy. Dále argumentovala tím, že je obec společenstvím občanů, které má v souladu se zákonem o obcích povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, a též o veřejný zájem, kterým je nepochybně i zájem na ochraně životního prostředí na území obce.

Ačkoli ministerstvo tvrdilo, že obci jakožto právnické osobě právo na příznivé životní prostředí nesvědčí, Městský soud v Praze této argumentaci nepřisvědčil a naopak dal za pravdu obci. Usnesením ze dne 2. 11. 2015, č. j. 6 A 189/2015 - 27, přiznal městský soud odkladný účinek žalobě obce s odůvodněním:

„Žalobce, jakožto obec, na jejímž území má dojít k sanaci a rekultivaci dobývacího prostoru, má bezpochyby přímý a nezprostředkovatelný vztah k této části území a z § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) mu vyplývá povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, a při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem obce, kterým bezpochyby je také zájem na ochraně životního prostředí. Žalobce je vzhledem ke shora uvedenému nepochybně legitimován domáhat se přezkumu správního rozhodnutí týkajícího se ochrany životního prostředí na jeho území a musí mít také možnost dosáhnout vydání předběžného opatření či přiznání odkladného účinku žalobě.”

Soud proto shledal, že jsou splněny podmínky pro přiznání odkladného účinku žalobě, jelikož hrozí závažná újma na životním prostředí, která je nepoměrně větší než újma hrozící jiným osobám. Jediná újma, která v daném případě hrozila investorovi, byla totiž ta, že do rozhodnutí soudu ve věci samé nebude moci realizovat svůj záměr. Přiznáním odkladného účinku tedy v současnosti došlo k pozastavení účinků napadeného správního rozhodnutí až do skončení řízení před městským soudem.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.