Nejčastější dotazy při rozhodování o instalaci wallboxu v rámci SVJ

V loňském roce mezi lidmi nečekaně vzrostl zájem o elektromobily. Úřady zaznamenaly za prvních sedm měsíců rekordní nárůst nových registrací těchto automobilů. A protože veřejných dobíjecích stanic stále není dostatečné množství, můžou někteří vlastníci elektromobilů uvažovat o vlastním dobíjecím místě, takzvaném wallboxu. Jedná se o neveřejnou dobíjecí stanici do 22 kW pouze pro soukromé účely. 

Zřízení tohoto typu stanice například ke garážovému stání ve společných prostorách Sdružení vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je závislé především na již existujících elektrických rozvodech a nutném povolení. 

Kdo rozhoduje o  instalaci wallboxu?

Povolení umístění wallboxu do garáží jako společných prostor domu podléhá rozhodnutí shromáždění SVJ coby nejvyššího orgánu tvořeného všemi vlastníky jednotek stejně jako rozhodování o „stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem“. Každé SVJ má právo tuto okolnost upravit ve svých stanovách odlišně, proto je třeba v konkrétním případě zkoumat příslušné platné předpisy SVJ. 

Jedná se při instalaci  wallboxu o drobnou úpravu bytu?

Prováděcí předpis, který by definoval náklady na stavební úpravu tak, aby bylo možné rozlišit, zda taková úprava povinně spadá pod rozhodnutí shromáždění, nebyl přijat. Jediným prováděcím předpisem je nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Podle definice není instalace wallboxu ani jedním z definovaných případů běžné údržby nebo drobných oprav. Z nařízení navíc vyplývá, že pokud přesáhne součet nákladů za drobné opravy v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.

Kolik hlasů členů SVJ o vydání povolení rozhoduje?

Shromáždění SVJ je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Rozhodnutí může být přijato i per rollam (korespondenčně). Takové rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

Při rozhodování o vydání povolení je důležité brát v úvahu i velikost wallboxu. Pokud by byl tak velký a vyžadoval takové změny, že by došlo ke změně podílů na společných částech budovy, je pro rozhodnutí vyžadován souhlas všech vlastníků jednotek.

Ve všech těchto situacích je navíc povinná aktualizace Prohlášení vlastníka budovy. Doporučujeme proto prověřit konkrétní situaci a zohlednit rozsah nutných stavebních úprav.

Může instalace wallboxu ovlivnit požární bezpečnost budovy?

Ano, při instalaci zařízení může dojít k některým změnám požárně bezpečnostního řešení, například:

 • stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika

 • stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku

 • stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

 • stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

 • zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

 •  vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce

 • zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

 • stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany, ochrany nebo požární techniky

 • zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

 • stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Před samotnou instalací wallboxu proto doporučujeme provést aktualizaci těchto bezpečnostních opatření. Požárně bezpečnostní řešení by mělo odpovídat skutečnosti. Instalace wallboxu má proběhnout v souladu s odpovídajícími předpisy, zejména za splnění technických a stavebních předpisů. S dodržením pravidel vám rádi pomůžeme.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.