Jaké jsou důležité změny v zákonech v roce 2020?

Novela zákona o obchodních korporacích

V Poslanecké sněmovně v současnosti leží novela zákona o obchodních společnostech a družstvech, kterou jí Senát na sklonku roku 2019 vrátil s pozměňovacím návrhem. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, a proto je, byť se předpokládá její účinnost až od roku 2021, již nyní dobré sledovat změny, které může přinést. Mezi hlavní cíle navržené novely patří zejména zpřesnění stávajících nejasností, snížení nadbytečné administrativní zátěže a zvýšení transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstev.

Novela například umožní splacení peněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným i jiným způsobem než přes speciální účet v bance, nepřesáhne-li výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 000 Kč. Díky novele bude dále v zákoně výslovně zakotvena možnost určit ve společenské smlouvě, že s podílem je spojeno právo jmenovat i odvolat jednatele. Rozšiřuje se také právo valné hromady ovlivňovat schválenými pokyny statutární orgán společnosti. Upraven bude i monistický systém řízení akciové společnosti, kdy by měl být zrušen orgán statutárního ředitele. Změna se významně dotkne též způsobu rozdělení a výplaty podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů a fungování volených orgánů obchodních korporací.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy

K počátku nového roku došlo k nárůstu stanovené minimální mzdy. Namísto dosavadních 13.350 Kč nově minimální mzda činí 14.600 Kč. Minimální hodinová sazba pak byla povýšena ze 79,80 Kč na 87,30 Kč. Rovněž dochází i ke zvýšení zaručené mzdy garantující minimální možný příjem zaměstnanců určitých profesí.

Změna zákoníku práce

Již minulý rok jsme vás informovali o chystaných změnách v zákoníku práce. Novela zákoníku práce však byla předložena do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zahájení legislativního procesu až na počátku tohoto roku. Novela by měla nově zavést tzv. sdílené pracovní místo, které umožní zařadit na jedno pracovní místo více zaměstnanců se zkráceným úvazkem. Tito zaměstnanci si budou sami rozvrhovat pracovní dobu tak, aby se na místě střídali. 

Změnit by se měly též podmínky vzniku práva na dovolenou a čerpání dovolené. Nově se bude dovolená odvíjet od počtu pracovních hodin, dotkne se tedy zejména zaměstnanců s kratší nebo delší pracovní dobou. Novelou se mění také doručování písemností v pracovněprávních vztazích, které by se mělo zjednodušit. Písemnost bude doručovat zaměstnavatel zaměstnanci primárně do vlastních rukou na pracovišti, pokud to však nebude možné, bude mu moci písemnost doručit jinými způsoby, mimo jiné prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Pracovní cesty v roce 2020

Zaměstnavatel musí zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, kompenzovat zvýšené stravovací výdaje. Od ledna 2020 se zvýšila minimální částka stravného na pracovní cesty. Rovněž se zvýšila sazba náhrady za používání motorového silničního vozidla zaměstnance na pracovní cestě.

Třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb

Podnikatelé spadající do 3. a 4. fáze se musí připravit na elektronickou evidenci tržeb, a to již k 1.5.2020. Evidenční povinnost se od května 2020 bude vztahovat též na malé podnikatele, prodejce na farmářských trzích, řemeslníky, účetní nebo lékaře. Povinnost elektronické evidence tržeb díky výjimce naopak nemají například poplatníci vykonávající činnost v oblasti sociálních služeb nebo prodejci sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12. Fyzické osoby a někteří poskytovatelé zdravotních služeb hrazených z veřejného pojištění, kteří nejsou plátci DPH, mají příjmy do 600 tisíc Kč ročně a nemají více než dva zaměstnance, budou moci od 1. května zažádat o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním, offline, režimu. Ten bude spočívat v možnosti předávat zákazníkům papírové účtenky z bločku účtenek, který si vyzvednou u příslušného finančního úřadu.

Evidence skutečných majitelů

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku měly povinnost zapsat skutečného majitele do evidence skutečných majitelů do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do veřejných rejstříků (tj. zejména spolky, nadace, ústavy a společenství vlastníků jednotek) včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů musí pak svého skutečného majitele zapsat v průběhu roku 2020, nejpozději do 1. ledna 2021. Evidence skutečných majitelů v současné době dále prochází revizí. Diskutuje se  nový návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který by měl nahradit současnou roztříštěnou úpravu problematiky. Zároveň má přinést novou definici skutečného majitele a zavést sankce za nesplnění povinností souvisejících se zápisem do evidence skutečných majitelů.

Povinné čipování psů

Novelou veterinárního zákona je od ledna 2020 zavedena povinnost chovatelů psů označit psa na území České republiky mikročipem. Povinnost musí majitelé splnit do  3 měsíců věku psa, nejpozději pak před přechodem zvířete k novému majiteli.

Cookies

V poslední čtvrtině roku 2019 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodnutí týkající se potvrzování souhlasu s cookies a dobrovolnosti uživatelů při udělování takového souhlasu. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že používání cookies vyžaduje poskytnutí souhlasu ve formě aktivního jednání návštěvníka internetové stránky a uživatel musí být detailně o těchto cookies informován.

Důležité termíny tohoto roku

Přiznání k dani z nemovitostí

31.1.2020

Zpracování zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

Zpracování do tří měsíců od skončení účetního období ovládané osoby

Přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou kontrolním orgánem

Nejpozději před konáním valné hromady, která bude zprávu projednávat

Daňové přiznání k dani z příjmů - samostatné

1.4.2020

Daňové přiznání k dani z příjmů podávané prostřednictvím poradců

1.7.2020

Kontrolní hlášení plátce jako FO

Ve stejném termínu jako daňové přiznání

Kontrolní hlášení plátce jako PO

Za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce

Projednání účetní závěrky nejvyšším orgánem

Do 6 měsíců po skončení účetního období

Ověření účetní závěrky auditorem je-li vyžadováno

Nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne, tj. dne, kdy byla účetní závěrka sestavena

Zveřejnění účetní závěrky

 

Zveřejnění výroční zprávy

  • vyhotovují účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrky ověřené auditorem

  • součástí práva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, pokud se zpracovává

Zveřejnění do třiceti dnů ode dne ověření auditorem, ukládá-li ho zákon

 

Schválení příslušným orgánem nejpozději do konce roku

Valná hromada

Valná hromada by se měla konat alespoň jednou za rok.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.