Kam míří novela stavebního zákona?

Stavební zákon, neboli zákon o územním plánování a stavebním řádu, doznal za dobu své existence již mnoha změn. Na Ministerstvu pro místní rozvoj je v přípravě další novela tohoto zákona. Ministerstvo uvádí, že smyslem změny je zejména zjednodušení a ulehčení povolování staveb a jejich realizace.

Pro novější informace doporučujeme články Nejvýznamnější změny, které přinese novela stavebního zákona (12/2017) nebo Věcný záměr nového stavebního zákona (3/2019).

Deklarovaným cílem ministerstva je normu zjednodušit zejména pro menší stavebníky a oživit stavební průmysl. Příkladem může být urychlení staveb rodinných či bytových domů. Dnes je možno stavět na ohlášení stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci pouze do 150 m2 celkové zastavěné plochy. Novela stavebního zákona toto omezení ruší. Změn však připravovaná novela přináší více. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější.

Aktualizace: Podle vyjádření ministryně Karly Šlechtové je pravděpodobné datum začátku účinnosti novely 1. července 2017. Zákon vstupuje v účinnost 1. ledna 2018. 

Koordinované řízení

Tzv. „koordinované řízení“ by mělo nahradit společné územní a stavební řízení, jak ho zná stavební zákon dosud. Stavební úřad v koordinovaném povolení schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky pro jeho realizaci a stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, a pokud je to třeba, také pro její užívání. 

Podle aktuálně platné úpravy je vedení společného územního a stavebního řízení možné pouze v případech, kdy je stavební úřad příslušný k vedení obou řízení. Zavedení koordinovaného řízení má umožnit vést jedno řízení také u staveb, které jsou v současné době v působnosti několika samostatně rozhodujících stavebních úřadů, mimo jiné u staveb drah, dálnic, místních komunikací a dalších. Nejasnost nicméně může nastat v otázce, zda se použije koordinované řízení na návrh investora či stavebního úřadu.

Sloučení územního řízení s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Navrhovaná novela vrací do stavebního zákona ustanovení, které slučují proces posuzování vlivů projektu na životní prostředí s územním řízením, který byl vyřazen novelou 1. 4. 2015. Tato změna má podle předkladatele výrazně urychlit povolování staveb. 

Žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavební záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí, projedná stavební úřad v součinnosti s příslušným úřadem. K žádosti o vydání územního rozhodnutí pro záměr, který vyžaduje posuzování vlivů na životní prostředí, se přikládá dokumentace s částí zaměřenou na posuzování vlivů na životní prostředí, která musí plně respektovat požadavky na dokumentaci EIA.

Zjednodušené územní řízení

Navrhovaná novela zásadním způsobem mění koncepci zjednodušeného územního řízení, u kterého bude jako u jediné formy územního rozhodování umožněno využití institutu autorizovaného inspektora.

Aby stavební úřad rozhodl o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, musí být nově žádost doložena certifikátem autorizovaného inspektora obsahující také návrh výroku územního rozhodnutí. 

Tímto novým typem certifikátu bude muset autorizovaný inspektor osvědčit, že posoudil dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a k ní připojené doklady a také, že navrhovaný záměr splňuje zákonem stanovené podmínky pro jeho umístění.

Nový stavební zákon a územní plány

Ministerstvo plánuje zkrátit obecnou tříletou lhůtu pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy (územních plánů) nebo jeho části na šest měsíců. Novinkou má být také omezení okruhu osob, které mohou podat návrh na zrušení opatření obecné povahy. Dle současné úpravy může opatření napadnout každý, jehož práva, vlastnická i jiná, jsou jím dotčena. Podle novely by podat návrh nově mohli jen ti, kdo tvrdí, že byli opatřením zkráceni na svých vlastnických právech, pokud v řízení o jeho vydání uplatnili námitku nebo připomínku. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, předkladatel novely, obdrželo přes 1700 připomínek. Původně měla novela platit už v polovině příštího roku. Nyní se zdá, že by měla být účinná asi na přelomu let 2016 a 2017.  Cesta ke konečné nové verzi stavebního zákona je však ještě velmi dlouhá a může doznat výrazných změn. Aktualizace: Podle vyjádření ministryně Karly Šlechtové je pravděpodobné datum začátku účinnosti novely 1. července 2017. Novela bude nyní podruhé projednána Legislativní radou vlády, poté o ní bude jednat vláda. 

Více o tom, co děláme v oblasti stavebního práva

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.