Nové povinnosti v oblasti přístupností webových stránek a mobilních aplikací

Novinkou v právní úpravě webových prezentací je zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.Jeho cílem je zpřístupnit získávání informací nebo zabezpečování různých oblastí života nevidomým lidem, kterých v  České republice žije na osmdesát tisíc. Zákon může usnadnit přístup na internet částečně také seniorům, kteří jsou nyní například ohledně vyplňování formulářů či zjišťování informací odkázáni na pomoc svých blízkých. Weby přizpůsobené nevidomým totiž usnadňují rychlejší orientaci i uživatelům, kteří žádné zdravotní omezení nemají.

Přesná definice přístupné internetové stránky neexistuje, zákon o přístupnosti ale uvádí čtyři principy, které by měla splňovat. Za pomoci asistivních technologií potom může takovou stránku používat v běžném rozsahu i osoba se zdravotním postižením.

Zákon o přístupnosti transponuje do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Do 22. září loňského roku platila pro internetové stránky spravované státem a územním samosprávným celkem vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Již zákon o informačních systémech ukládal orgánům veřejné správy povinnost zveřejňovat informace související s výkonem veřejné správy ve formě, která umožní se s nimi seznámit i osobám se zdravotním postižením

Na koho zákon o přístupnosti dopadá? 

Oproti dřívější právní úpravě zákon o přístupnosti rozšiřuje okruh povinných subjektů. Nyní se právní úprava vztahuje například na:

  • organizační složky státu (ministerstva, správní úřady)
  • soudy
  • státní zastupitelství
  • Akademii věd České republiky
  • Kancelář poslanecké sněmovny a Senátu
  • územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí 
  • právnické osoby zřízené zákonem nebo založené či financované státem
  • veřejné výzkumné instituce

Zákon o přístupnosti dopadá také na školy, pokud jde o obsah webových stránek, který je nutné zveřejňovat v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací nebo jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež. Stejně tak jsou škola a školská zařízení v tomto režimu povinná zveřejňovat informace podléhající zákonu o svobodném přístupu k informacím. 

Vyňata z působnosti zákona je Česká televize a Český rozhlas.

Zákon zároveň umožňuje, že povinné subjekty nemusí naplnit požadavky přístupnosti v případě, kdy by pro ně taková změna představovala přílišnou zátěž. Tato přílišná zátěž však není v zákoně dostatečně definována a je možné, že její vágní vymezení umožní některým subjektům vyhnout se zákonné povinnosti. 

Na jaký typ obsahu je třeba požadavky zákona aplikovat? 

Přestože se hovoří zejména o souvislosti s webovými stránkami, do působnosti zákona spadají i dokumenty kancelářských aplikací, pokud jsou dostupné na webu, intranetové (neveřejné) systémy, předtočené audiovizuální, zvukové nebo obrazové záznamy. Zákon se naopak nevztahuje na mapy, archiválie, audiovizuální, zvukové nebo obrazové záznamy vysílané v reálném čase nebo obsah přejímaný z jiného zdroje. 

Jaké budou dopady zákona o přístupnosti?

Kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o přístupnosti vykonává ministerstvo vnitra od 1. ledna 2020. V případě, že zjistí u kontrolovaného subjektu nedostatky, vyzve jej k nápravě. 

V současné době dopadá povinnost pouze na webové stránky, které byly poprvé zveřejněny od dubna roku 2019. Již nyní je však zřejmá snaha jak provozovatelů webových stránek, na které zákon dopadá, tak i těch, na které zákon nedopadá, o přiblížení se požadavkům přístupného webu (dobrým příkladem může být např. obec Podolí). Zároveň se podle nás jedná o vítaný krok směrem k funkční digitální státní správě a elektronizaci českého veřejného prostoru. 

Nová právní úprava přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací rozšiřuje okruh povinných subjektů a konkretizuje požadavky, které je nutno splnit. Často však může být obtížně určitelné, zda se na určitý subjekt zákon o přístupnosti vztahuje. Pokud si nevíte rady, zda na vás zákon dopadá, nebo jak jeho požadavky splnit, obraťte se na nás

Důležitá data 

23. září 2019 - nové webové stránky, které byly poprvé zveřejněné od 9. dubna 2019, musí pravidla zákona o přístupnosti již nyní splňovat 

1. ledna 2020 -  ministerstvo vnitra začíná s kontrolami dodržování povinností stanovených zákonem o přístupnosti

23. září 2020 - webové stránky, které byly poprvé zveřejněné již před 9. dubnem 2019, musí pravidla stanovená zákonem o přístupnosti splňovat od 23. září 2020

23. června 2021 - od tohoto data se zákon o přístupnosti bude vztahovat i na všechny mobilní aplikace, nezávisle na datu jejich zveřejnění

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.