Aukce podle návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie

V připravované novele zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „ZPOZE“) se nově počítá s pořádáním tzv. aukcí – soutěžních nabídkových řízení. Jejich cílem má být minimalizace nákladů na podporu využití energie z obnovitelných zdrojů. Aukce se mají týkat především středních a větších zdrojů s instalovaným výkonem 1 MW a víc. 

V souvislosti s aukcemi bude do budoucna stěžejním dokumentem tzv. vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (dále jen „vnitrostátní plán ČR“). Ten je zpracován na základě požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ( o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. 

Na základě vypracovaného vnitrostátního plánu ČR bude vláda svým nařízením stanovovat na období alespoň 3 let mimo jiné druhy podporovaných zdrojů, druhy a formy podpory, typy zařízení a velikost instalovaného výkonu výroben elektřiny, které budou předmětem podpory. 

Vyhlášení aukce

Jednotlivé aukce bude v souladu s tímto nařízením vyhlašovat ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Stanoví zejména:

  • druh podporovaného zdroje, kterého se aukce týká

  • celkovou hodnotu soutěženého instalovaného výkonu a výkonové rozmezí výroben

  • lhůtu pro uvedení výrobny do provozu nebo pro provedení její modernizace

  • požadovanou výši finanční jistoty, její formu a způsob prokázání.

Ministerstvo však může stanovit i další podmínky, např. maximální referenční aukční cenu, tj. maximální cenu elektřiny, kterou lze v aukci nabídnout.

Zrušení aukce

Důvodem pro zrušení aukce může být zejména to, že nabídku předložili méně než 4 předkladatelé. Z návrhu novely ZPOZE vyplývá, že se nejedná o jediný důvod, pro který může být aukce zrušena. Zákon ovšem již nehovoří o tom, jaké další důvody pro zrušení by přicházely v úvahu. Záleží tedy pouze na uvážení ministerstva, zda vyhlášenou aukci zruší, nebo ne. Aukce se poté může (ale nemusí) opakovat.

Postup při aukci

Náležitosti nabídky jsou stanoveny ve vyhlášení aukce. Důležitou podmínkou pro to, aby byla nabídka do aukce vůbec přijata, je prokázání finanční jistoty.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek přistoupí MPO k jejich hodnocení, přičemž k provádění úkonů při hodnocení může pověřit jím jmenovanou komisi. Hodnocení se provádí ve dvou krocích. Nejdřív se zkoumá, zda nabídka splňuje stanovené podmínky aukce, obsahuje požadované náležitosti a zda byla prokázána první část finanční jistoty. Neodstraní-li předkladatel nabídky ve stanovené lhůtě vytýkané vady, jedná se o důvod pro vyřazení jeho nabídky z aukce. Následně MPO zhodnotí podané nabídky podle nabízené výše referenční aukční ceny (příp. podle výše aukčního bonusu). Nejnižší nabízená referenční cena, nebo aukční bonus, vítězí.

Co následuje po ukončení aukce?

Úspěšní předkladatelé nabídek jsou vyzváni k prokázání druhé části finanční jistoty. Její prokázání je totiž podmínkou uzavření smlouvy o zajištění podpory z aukce. Neprokáže-li předkladatel zbytek finanční jistoty nebo nepřijme-li návrh smlouvy o zajištění podpory z aukce, dostane šanci k uzavření smlouvy další předkladatel nabídky v pořadí.

Smlouvou, kterou je nutné uzavřít písemně, se ministerstvo zavazuje zajistit poskytování podpory ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě a výrobce se zavazuje ve sjednané lhůtě uvést výrobnu elektřiny do provozu, provést její modernizaci nebo zachovat výrobnu v provozu, a vyrábět elektřinu za podmínek stanovených smlouvou a ZPOZE. Smlouva o zajištění podpory z aukce nesmí měnit vysoutěženou výši referenční aukční ceny nebo aukčního bonusu.

Pro další postup je směrodatné, zda bude výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo bude-li provedena modernizace výrobny elektřiny do termínu uvedeného ve smlouvě o zajištění podpory z aukce. Pokud ano,ministerstvu  zaniká právo z finanční jistoty ke dni uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo ke dni provedení modernizace výrobny elektřiny. V takovém případě se výrobci finanční jistota vrátí. Naopak, bude-li termín uvedení výrobny do provozu nebo její modernizace ze strany předkladatele nabídky promeškán, připadne finanční jistota ministerstvu. 

Výjimkou z uvedeného postupu připadnutí finanční jistoty ministerstvu jsou situace, kdy nedodržení termínu bylo způsobeno zásahem vyšší moci nebo skutečnostmi nezávislými na vůli předkladatele nabídky. Současně platí, že předkladatel nabídky musí o sjednání nového termínu uvedení do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny sám požádat ministerstvu a musí tak učinit ještě v původním termínu.

Výsledky aukce budou zveřejněny vždy po uzavření všech smluv o zajištění podpory z aukce. Můžeme se tak dozvědět počet úspěšných i neúspěšných předkladatelů nebo například celkový souhrn nabízeného a vysoutěženého instalovaného výkonu všech výroben elektřiny.


 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.