Smlouvy o účasti na podporovaných projektech výzkumu

Plánujete-li ve spolupráci s dalším subjektem podávat společný projekt výzkumu, vývoje a inovací v rámci veřejné soutěže o přidělení dotace, dejte pozor na smluvní nastavení vztahů mezi účastníky. Ochráníte svá práva k výsledkům projektu a nepřipravíte se zbytečně o veřejnou podporu.

V rámci výzkumu může z různých důvodů docházet k potřebě spolupráce s jinou výzkumnou organizací či podnikem. V těchto případech je třeba věnovat důkladnou pozornost nastavení vztahů mezi účastníky takového projektu. Tyto vztahy a mechanismy spolupráce by měla upravovat smlouva o účasti na projektu. Poskytovatelé veřejné podpory uzavření takové smlouvy zpravidla vyžadují v podmínkách veřejné soutěže o přidělení dotace.

Čím se řídit při přípravě smlouvy o účasti na projektu?

Při vytváření smlouvy o účasti na projektu je, především ve vztahu k poskytované podpoře, třeba brát v úvahu požadavky stanovené jak evropskou legislativou, tak také českými zákony či pokyny poskytovatele podpory.

Evropská pravidla 

Z pravidel na úrovni EU jsou pro uzavírání smlouvy o účasti na projektu stěžejní požadavky stanovené pro účinnou spolupráci. Bod 27 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací požaduje, aby byly předem sjednány nejen finanční otázky (náklady a výnosy), ale také vyřešena odpovědnost stran za rizika projektu či práva k výsledkům a způsob s jejich nakládáním

České zákony

Dopady na uzavírání smluv má ale také česká právní úprava. Kromě občanského zákoníku upravující režim každé soukromoprávní smlouvy se uplatní i předpisy týkající se podpory výzkumu a vývoje. Ačkoliv se na projektu účastní dva či více subjektů, z nichž se každý podílí na jeho řešení, nákladech, ale i výsledcích, smlouvu o poskytnutí podpory uzavírá poskytovatel podpory zpravidla jen s jedním účastníkem projektu, tzv. příjemcem.

Právě příjemce podpory má pak práva a povinnosti ve vztahu s poskytovatelem, jež vyplývají z ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. Mezi tyto povinnosti patří například povinnost zajistit ochranu výsledků výzkumu nebo povinnost umožnit poskytovateli podpory kontrolu plnění cílů projektu i čerpání podpory. Na druhou stranu právě příjemce podpory má práva k výsledkům projektu, nejedná-li se o veřejnou zakázku.

Je tedy velmi důležité si mezi stranami předem dohodnout, kdo bude příjemcem podpory a dbát na to, aby této skutečnosti odpovídaly také ujednaná práva a povinnosti mezi účastníky projektu. Ve vztahu k účastníkům projektu, kteří nejsou příjemcem podpory je pak vhodné některé povinnosti příjemce podpory vztáhnout i na ně (např. vedení odděleného účetnictví, povinnost součinnosti při finanční kontrole, uchovávání dokumentace k projektu, apod.).

Požadavky poskytovatele podpory

Nakonec je třeba dbát také požadavků, které na tyto smlouvy stanoví přímo poskytovatel podpory. Tyto požadavky mohou jít i nad rámec toho, co smluvní strany považují za podstatné, důležité nebo smysluplné. V praxi se lze setkat například s požadavky na úpravu vztahů mezi účastníky projektu podle metodik, které v době, kdy se budou aplikovat, již nebudou použitelné. V takových případech doporučujeme upravit tyto vztahy v obecnější rovině a za souhlasu poskytovatele podpory se zavázat k uzavření případných dodatků, které budou budoucí právní úpravy nebo jiné pokyny a metodiky zohledňovat.

Jak ošetřit práva k výsledkům výzkumu?

Může se také stát, že poskytovatel bude vyžadovat, aby již v rámci smlouvy o účasti na řešení projektu došlo k dohodě o rozdělení práv k výsledkům projektu a způsobech nakládání s těmito výsledky, byť konkrétní podoby těchto výsledků vůbec nemusí být zřejmé nebo známé. K tomuto účelu zpravidla slouží smlouva o využití výsledků, která se ale uzavírá s uživatelem výsledků výzkumu a se souhlasem poskytovatele podpory až v průběhu řešení projektu a má rovněž reflektovat ustanovení smlouvy o poskytnutí podpory. Nastavit smlouvu o účasti způsobem, kdy její úprava nebude žádné s ostatních jmenovaných smluv odporovat v době, kdy obsah těchto smluv není stranám obvykle znám, tak představuje zásadní komplikaci.

Z tohoto důvodu doporučujeme volit ve smlouvě o účasti úpravu nakládání s výsledky projektu spíše v rovině mechanizmů a principů, než konkrétně specifikované úpravy. 

Účastník projektu, který není příjemcem, by pak měl vzít v úvahu také skutečnost, že podobu případné smlouvy o využití výsledků uzavíranou s uživatelem výsledků již nemusí mít možnost případně ovlivnit. Měl by si tak pohlídat již v rámci smlouvy o účasti na projektu, aby i v takové smlouvě byly dodrženy výše uvedené mechanismy a principy nakládání s výsledky projektu a pro případ jejich nedodržení stanovit pro příjemce dostatečně motivační sankce.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.