Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Dne 1. dubna 2015 vstoupí v platnost novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Novela přináší řadu změn, které se dotknou žadatelů o povolení záměru, tak i dotčené veřejnosti.

Závaznost stanoviska EIA

Výsledek řízení EIA („stanovisko EIA“) se nově stane závazným. Stanovisko bude možné samostatně přezkoumat v rámci přezkumného řízení podle správního řádu. Jiné opravné prostředky směřované proti závaznému stanovisku je však možné uplatnit až při napadení navazujících rozhodnutí. 

Závěr zjišťovacího řízení

Negativní závěr zjišťovacího řízení, tedy že záměr není třeba dále posuzovat v procesu EIA, bude zveřejněn na úřední desce. Proti negativnímu závěru budou moci environmentální organizace, splňující zákonné podmínky (viz níže) podat odvolání a poté případně žalobu ve správním soudnictví. O této žalobě musí  správní soud rozhodnout do 90 dnů. 

V případě pozitivního závěru zjišťovacího řízení, na základě kterého bude nutné pokračovat v procesu EIA, nebudou přípustné žádné opravné prostředky.  

Navazující řízení

Nově se vymezuje pojem navazující řízení, kterým se rozumí řízení, ve kterých se vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (např. stavební zákon, vodní zákon, IPPC, zákon o hornické činnosti a další) a která povolují umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle zákona EIA.

Zapojení veřejnosti

Novela vymezuje pojem „dotčená veřejnost“, kterým se nově rozumí 

  • osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech a povinnostech, 
  • právnické osoby soukromého práva, které mají v předmětu činnosti ochranu životního prostředí či krajiny nebo veřejného zdraví. 

Zákon EIA přitom nově rozlišuje dvě kategorie environmentálních nevládních organizací. První kategorií jsou tzv. etablované organizace, které musí existovat minimálně 3 roky. Druhou kategorií jsou tzv. ad hoc environmentální organizace, kde je kritériem dokládající jejich legitimitu počet podporujících podpisů (200).  Zákon EIA po novele upravuje i náležitosti podporující podpisové listiny. 

Zveřejnění informace o zahájení navazujícího řízení

Navazující řízení se vždy zveřejňuje pouze veřejnou vyhláškou na úřední desce. Environmentálním nevládním organizacím navíc nově vzniká povinnost se ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení informace na úřední desce o zahájení navazujícího řízení do něj přihlásit, aby měly postavení účastníků řízení. 

Konzultativní forma účastenství veřejnosti

V navazujících řízeních mají právo konzultativní účasti všechny osoby, které o účast projeví zájem, bez ohledu na tvrzené „dotčení“ práv. 

Obsahem konzultativní účasti je:

  • Právo přístupu k informacím
  • Právo žádat příslušné orgány o zpřístupnění informací a o zodpovězení dotazů
  • Povinnost příslušného úřadu vzít připomínky v úvahu
  • Povinnost příslušného úřadu zveřejnit rozhodnutí vč. odůvodnění, které zahrnuje vypořádání připomínek uplatněných veřejností  

Opravné prostředky a přístup k soudní ochraně 

Dotčená veřejnost, vyjma environmentálních nevládních organizací, nezískává v navazujících řízeních na proces EIA postavení účastníků řízení, jsou jim garantována pouze procesní práva dle požadavků EIA směrnice (viz výše – obsah konzultativní účasti). Naopak environmentálním nevládním organizacím, splňujícím výše uvedené požadavky (3 roky existence nebo 200 podpisů ) je v těchto navazujících řízeních přiznáno postavení účastníků řízení, pokud se do něj přihlásí (viz výše). 

Environmentální nevládní organizace budou mít dále možnost podat odvolání a následně žalobu proti  vydaným povolením, která jsou výsledkem navazujících řízení, a to i v případě, že se těchto povolovacích procesů neúčastnily. 

Pokud nevládní organizace podají proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení žalobu, rozhodne o ní soud do 90 dnů.  Soud v tomto případě i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku nebo o předběžném opatření, pokud hrozí závazné škody na životním prostředí (odkladný účinek tak nemusí být přiznán vždy).  

Verifikační závazné stanovisko

Touto verifikací se ověřuje, že v průběhu navazujících povolovacích řízení nedošlo ke změně záměru oproti stavu záměru posouzeném v procesu EIA. 

Před podáním žádosti v navazujících řízeních investor příslušnému úřadu předloží kompletní dokumentaci včetně soupisu veškerých změn. Pokud došlo k významným změnám, které by měly negativní dopad na životní prostředí, je vydáno negativní stanovisko a celý proces posuzování EIA se opakuje. Negativní stanovisko lze vydat i v případě, že úřadu v navazujícím řízení nebyla předložena kompletní dokumentace nebo nebyla předána včas. Pokud k žádným změnám u záměru nedošlo, příslušný úřad v procesu EIA toto sdělí oznamovateli a úřadu a závazné stanovisko nevydá.  Toto verifikační závazné stanovisko se vydává vždy, pokud je navazujícím řízením stavební řízení, či řízení o změně stavby před jejím dokončením. 

Použití správního řádu

V novelizovaném znění bude možné na řízení EIA použít správní řád, což zejména znamená, že stanovisko EIA (nově závazné) lze přezkoumat podle správního řádu.

Záměry, které ještě neprošly navazujícími řízeními, musí projít ověřením

Po nabytí účinnosti novely zákona EIA bude nutné u stanovisek EIA vydaných před účinností novely ověřit soulad s právními předpisy a směrnicí EIA. Toto ověření se však bude vztahovat jen ke stanoviskům, u nichž bylo teprve zahájeno navazující řízení. Pokud se při ověření zjistí nesoulad s právními předpisy a směrnicí EIA je nutné nové posouzení EIA. Toto „ověřovací“ řízení je možné spojit s verifikačním řízením (viz výše Verifikační závazné stanovisko), pokud zrovna probíhá. 

Pavel Černý, Tereza Sylvestrová

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.