Polsko na prahu nové energetiky

Od 1. ledna 2016 začnou v Polsku platit nová pravidla pro výrobu a prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vyplývá to z nového zákona, který začátkem tohoto roku schválil polský parlament.

Nový systém podpory OZE, který  je upraven v části 4 tohoto zákona („rozdział 4“), nabývá účinnosti právě ke dni 1. ledna 2016. Systém podpory je možné zjednodušeně rozdělit do dvou skupin:

  1. pro stávající zdroje zůstávají zachovány certifikáty původu (tzv. zelené certifikáty),
  2. pro nové zdroje Polsko zavádí aukční systém

Výjimku pak tvoří nové mikroinstalace, pro které bude zaveden feed in tariff.

Schválený aukční systém u nových zdrojů nahradí doposud fungující zelené certifikáty. Principem aukce bude soutěž o nejnižší cenu mezi uchazeči o výstavbu zdroje. Ta pak bude vyplácena po dobu 15 let od uvedení zdroje do provozu. 

Pro české podnikatele v oboru obnovitelných zdrojů energie je důležité vědět, že podobný aukční systém bude v dohledné době pro nové zdroje s největší pravděpodobností zaveden i u nás. Požadují to nová pravidla veřejné podpory pro obnovitelné zdroje energie, schválená v loňském roce Evropskou komisí.

Způsob fungování aukčního systému

Stát v rozhodnutí o vyhlášení aukce rozhodne, jakou energii a v jakém objemu potřebuje, a kolik jí může být vyrobeno z  obnovitelných zdrojů. Ředitel Úřadu pro regulaci energetiky bude organizovat aukce minimálně jednou do roka. Aukce budou prováděny samostatně na výkup elektrické energie vyrobené v instalaci o souhrnném instalovaném výkonu 

  • do 1MW,
  • nad 1 MW.

Výrobce elektrické energie z obnovitelného zdroje, který se chce účastnit aukce, musí podstoupit formální posouzení schopnosti vyrábět elektrickou energii v daném druhu instalace. Posouzení bude provádět ředitel Úřadu pro regulaci energetiky na návrh výrobce. Osvědčení o splnění předpokladů pro účast na aukci se vydá do 30 dnů ode dne podání návrhu.

Ministr hospodářství určí v době ne kratší než 60 dnů před první aukcí v daném roce maximální cenu v zlotých za 1 MWh, za kterou může být v daném roce vykoupena elektrická energie z obnovitelných zdrojů (referenční cena). 

Aukce bude vedena elektronicky prostřednictvím aukčního internetového portálu. Ředitel Úřadu pro regulaci energetiky schvaluje řád aukce. Účastník aukce v jejím průběhu předkládá nabídku na dodávku elektrické energie, která bude vytvořena v daném druhu instalace. Nabídky účastníků nejsou vzájemně přístupné (účastník nezná nabídku jiných účastníků). Cenové nabídky, které převyšují referenční cenu budou automaticky zamítnuty. Aukci vyhrávají účastníci, kteří nabídli nejnižší cenu výkupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů – až do vyčerpání množství elektrické energie z obnovitelných zdrojů, určené v ohlášení o aukci. Výše podpory pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů energie nemůže být vyšší než strop stanovený v novém zákoně (výše podpory z veřejných prostředků).

Podpora výroby elektřiny z nových mikroinstalací

Mikroinstalací se rozumí, stejně jako podle stávající právní úpravy, výrobna s instalovaným výkonem ne větším než 40 kW připojená k energetické síti s napětím nižším než 110 kV nebo o instalovaném tepelném výkonu ne větším než 120 kW.

Úředně určený obchodník s elektřinou bude muset odkoupit nabízenou energii:

  1. vyrobenou spotřebitelem, jím nespotřebovanou a dodanou do sítě,
  2. vyrobenou podnikatelem, jako provozovatelem mikroinstalace, a dodanou do sítě.

Povinnost odkupovat vyrobenou elektřinu bude trvat po dobu 15 let, počítaje od prvního dne dodávky elektřiny do sítě, ne však déle než do 31. prosince 2035.  Výkupní cena bude stanovena  ve výši 100 % průměrné ceny elektrické energie na konkurenčním trhu v minulém kvartálu ohlašované ředitelem Úřadu pro regulaci energetiky.

Pro nejmenší mikroinstalace zákon zavádí garantované ceny (feed in tariff). Určený obchodník musí odkoupit od výrobce energie z nově vzniklých mikroinstalací o výkonu do 3 kW za stálou cenu ve výši 0,75 zł za 1 kWh. Tato cena bude platit do doby, než souhrnný instalovaný výkon výroben připojených do sítě zdrojů přesáhne 300 MW. Pro instalace o výkonu od 3 kW do 10 kW platí cena ve výši 0,65 zł za 1 kWh, a to do doby než souhrnný výkon zdrojů připojených do sítě přesáhne 500 MW.

Aktuálně existující podpora

Platný systém podpory OZE, který bude platit ještě do 31. 12. 2015 předpokládá vystavování certifikátů původu elektrické energie, čili tzv. zelených certifikátů. Certifikát potvrzuje, že energie byla vytvořena z obnovitelného zdroje energie. Majetková práva vyplývající z certifikátu vznikají ve chvíli prvního zápisu na evidenčním účtu v registru certifikátů původu (patří majiteli takového účtu). Zelené certifikáty jsou převoditelnými majetkovými právy a jsou rovněž předmětem obchodování na energetické burze. Obchodování zelenými certifikáty umožňuje výrobcům energie z obnovitelných zdrojů získat dodatečný příjem k tržní ceně elektřiny. Výrobce obdrží zelený certifikát za každou jednotku vytvořené zelené energie. Zelené certifikáty vystavuje Úřad pro regulaci energetiky na návrh výrobce.

Obchodníci, kteří prodávají elektrickou energii konečným odběratelům, jsou povinni získat a odevzdat (ke zrušení) řediteli Úřadu pro regulaci energetiky určitý počet certifikátů původu energie z obnovitelných zdrojů nebo zaplatit namísto toho poplatek. Ředitel Úřadu pro regulaci energetiky na návrh subjektu oprávněného z majetkových práv vyplývajících z certifikátů původu zruší rozhodnutím daný certifikát v celku nebo v části. Majetková práva vyplývající z certifikátu zanikají ve chvílí jejich zrušení („umorzenia“).

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.