Zpráva o vztazích a další informační povinnosti v rámci podnikatelských seskupení

Má vaše firma dceřinou společnost či dostává pokyny od osob mimo vaši organizaci? Víte o všech povinnostech, které od letošního roku přinesla nová právní úprava?

S účinností nové právní úpravy a zrušením obchodního zákoníku došlo ke koncepčním změnám v právní úpravě podnikatelských seskupení a s tím i k související nové úpravě jejich informační povinnosti.

Hlavní koncepční změnou v oblasti podnikatelských seskupení je zákonné rozlišování mezi třemi stupni uplatňování vlivu v rámci těchto seskupení.

Ovlivnění

Prvním stupněm je ovlivnění, které již ze svého jazykového vyjádření inklinuje k určité nárazové aktivitě. Takové ovlivnění musí, byť i nepřímo, rozhodujícím významným způsobem ovlivnit chování obchodní korporace k její újmě. Vlivnou osobou zde může být i fyzická osoba – manžel či manželka, banka či jiný subjekt stojící i mimo struktury obchodních korporací.

Ovládání

Druhým stupněm, který pojmově není novým, je ovládání. Typickým příkladem je běžný vztah mezi mateřskou a dceřinou společností. V právní úpravě však došlo k některým změnám. Již se nevyžaduje faktické uplatňování rozhodujícího vlivu v rámci obchodního korporace, nýbrž toliko možnost jeho uplatňování. Došlo zde také k upřesnění zákonných domněnek ovládání. Ovládající osobou je tak osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního či kontrolního orgánu obchodní korporace, nebo může toto prosadit. Zpravidla se tak bude jednat vždy o jediného společníka. Další domněnky ovládání se pak vztahují k hlasovacím právům, přičemž ze zákona postačí i 40 % podíl na hlasovacích právech či jednání ve shodě společníků, jejichž podíl na hlasovacích právech v součtu dává aspoň těchto 40 %.

Koncern

Třetím stupněm ovlivnění je poté koncern. Koncern je podle nové právní úpravy vázán pouze a jedině na faktické jednotné řízení. Koncern tak již nelze založit pouhou zákonnou domněnkou u ovládající a ovládané osoby a bez dalšího ani ovládací smlouvou, jak to činil obchodní zákoník. Vztah mateřské a dceřiné společnosti je tak třeba znovu řádně posoudit z hlediska toho, zda zde dochází k jednotnému řízení, či nikoliv.

Jednotné řízení podnikatelského seskupení

Jednotnému řízení se dostalo nově právního vymezení. Rozumí se jím předně přímý či nepřímý vliv řídící osoby na činnost řízené osoby. Takový vliv sice dle některých názorů musí být komplexní, nestačí vliv pouze na určitou složku podnikání řízené osoby. Dle našeho názoru však nic nebrání tomu, aby vliv na určitou část podnikání řízené osoby taktéž mohl založit koncern, je-li k prosazení jeho zájmů důležité ovládání třeba pouze této části řízené osoby. Jako příklady vzniku koncernu se uvádí například ovládnutí hlasovacích práv, zařazení dceřiné společnosti do koncernu, dlouhodobá smlouva o jednotném řízení či pouhý faktický vliv na rozhodování orgánů řízení osoby. Vždy však musí být naplněny i další podmínky jednotného řízení. Jednotné řízení totiž musí být realizováno za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu. Pokud zde chybí tato jednotná a dle požadavků definice jednotného řízení dlouhodobá politika koncernu, nebude se patrně jednat o koncern, nýbrž toliko o ovládání či dokonce jen ovlivnění. Pro možnost využívat výhod koncernu lze tedy doporučit takovou politiku koncernu písemně vyhotovit a řádně schválit dle procesů ustanovených v jednotlivých společnostech.

Ovládací smlouva

Uzavřeli jste v minulosti ovládací smlouvu a domníváte se, že jste již z obliga? Není to tak. Nová právní úprava od 1. 7. 2014 účinnost této smlouvy ukončila. Ovládací smlouva již nemá výslovnou oporu v právním řádu a nepřináší žádné zákonné výhody. Mimo jiné to znamená, že máte povinnost vyhotovovat a zveřejňovat zprávu o vztazích (viz níže). To neznamená, že ovládací smlouvu již není možné uzavřít a upravit si v ní vztahy s mateřskou společností či členy podnikatelského seskupení. Z důvodu konce účinnosti těchto smluv je však pro jejich závaznost potřeba uzavřít smlouvu novou.

Povinnost ovládaných osob zveřejnit zprávu o vztazích

Podle dosavadní právní úpravy v obchodním rejstříku byly povinny vyhotovit a zveřejnit zprávu o vztazích všechny ovládané osoby, pokud neměly uzavřenu ovládací smlouvu. Vypuštěním právní úpravy ovládací smlouvy pak tato výjimka zmizela a povinnost vyhotovení zprávy o vztazích je tak bezpodmínečná pro všechny ovládané osoby.

Samotná zpráva o vztazích je pak upravena v § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a doznala některých změn. Do zprávy musíte nově uvést také, jakou úlohu vaše společnost jakožto ovládaná osoba v rámci podnikatelského seskupení zaujímá, a vyjmenovat způsoby a prostředky, jakými je ovládána. Na druhou stranu došlo k limitaci právních jednání a smluv v rámci koncernu, které musí být ve zprávě uvedeny. U právních jednání jsou to pouze ta, která byla učiněna na popud nebo v zájmu koncernu, týkají se majetku a přesahují 10 % vlastního (nikoliv základního) kapitálu ovládané osoby. V případě smluv se jedná pouze o smlouvy významné. V případě, že ovládaná osoba nemá potřebné informace pro vyhotovení zprávy v dispozici, například z důvodu, že je má mateřská společnost či jiná ovládající osoba, je možné do zprávy tuto skutečnost vysvětlit a informace ve zprávě neuvést. Objevuje se však také názor, že předtím byste měli se tyto informace od takové ovládající osoby aspoň pokusit získat nejlépe písemnou výzvou.

Nezveřejnění zprávy o vztazích pak na vaši společnost může mít až fatální dopady. Předseda senátu rejstříkového soudu vás sice musí nejprve vyzvat ke zveřejnění zprávy o vztazích, pokud ve Sbírce listin chybí, pokud byste však takovou výzvu ignorovali, může vám uložit pokutu až do výše 100 000 Kč a dokonce může, za předpokladu, že vás na tuto možnost ve výzvě upozorní, zahájit řízení o zrušení vaší společnosti.

Statutárním orgánům, které mají povinnost uložit zprávu o vztazích do Sbírky listin a neučiní tak, hrozí také zahájení přestupkového řízení pro porušení této povinnosti, ve kterém lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč a v krajních případech také zákaz činnosti do 1 roku.

Informace na webu

Jste-li členy koncernu, pak vás stíhá ještě jedna nová informační povinnost, a to nezávisle na tom, zda jste osobou ovládající, například mateřskou společností, nebo osobou ovládanou. Všichni členové koncernu totiž mají od 1. ledna 2014 povinnost uveřejnit existenci daného typu podnikatelského seskupení na svých internetových stránkách. To s sebou mimo jiné pochopitelně nese také požadavek, aby všichni členové koncernu měli založené internetové stránky, a to včetně osob fyzických, které mohou vystupovat například v roli řídící osoby. Pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, stejně jako pro závody zahraničních kapitálových společností to také znamená povinnost na těchto internetových stránkách uveřejňovat výši upsaného a splaceného základního kapitálu a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Všichni členové koncernu, kteří jsou podnikateli, pak na svých internetových stránkách musí zveřejnit také údaje uváděné na obchodních listinách.

Saknce za neuveřejnění existence koncernu

Bezprostřední sankcí za neuveřejnění existence koncernu na webových stránkách je nemožnost požívat některých výhod tohoto podnikatelského seskupení, zejména možnosti nemuset uhradit újmu vzniklou z důsledku jednotného řízení některému členu koncernu, byla-li taková újma vyrovnána v rámci koncernu nebo jinými výhodami plynoucími z členství v něm.

Za neuveřejnění existence koncernu na svých internetových stránkách hrozí sankce také jeho jednotlivým členům, kteří tak neučinili. Obdobně jako v případě nezveřejnění zprávy o vztazích vám hrozí v případě neuposlechnutí výzvy soudu k nápravě pokuta až do výše 100 000 Kč. V tomto případě však, dle našeho názoru, již není možné společnost z důvodu porušení uvedené povinnosti zrušit.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.