Novely zákonů o OZE

Ve čtvrtek 12. června zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouho očekávaný návrh novely energetického zákona a novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Tento krok uskutečnilo den poté, co Evropská komise na závěr tzv. notifikačního procesu konstatovala, že český systém podpory obnovitelných zdrojů není v rozporu s evropskými pravidly pro poskytování státních podpor.

Jaká rizika vyplývají z návrhu?

Ačkoliv předložený návrh zákona nenaplňuje nejhorší obavy, které s ním byly spojovány, bude v každém případě znamenat další náklady a rizika pro provozovatele výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Abychom byli spravedliví, obsahuje návrh zákona i pozitivní změny a úlevy, zejména pro provozovatele těch nejmenších výroben s instalovaným výkonem do 10 kW.

Analyzovali jsme návrh novel a chceme upozornit především na tyto rizika:

Povinnost výrobce hradit regulovanou cenu za zajištění služeb distribuční (přenosové) soustavy (novela EZ)

Novela energetického zákona zavádí novou povinnost výrobců elektřiny podílet se na nákladech na provoz distribuční a přenosové soustavy. Podle platné právní úpravy uzavírá výrobce s PDS či PPS pouze smlouvu o připojení definující parametry připojení výrobny k elektrizační soustavě. Náklady na distribuci elektřiny nesou výhradně odběratelé, a to buď přímo nebo prostřednictvím svého dodavatele elektřiny (obchodníka). Výrobce nese pouze dílčí platby spojené s náklady na činnost Operátora trhu.

Podle navrhované právní úpravy bude každý výrobce povinen uzavřít s PDS či PPS (podle toho, zda je výrobna připojena do regionální distribuční soustavy či přenosové soustavy) novou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy. Bez této smlouvy nebude oprávněn dodávat vyrobenou elektřinu do elektrizační soustavy a hrozí sankce jako při závažném porušení energetického zákona (tj. vedoucí až ke ztrátě licence). Na základě této smlouvy bude PDS či PPS hradit cenu za využití služeb soustavy, stanovenou prováděcím předpisem ERÚ. V tuto chvíli není známa výše ceny ani mechanismus jejího nastavení, takže dopady tohoto návrhu do ekonomiky výroben elektřiny nelze přesněji definovat.

Nový mechanismus stanovení maximálního množství výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s nárokem na podporu (novela zákona POZE)

Novela zákona o podporovaných zdrojích zavádí nový mechanismus, kterým stanoví maximální výši vyplacené podpory bez ohledu na skutečný objem výroby elektřiny. Změna se má týkat všech výroben pobírajících podporu podle zák. č. 165/2012 Sb., bez ohledu na datum jejich uvedení do provozu. Podle tohoto návrhu se neproplatí podpora za elektřinu překračující maximální množství vyrobené elektřiny stanovené pro:

  1.  kalendářní rok nebo
  2. celou dobu životnosti výrobny, po kterou je podpora pobírána.

Maximální výše podpory pro kalendářní rok má být stanovena jako násobek:

  • celkového instalovaného výkonu výrobny elektřiny a
  • hodnoty ročního využití instalovaného výkonu výroby uvedeného v prováděcím předpisu k roku, v němž byla výrobna uvedena do provozu.

Výsledek tohoto výpočtu pak má být pro volatilní zdroje – solární, vodní a větrné elektrárny navýšen o 20 %.

Maximální výše podpory pro celou dobu životnosti má být stanovena jako násobek:

  • maximální výše podpory pro kalendářní rok a
  • doby životnosti stanovené prováděcím přepisem pro daný typ výrobny v roce jejího uvedení do provozu.

V případě maximální výše podpory pro celou dobu životnosti neobsahuje návrh korektiv 20 % pro volatilní zdroje.

Neomezené ručení statutárních orgánů a odpovědných osob za závazek vrácení neoprávněně vyplacené podpory (novela zákona o POZE)

Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích mění i mechanismus uplatnění odpovědnosti výrobce za neoprávněně čerpanou podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a tepla. Pokud v důsledku porušení zákonné povinnosti výrobcem vydá Energetický regulační úřad rozhodnutí o neoprávněném čerpání podpory, vznikne výrobci povinnost ve stanoveném rozsahu tuto podporu vrátit. Novela zákona však dále zavádí neomezené ručení statutárních zástupců výrobce (fyzických osob), vlastníků výrobny a odpovědných zástupců, za vrácení neoprávněně čerpané podpory, a to celým svým osobním majetkem. 

Neomezené ručení tak vytváří ze všech provozovatelů výroben elektřiny společnosti s ručením neomezeným, alespoň pokud jde o vrácení neoprávněně čerpané podpory výroby. Jedná se o poměrně zásadní průlom do koncepce korporátního práva, podle nějž společník neručí svým osobním majetkem za závazky společnosti.

Zahrnutí nákladů na podporu obnovitelných zdrojů do tzv. služeb distribuční soustavy a jejich hrazení odběratelem elektřiny na základě sjednané kapacity příkonu (novela zákona o POZE)

Dle důvodové zprávy k návrhu zákona se s ohledem na závěry notifikačního procesu k zákonu POZE mění způsob účtování podílu nákladů na podporu výroby elektřiny konečnému odběrateli. Na rozdíl od stávající právní úpravy, kdy se podíl na nákladech na podporu výroby elektřiny účtoval s ohledem na objem elektřiny spotřebované odběratelem, zavádí předkladatel návrhu zákona účtování této složky ceny elektřiny podle rezervovaného příkonu nebo výkonu a podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.

Náklady na podporu výroby elektřiny se tak stávají součástí tzv. služeb distribuční (přenosové) soustavy. Tento mechanismus se dotkne především spotřebitelů, kteří hradí náklady na podporu OZE v cenách elektřiny. V tuto chvíli nelze posoudit dopady do koncové ceny elektřiny, protože není stanoven mechanismus výpočtu výše podílu na nákladech na OZE. I v tomto případě nezbývá než čekat na uveřejnění návrhu prováděcích právních předpisů.

Pavel Doucha, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.