Co bude SEI kontrolovat v roce 2019 a jak se na kontrolu připravit

Státní energetická inspekce (SEI) uveřejnila dne 11. 2. 2019 na svých internetových stránkách informaci, že v tomto roce obnoví činnost v oblasti cenových kontrol při výplatě podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Podle informací od našich klientů prakticky současně rozeslala vybraným výrobcům první várku oznámení o chystané kontrole. Zde shrnujeme, jak tyto kontroly probíhají a na co by si při nich výrobci elektřiny měli dát pozor.

Ve svém stanovisku SEI výslovně konstatuje, že se kontroly budou zaměřovat zejména na solární elektrárny, které z celkového množství vyplacené podpory pobírají největší část. SEI se k těmto kontrolám rozhodla po konzultacích s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to zejména z toho důvodu, že podle jejího názoru je kontrola vyplácení podpory na výrobu elektřiny z podporovaných zdrojů energie nedostatečná. Navíc SEI plánuje výsledky těchto kontrol spojit s kontrolami překompenzací, které mají začít probíhat v roce 2020.  

SEI se zaměří na plnění podmínek pro pobírání podpory

Řada našich klientů prakticky ihned po uveřejnění informace o plánovaných kontrolách ze strany SEI dostala Oznámení o zahájení kontroly a Pověření k provedení kontroly. Z těchto dokumentů je mimo jiné patrné, čeho se kontroly budou týkat:

„Předmětem kontroly bude dodržování věcných podmínek, stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ (pro rok 2018) podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 526/1990 Sb.), při uplatňování a vyúčtování výkupních cen nebo zelených bonusů na elektřinu vyrobenou z OZE. Součástí kontroly bude rovněž dodržování povinností daných ustanoveními § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb.“

Z výše uvedeného vyplývá, že kontroly budou zaměřené pouze na splnění podmínek pro pobíraní podpory stanovené cenovým rozhodnutím a nebudou se zabývat ničím jiným. V praxi půjde o kontrolu podmínek cenového rozhodnutí č. 3/2017, ze dne 26. září 2017, potažmo cenového rozhodnutí č. 9/2017 ze dne 20. prosince 2017.

Pod dodržováním podmínek cenového rozhodnutí je nutné chápat všechny podmínky, které cenové rozhodnutí stanovuje pro vznik nároku na podporu. Ve smyslu výše uvedených cenových rozhodnutí může SEI provádět kontrolu zejména následujících skutečností:

Elektroměr při uvedení výrobny do provozu

Samostatnou kapitolou kontrol bude i posuzování uvedení výroben do provozu. Jak je vám jistě známo, SEI v minulosti zastávala takový názor, že do doby instalace elektroměru není výrobna uvedena do provozu. Výrobcům hrozilo, že pro účely podpory bude jejich výrobna považována za uvedenou do provozu až tehdy, když budou mít pravomocnou licenci na výrobu elektřiny, budou dodávat elektřinu do sítě a zároveň budou mít nainstalovaný elektroměr.

Tato otázka je naštěstí v současné době vyřešena ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu se závěrem, že pro uvedení do provozu není nutná instalace elektroměru. O této judikatuře jsme již informovali v našich předchozích článcích týkajících se případu DETOA Albrechtice nebo FVE Bežerovice. K uvedení výrobny do provozu tedy postačuje pravomocná licence na výrobu elektřiny a legální dodávka elektřiny do sítě (například v rámci prvního paralelního připojení), případně v případě zelených bonusů postačuje pravomocná licence na výrobu elektřiny a zahájení samotné výroby elektřiny.

Práva kontrolovaného výrobce energie

Uvedené omezení kontrol SEI pro výrobce znamená, že inspekci nemusejí během kontroly poskytovat žádné dokumenty nebo informace, které nesouvisí s podmínkami cenových rozhodnutí. Může se stát, že inspekce takové dokumenty bude požadovat. Vyplývá to z Oznámení o zahájení kontroly, které máme k dispozici. Podle nich SEI při kontrolách vyžaduje i další podklady, které se k dovolenému předmětu kontroly nevztahují a na které tedy nemá nárok: technické dokumentace výroben, výchozí revizní zprávy, smlouvy o dodávkách elektřiny do elektrárny, smlouvy o sdružených službách apod. Navíc SEI v Oznámeních o zahájení kontroly výslovně uvádí, že si během kontroly může vyžádat i další podklady a informace.

Je tedy na každém výrobci, aby se choval obezřetně a podklady, které nesouvisí s podmínkami cenových rozhodnutí, při kontrole SEI neposkytoval. Tyto podklady by totiž mohly být v dalších fázích kontroly použity v jeho neprospěch, resp. by mohly sloužit jako podklad pro další kontroly. Při pochybnostech se na nás neváhejte obrátit, máme zkušenosti se zastupováním řady výrobců před SEI.

Více o zastupování před SEI a ERÚ

Průběh kontroly Státní energetické inspekce

Kontrola se zahajuje doručením Oznámení o provedení kontroly a předložením pověření kontrolujícího k provedení kontroly. Kontrola však může být zahájena také prvním faktickým kontrolním úkonem, například v případě, že není kontrolujícímu umožněno pověření předložit (typicky při odmítnutí zpřístupnění prostor). Okamžik zahájení kontroly je důležitý z toho důvodu, že se od něj odvíjí povinnosti pro kontrolovaný subjekt, například poskytování součinnosti.

V průběhu kontroly má kontrolující právo požadovat po kontrolované osobě jakékoliv doklady vztahující se k předmětu kontroly. Písemným výstupem je protokol o kontrole, obsahující zjištění kontroly. Ta se opět mohou vztahovat pouze k předmětu kontroly, ne k nesouvisejícím skutečnostem, a je možné proti nim podat námitky. Lhůty pro vyhotovení protokolu a podání námitek se, stejně jako celý proces kontroly, řídí kontrolním řádem. Na základě zjištění kontroly může SEI zahájit řízení o přestupku.

Jak se nejlépe připravit na kontrolu SEI

Na kontrolu SEI doporučujeme se připravit, a to alespoň tak, že se seznámíte s předmětem kontroly (a tedy tím, co po vás může být zákonně požadováno) a připravíte si všechny potřebné dokumenty. Vhodné je projít změny, které byly na elektrárně provedeny od poslední kontroly, a zkontrolovat jejich řádné podložení a zdokumentování. V případě potřeby lze nahlédnout do spisu vedeného k udělené licenci na ERÚ, pořídit si z něj výpisy nebo kopie.

Při samotné kontrole doporučujeme mít na paměti, že v případě pochybnosti lze vznášet procesní námitky ke každému jednotlivému procesnímu kroku, ne jen věcné námitky k obsahu výsledného protokolu. S tím vším vám rádi pomůžeme.

 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.