Nové evropské předpisy na poli energetiky

Na konci minulého roku, 11. prosince 2018, schválil Evropský parlament s Radou Evropské unie tři nové předpisy z oblasti energetiky:

  • novou směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (č. 2018/2001),
  • novelu směrnice o energetické účinnosti (č. 2018/2002)
  • nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu (č. 2018/1999).

Jedná se o právní předpisy, které jsou součástí tzv. zimního legislativního balíčku z listopadu 2016. Balíčkem se Evropská unie snaží plnit cíle Pařížské dohody a směřuje k vytvoření tzv. energetické unie.

Nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu

Hlavním cílem nařízení je dosažení cílů Pařížské dohody v rámci energetické unie. Celá energetická unie má pět rozměrů, a to rozměr energetické bezpečnosti, vnitřního trhu s energií, energetické účinnosti, snižování emisí uhlíku a rozměr výzkumu, inovace a konkurenceschopnosti.

Dosažení energeticko-klimatických cílů mají zajistit tzv. integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu, které musí každý členský stát předložit do konce roku 2019, a následně každých deset let. Plány budou vydávány na období deseti let a obsahovat budou národní měřitelné cíle, příspěvky, jakož i politiky a opatření k jejich dosažení, týkající se všech rozměrů energetické unie. Plány by zároveň měly směřovat k závazku dosáhnout nulové bilance emisí v polovině 21. století. Návrh plánů nejprve zhodnotí Evropská komise, která může za účelem zajištění dosažení cílů energetické unie vydat konkrétní doporučení pro členský stát. Vždy v první polovině dekády členský stát zašle Evropské Komisi návrh aktualizace posledního plánu, nebo poskytne odůvodnění toho, že plán není nutné aktualizovat.

K zaručení dosažení stanovených cílů byly stanoveny referenční roky, do kterých má být naplněna určitá část závazků. Např. v případě podílu obnovitelných zdrojů energie, kdy hlavním cílem je 32 % podílu (tedy 100 % cíle), má být do roku 2022 splněno 18 % závazku podílu energie z obnovitelných zdrojů, v roce 2025 43 % tohoto závazku a v roce 2027 65 % tohoto závazku.

Nadto budou členské státy předkládat dlouhodobé strategie s perspektivou na alespoň 30 let a případně je aktualizovat. Na plnění všech povinností jednotlivých států bude dohlížet Komise, která bude moci případně navrhovat a provádět dodatečná opatření.

Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Směrnice se na úrovni Evropské unie zabývá výhledem podpory obnovitelných zdrojů energie po roce 2020.

Nový regulační rámec obsahuje společný závazný cíl EU pro celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie EU v roce 2030. Podíl energie z obnovitelných zdrojů má v roce 2030 dle směrnice dosáhnout nejméně 32 % s tím, že Evropská komise tento cíl do roku 2023 znovu posoudí a případně ještě zvýší.

Jednotlivé členské státy budou naplňovat tento společný cíl v rámci svých integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Každý členský stát sám stanoví vlastní podíl obnovitelných zdrojů a plán, jak k cíli dojít. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v prosinci 2018 zveřejnilo svůj návrh tohoto plánu za účelem veřejné konzultace. Finalizace českého plánu se očekává v průběhu roku 2019.

Od 1. ledna 2021 nesmí být podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v jednotlivých členských státech nižší než tzv. základní podíl, který se rovná povinnému vnitrostátnímu celkovému cíli pro podíl energie z obnovitelných zdrojů a pro členské státy různí – pro Českou republiku představuje 13 %. Členské státy jsou povinny přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto základním podílem.

Co se týče podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit její poskytování otevřeným, transparentním, nediskriminačním a především nákladově efektivním způsobem. Režimy podpory mají být koncipovány tak, aby maximalizovaly začlenění elektřiny z obnovitelných zdrojů do trhu s elektřinou a zajistily, aby výrobci energie z obnovitelných zdrojů reagovali na tržní cenové signály a maximalizovali své tržní příjmy.

Členské státy mají povinnost alespoň jednou za pět let posoudit účinnost nastavených režimů podpory a jejich hlavní distributivní účinky na jednotlivé skupiny spotřebitelů a na investice, aby mohly případně učinit v nastavení režimů změnu.

Dále směrnice dává členským státům možnost podpořit elektřinu z obnovitelných zdrojů vyrobenou v jiném členském státě.

Směrnice si rovněž klade za cíl zvýšit efektivitu a transparentnost celého povolovacího procesu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za tím účelem členské státy zřídí kontaktní místo, které má žadateli usnadnit řízení o žádosti o správní povolení a udělení tohoto povolení. Kontaktní místo má dle směrnice provést žadatele řízením o žádosti o udělení správního povolení až do vydání rozhodnutí příslušnými orgány na konci řízení a má žadateli poskytnout veškeré nezbytné informace. Směrnice dále uvádí, že povolovací řízení pokryje příslušná správní povolení k výstavbě, modernizaci a provozu zařízení a nezbytné vybavení pro jejich připojení k síti. Ze znění směrnice vyplývá, že kontaktní místo by mělo být pouze poradenským centrem, nebude se jednat o nový správní úřad. Evropská unie se rozhodla ke zřízení kontaktních míst z důvodu, že se údajně ukázalo, že neexistence transparentních pravidel a koordinace mezi jednotlivými schvalujícími orgány brání využívání energie z obnovitelných zdrojů.

V souvislosti s kontaktním místem a povolovacím procesem definuje směrnice maximální dobu pro celý povolovací proces nové výrobny energie z obnovitelného zdroje, a to 2 roky. Jde-li o zařízení s elektrickým výkonem nižším než 150 kW, lhůta činí dokonce pouze 1 rok. Obě lhůty mohou být za mimořádných okolností o jeden rok prodlouženy.

Směrnice myslí i na tzv. samospotřebitele, neboli spotřebitele, kteří elektřinu z obnovitelných zdrojů sami vyrábějí pro svou vlastní spotřebu, ale mohou ji i skladovat a prodávat za předpokladu, že se nejedná o jejich hlavní obchodní činnost. Členské státy mají povinnost zajistit, aby spotřebitelé byli oprávněni stát se samospotřebiteli a vytvořit rámec umožňující podporovat a usnadňovat rozvoj samospotřeby elektřiny, a to na základě posouzení stávajícího potenciálu a neodůvodněných překážek samospotřeby. Tento rámec musí členské státy zahrnout do svých integrovaných vnitrostátních plánů.

Pro malé výrobny samospotřebitelů s instalovaným výkonem do 10,8 kW se použijí jednoduché postupy připojení do distribuční soustavy. Nově by mělo postačovat z administrativního hlediska pouze oznámení o připojení jejich zařízení provozovateli dané distribuční soustavy. Za určitých okolností mohou členské státy povolit využití prostého oznámení i zařízením s výkonem vyšším než 10,8 kW a nepřesahujícím 50 kW.

Od nové směrnice očekává Evropská unie mimo jiné zefektivnění a snížení administrativních postupů, vytvoření jasného a stabilního regulačního rámce pro samospotřebitele, zlepšení a stabilitu režimů podpory obnovitelných zdrojů, zlepšení kvality ovzduší a ochranu životního prostředí, snížení závislosti na dovozu energie a zvýšení energetické bezpečnosti.

Novela směrnice o energetické účinnosti

Novela zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v Evropské unii pro rok 2030. Energetická účinnost v EU by se měla do roku 2030 zvýšit o 32,5 % oproti předpokládaným scénářům s výhledem dalšího zvyšování energetické účinnosti v budoucnu. Stejně jako u směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů výše, i zde je stanovena revizní doložka, podle které má Evropská komise povinnost cíl posoudit a do roku 2023 podat případný návrh na jeho zvýšení.

Závaznost nových předpisů

Nařízení o správě energetické unie je přímo aplikovatelným předpisem ve všech členských státech. Požadavky Evropské unie obsažené ve dvojici směrnic budou členské státy muset implementovat do svých právních řádů – v případě směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů mají čas do 30. června 2021 a v případě novely směrnice o energetické účinnosti musí k dosažení souladu vnitrostátního práva s nově nastavenými požadavky dojít zčásti do 25. června 2020 a zčásti do 25. října 2020.

Barbora Marečková, tým energetického práva Frank Bold Advokátů

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.